Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning ansvarar för utvecklingen, den strategiska styrningen, övervakningen och informationssäkerheten i fråga om ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltning. Förvaltningens IT-central (HALTIK) hör till informationsförvaltningens resultatstyrning. Som en strategisk servicecentral inom förvaltningsområdet anskaffar, utvecklar och upprätthåller HALTIK data- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar. Kostnaderna för planeringen och beredningen av förvaltningsområdets gemensamma informationssystemprojekt betalas i regel av anslaget under förvaltningsområdets moment för gemensamma utgifter för informationsförvaltning.

Solid-fonderna

Inrikesministeriet ansvarar för den nationella administrationen av Europeiska unionens allmänna program om solidaritet och hantering av migrationsströmmar 2007—2013. Med finansiering ur fonderna främjas uppnåendet av de mål som fastställdes i Haagprogrammet och Stockholmsprogrammet bl.a. genom att man stöder utvecklandet av administrationen av asylsökningsprocessen, förfarandena för återvändande samt integrationen av flyktingar och andra tredjelandsmedborgare samt den utvecklingsverksamhet som hänför sig till övervakningen av EU:s yttre gränser.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet stärks ytterligare så att den motsvarar nivån för Finlands deltagande genom att den nationella beredskapen för civil krishantering samordnas på statsrådsnivå och genom att det helhetsbetonade greppet när det gäller den civila krishanteringsverksamheten effektiviseras bl.a. genom intensifierat samarbete i fråga om användningen av militära och civila resurser.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 510 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2013:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
  • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken256245243
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)7,97,57,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,73,73,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter20 38021 36822 010
Bruttoinkomster854500500
Nettoutgifter19 52620 86821 510
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 404  
— överförts till följande år2 794  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-60
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-65
Lönejusteringar616
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)68
Överföring från moment 26.30.01 (7 årsverken)437
Ytterligare besparing från rambeslutet-100
Överföring till moment 26.30.02-7
Överföring till moment 26.30.01-2
Överföring till moment 26.40.01-2
Överföring till moment 26.10.01-84
Minskning som föranleds av produktivitetsprogrammet-135
Lönejusteringar (överföring till moment 26.01.23)-24
Sammanlagt642

2013 budget21 510 000
2012 II tilläggsb.301 000
2012 budget20 868 000
2011 bokslut19 916 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 921 000 euro.

Förklaring: Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, anskaffa gemensamma tjänster för förvaltningsområdet och integrationstjänster för administrativa tjänster samt producera IKT-sakkunnigtjänster.

Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2013 till uppskattningsvis 55,4 miljoner euro sammanlagt. HALTIK producerar dessutom projekt- och sakkunnigtjänster, som faktureras kunderna separat, för inrikesministeriets förvaltningsområde för ca 13,9 miljoner euro. HALTIK:s verksamhet finansieras med serviceavgifter baserade på serviceavtal.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Förvaltningens IT-centrals verksamhet för 2013:

HALTIK:s mest centrala resultatmål är att trygga serviceproduktionen och säkerställa dess kvalitet. Vid ämbetsverket fortsätter och fördjupar man ibruktagandet av ITIL-processerna (Information Technology Infrastructure Library).

Datakommunikationstjänster

Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar. En störningsfri funktion tryggas i fråga om myndigheternas datakommunikation i alla förhållanden och nätsäkerheten förbättras ytterligare. Sammanförandet av förvaltningsområdets lokala nät framskrider enligt planerna.

Datakommunikationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (€)8759001 388
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)326303254
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,552,72,7
Prestationer   
Servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (st.)4 6514 8425 084
Användartjänster

Inom användartjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion för aktörer inom den inre säkerheten i fråga om maskinsalar och serverprogram. Man fortsätter att koncentrera och rationalisera förvaltningsområdets servrar till huvudsalar.

Användartjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom användartjänsterna (€)1 3252 0932 519
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)154151144
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,752,83,0
Prestationer   
Servicebegäran inom användartjänsterna (st.)2 9913 0213 172
Underhållsservice för systemen

Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen (applikationer, applikationsservrar, databaser) ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem samt tillhandahållande av sakkunnigstöd. Det praktiska stödet och problemlösningen utvecklas ytterligare.

