Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring:I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Effektmålet för verkställighet av straff är att minska risken för dem som avtjänar straff att göra sig skyldiga till nya brott under strafftiden och efter den. Uppnåendet av målen förutsätter att påföljdssystemet och innehållet i påföljderna utvecklas.

Det antas att fångantalet inte kommer att förändras avsevärt jämfört med föregående år. Den relativa andelen långvariga fångar, kvinnliga fångar och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Antalet rannsakningsfångar beräknas alltjämt öka. Skärpningen av lagstiftningen om sexualbrott mot barn beräknas öka det dagliga fångantalet med ytterligare ca 30 fångar år 2013. Den lagändring om förflyttning av fångar inom EU som trädde i kraft i december 2011 beräknas minska antalet fångar med ca 10. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff sänker i sin tur antalet fångar i fängelse. Antalet personer som dömts till samhällspåföljder beräknas stiga något till följd av den ökade användningen av övervakningsstraff. I genomsnitt beräknas 80 personer per dag dömas till övervakningsstraff år 2013.

Verksamhetens omfattning

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Antalet fångar i genomsnitt 3 262 3 250 3 240
Antal som placerats i fängelse från frihet 6 436 6 300 6 200
Antal som avtjänar samhällspåföljder i genomsnitt 3 859 3 880 3 910
Samhällspåföljder som ska verkställas 4 461 4 700 4 840
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder (begärda) 11 646 12 800 13 300

Brottspåföljdsmyndighetens anstaltsbestånd och personal anpassas i enlighet med den anpassningsplan som förutsätts i rambeslutet från hösten 2011. År 2013 läggs ett fängelse ner. Resultatet och funktionsförmågan när det gäller verkställigheten av straff förbättras genom att man utvecklar verksamhetsprocesserna och inriktningen av personalens arbetsinsats. Inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem (ATJ) görs en närmare definition av datasystemet.

Uppgifter om personalen

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Antal anställda, årsverken 2 893 2 867 2 822
Medelålder 44,9 45,0 45,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 14,7 14,0 14,0
Sjukfrånvaro, kalenderdagar/årsv.1) 21,6 21,0 20,0

1) Sjukfrånvaron för dem som utför periodarbete följs i kalenderdagar.

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,0 99,2 99,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 37 37 37
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 63 62 62
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda 84 85 85
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda 85 85 85
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1) 1,29 1,41 1,43
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 17,1 15,1 15,5
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv. 303 348 368
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 59 062 61 174 61 557
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 4 506 4 778 5 082

1) Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 190 053
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 6 812
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 3 224
Hälsovårdsenheten 15 969
Tjänster som köps av servicecentraler 10 395
Sammanlagt 226 453

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 235 073 235 681 241 196
Bruttoinkomster 14 692 14 501 14 743
Nettoutgifter 220 381 221 180 226 453
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 889    
— överförts till följande år 10 012    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 046 10 221 10 391
— övriga intäkter 1 106 1 120 1 180
Intäkter sammanlagt 11 152 11 341 11 571
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 10 852 10 979 11 200
— andel av samkostnader 9 060 8 973 9 155
Kostnader sammanlagt 19 912 19 952 20 355
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 760 -8 611 -8 784
Kostnadsmotsvarighet, % 56 57 57

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -711
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -831
Lönejusteringar 5 951
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.) -38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -46 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) -29
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -11
Informationsförvaltningsutgifter -250
Utgifter för lokaler 1 192
Sammanlagt 5 273

2013 budget 226 453 000
2012 II tilläggsb. 3 378 000
2012 budget 221 180 000
2011 bokslut 221 504 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten. Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Upphörande av tidsbundet anslag (byggprojektet på Sveaborg) -625
Sammanlagt -625

2013 budget 5 400 000
2012 budget 6 025 000
2011 bokslut 6 025 000