Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Verksamhetens mål    
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %99,099,299,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %373737
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, %636262
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda848585
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda858585
Produktivitet    
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1)1,291,411,43
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.17,115,115,5
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv.303348368
Resurshushållning    
Omkostnader (netto)/fånge59 06261 17461 557
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd4 5064 7785 082

1) Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff190 053
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)6 812
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral3 224
Hälsovårdsenheten15 969
Tjänster som köps av servicecentraler10 395
Sammanlagt 226 453

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 235 073235 681 241 196
Bruttoinkomster 14 69214 50114 743
Nettoutgifter 220 381221 180 226 453
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 889  
— överförts till följande år10 012  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer10 04610 22110 391
— övriga intäkter1 1061 1201 180
Intäkter sammanlagt 11 15211 34111 571
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader10 85210 97911 200
— andel av samkostnader9 0608 9739 155
Kostnader sammanlagt 19 91219 95220 355
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 760-8 611-8 784
Kostnadsmotsvarighet, % 565757

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-711
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-831
Lönejusteringar5 951
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.)-38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -46 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro)-29
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-11
Informationsförvaltningsutgifter-250
Utgifter för lokaler1 192
Sammanlagt5 273

2013 budget226 453 000
2012 II tilläggsb.3 378 000
2012 budget221 180 000
2011 bokslut221 504 000