Underhållsservice för systemen2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (€)1 1581 3601 723
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)176149139
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,422,52,7
Prestationer   
Servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (st.)9 6019 69710 182
Arbetsstationstjänster

Inom arbetsstationstjänsterna produceras tjänster för hela livscykeln för inrikesministeriets förvaltningsområdes standardiserade, certifierade och godkända terminalutrustning. År 2013 fortsätter överföringen av ansvarsområdena till Windows 7 i enlighet med en separat plan. Ibruktagandet av ITIL-processerna fortsätter och fördjupas.

Arbetsstationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (€)211236212
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)473466506
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse3,053,13,2
Prestationer   
Servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (st.)54 41054 95457 702
Kommunikationstjänster

Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att garantera tillgången på kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna. Man sörjer för utvecklingen och administrationen av 071-nummern samt för administrationen av livscykeln för samtalstjänstsystem och användartjänster.

Kommunikationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (€)135133137
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)827813778
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse (samtals- och videotjänsternas funktion)3,012,93,0
Prestationer   
Servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (st.)14 48214 62714 773
Service Desk-tjänster

Serviceproduktionsmodellens målbild är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process. Utgångspunkten är att servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe (Service Desk), som fungerar virtuellt.

Arbetet med att utveckla det nya system för verksamhetsstyrning som tagits i bruk fortsätter.

Service Desk-tjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom Service Desk-tjänsterna (€)756575
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.) 1 1761 2341 296
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse3,263,13,3
Andelen servicebegäran på nivån HelpDesk I av all servicebegäran (%)28,130,031,0
Prestationer   
Servicebegäran på nivån Service Desk I (st.)39 93440 73342 769
Regiontjänster

Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter. År 2013 ska servicekvaliteten förbättras ytterligare på så sätt att användarnas tillfredsställelse när det gäller servicekvaliteten ökar. Verksamheten utvecklas genom att man effektiviserar användningen av det nya arbetsledningssystemet och tar i bruk ITIL-processer tillsammans med de andra aktörerna.

Regiontjänster1)2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,983,13,2
Andelen servicebegäran som genomförts centraliserat inom regiontjänsterna av all servicebegäran inom regiontjänsterna (%)40,142,543,5

1) Personarbetet och kostnaderna inom regiontjänsterna fördelas på andra tjänster

Telefonitjänster

Telefonitjänsterna omfattar följande tjänster: samtalsförmedling, kundservice i samband med den, uppdatering av uppgifterna i kunddatabasen enligt avtal samt rapportering. Enheten för telefonitjänster producerar samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde samt dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. De mest centrala utvecklingsområdena är kalender- och passerkontrollanslutningar inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt utvecklandet av databasens innehållsproduktion.

Telefonitjänster2011
utfall
IM och magistraterna
Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna2012
mål
IM och magistraterna
2013
mål
IM och magistraterna
     
Resurshushållning    
Kostnad för hanterat samtal (€)1,141,301,241,24
Produktivitet    
Hanterade samtal per årsverke (st./årsv.)53 60036 60065 50065 500
Serviceförmåga och kvalitet    
Kundtillfredsställelse3,682,83,73,72
Prestationer    
Hanterade samtal inom telefonitjänster (1 000 st.)1 813  2 0002 000
Projekt- och sakkunnigtjänster

Uppgifterna är i huvudsak fördelade på fyra projekthelheter. Totalreformen av polisens informationssystem (VITJA) och översynen av systemet för internationellt informationsutbyte (SIS II) fortsätter och genomförs i enlighet med projektplanen. Ämbetsverkets uppgifter inom ramen för projektet LUPA 2016 och den projekthelhet som avser elektroniska tjänster utvidgas.

Projektverksamhetens och sakkunnigtjänsternas kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.

Projekt- och sakkunnigtjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnader för personarbete inom projekt- och sakkunnigtjänsterna6 892 0008 385 5165 309 806
Produktivitet   
Arbetstid som anvisats för projekt och sakkunnigtjänster (årsv.)71,18138
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse (tillfredsställelse med slutresultatet)2,72,83,0

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser:

Mänskliga resurser2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Arbetstillfredsställelseindex3,23,43,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.9,698
Antal anställda sammanlagt, årsv.416430410
— av vilka i fast anställningsförhållande316330330
Kvinnor, %353536

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter71 71283 84869 244
Bruttoinkomster70 43581 51768 323
Nettoutgifter1 277 2 331921
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 142  
— överförts till följande år400  

Siffrorna ovan inkluderar kostnaderna för både serviceavtalsverksamheten och separata projekt.

