Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       30. Sjukförsäkring
            28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorganet
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorganet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 267 000 euro.

Anslaget får användas

1) för omkostnader för en nationell kontaktpunkt som grundas i samband med Folkpensionsanstalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av grundandet av ett organ för fastställande av serviceurvalet och av dess verksamhet

3) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken och för betalning av övriga utgifter för det.

Förklaring: Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla kraven i patientdirektivet (2011/24/EU). I samband med Folkpensionsanstalten grundas en sådan nationell kontaktpunkt som avses i artikel 6 i patientdirektivet. Kontaktpunktens arbete inleds den 1 juli 2013, för att den ska vara i drift vid den tidpunkt då lagen träder i kraft. Kostnaderna för kontaktpunkten är 167 000 euro år 2013. Kontaktpunkten ansvarar för att producera, samla och överföra den i direktivet avsedda informationen till en informationsportal som är kontaktpunktens huvudsakliga informationskanal. Informationsinnehållet till den webbaserade informationsportalen produceras av flera nationella myndigheter och andra aktörer som sköter myndighetsuppgifter.

Genomförandet av patientrörlighetsdirektivet förutsätter även att det hösten 2013 grundas ett nytt organ för fastställande av serviceurvalet, så att organet är i funktion vid den tidpunkt då lagen träder i kraft. Kostnaderna för organet är 100 000 euro 2013. Organet har som uppgift att fastställa serviceurvalet för, innehållet i och tillämpningsprinciperna för den finska hälso- och sjukvården samt att uppdatera dessa, besluta om principerna för hur serviceurvalet fastställs, evaluera vård som är ineffektiv och föga kostnadseffektiv, plocka ut vård och patientgrupper för vilka det behöver göras närmare specifikationer i serviceurvalet och göra specifikationerna, lämna yttranden om principerna för samt tolkningen och tillämpningen av serviceurvalet. Dessutom ska organet delta som sakkunnig i samarbete och den offentliga debatten, utarbeta och fastställa en arbetsordning och en årlig arbetsplan samt en förteckning över permanenta och tillfälliga sakkunniga som deltar i specifikationsarbetet och därutöver följa med övriga EU-länders tillvägagångssätt och resultat i fråga om hur serviceurvalet fastställs.


2013 I tilläggsb.267 000