Beräknad användning av bruttoanslaget (euro)

  
Serviceavtal55 344 000
Projektverksamhet13 900 000
Sammanlagt69 244 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-118
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-25
Överföring till moment 28.01.01 (-1 årsverk)-113
Övrig förändring-1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-153
Sammanlagt-1 410

2013 budget921 000
2012 II tilläggsb.-24 000
2012 budget2 331 000
2011 bokslut535 000

04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Förklaring: Minoritetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet i anslutning till inrikesministeriet med uppgift att främja ställningen, rättsskyddet och goda etniska relationer i Finland för etniska minoriteter och utlänningar. Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör i fråga om människohandel.

Utveckling av minoritetsombudsmannens rådgivningstjänster

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Rådgivning505410390
Utlåtande/ställningstagande/initiativ120110120
Antal anhängiggjorda ärenden, som biträde eller part t.ex. i domstol eller diskrimineringsnämnden026

Minoritetsombudsmannens byrå har utvecklat sin rådgivningstjänst för att rådgivningen ska vara lättillgänglig för människor på olika orter i Finland. I enlighet med målen har antalet rådgivningskontakter till byrån redan minskat i någon mån. Målet har varit att man på så sätt ska kunna frigöra resurser för en djupare granskning av ärenden t.ex. genom att i högre grad avgöra tvister genom förlikning eller genom att föra dem vidare.

Den diskrimineringsnämnd som utnämnts av statsrådet är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan baserat på lagen om likabehandling som verkar vid sidan om inrikesministeriet och behandlar anmälningar om etnisk diskriminering. Organet kan fatta beslut mot diskriminering och förena det med vite samt döma ut det.

Antalet klientfall i diskrimineringsnämnden

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Diskrimineringsnämnden350370370

Antalet årsverken

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Minoritetsombudsmannen111012
Diskrimineringsnämnden222

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter9111 0301 061
Bruttoinkomster505050
Nettoutgifter8619801 011
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år71  
— överförts till följande år129  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Minoritetsombudsmannen876
Diskrimineringsnämnden135
Sammanlagt1 011

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-2
Lönejusteringar32
Övrig förändring1
Sammanlagt31

2013 budget1 011 000
2012 II tilläggsb.14 000
2012 budget980 000
2011 bokslut919 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 588 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning samt för driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Driftsutgifter för TUVE-projektet4 640 000
Serviceavtal3 140 000
Strategisk styrning178 000
System för ärendehantering200 000
Publiceringssystem100 000
Övriga system140 000
E-tjänster50 000
Datasäkerhet50 000
Lokalnät50 000
Övriga informationsförvaltningsutgifter40 000
Sammanlagt8 588 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-60
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-100
Driftskostnader för TUVE-projektet-1 140
Sammanlagt-1 300

2013 budget8 588 000
2012 budget9 888 000
2011 bokslut4 711 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 22 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 573/2007/EG och 574/2007/EG samt rådets beslut 435/2007/EG)

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 16 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring: Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram2007—20092010201120122013Sammanlagt
       
Flyktingfonden-7068101 5788433 937
Fonden för de yttre gränserna-1 0262 2144 8646 57414 678
Integrationsfonden-453486806771 750
Återvändandefonden-302307007751 735
Sammanlagt-1 8073 6027 8228 86922 100

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efterskott och andelen moms inte kan uppskattas på förhand.

Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.

Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas.

Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd).

Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändringar i tidtabellen för utbetalningar7 110
Sammanlagt7 110

2013 budget22 100 000
2012 budget14 990 000
2011 bokslut11 337 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

Förklaring: Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för verksamheten 2013:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut fortsätter att öka.
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Kursdeltagardagar inom civil krishantering1 2511 5001 500
Pris per kursdeltagardag636460460
Utnämningar till uppdrag inom krishantering598575

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
   
Bruttoutgifter1 4251 439
Bruttoinkomster100
Nettoutgifter1 4151 439

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar (överföring från moment 26.01.01)24
Sammanlagt24

2013 budget1 439 000
2012 II tilläggsb.22 000
2012 budget1 415 000
2011 bokslut1 530 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 65 500 000 euro.


2013 budget65 500 000
2012 budget57 500 000
2011 bokslut60 489 008

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF1), IGC2)IOM, ICMPD3), COSPAS-SARSAT4) och ICAO PKD)5)samt till betalning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring: Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Interpol526 000
FATF30 000
IGC85 000
IOM300 000
ICMPD5 000
COSPAS-SARSAT45 000
ICAO PKD26 000
Sammanlagt1 017 000

2013 budget1 017 000
2012 budget1 017 000
2011 bokslut1 299 212