Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring: I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Effektmålet för verkställighet av straff är att minska risken för dem som avtjänar straff att göra sig skyldiga till nya brott under strafftiden och efter den. Uppnåendet av målen förutsätter att påföljdssystemet och innehållet i påföljderna utvecklas.

Det antas att fångantalet inte kommer att förändras avsevärt jämfört med föregående år. Den relativa andelen långvariga fångar, kvinnliga fångar och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Antalet rannsakningsfångar beräknas alltjämt öka. Skärpningen av lagstiftningen om sexualbrott mot barn beräknas öka det dagliga fångantalet med ytterligare ca 30 fångar år 2013. Den lagändring om förflyttning av fångar inom EU som trädde i kraft i december 2011 beräknas minska antalet fångar med ca 10. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff sänker i sin tur antalet fångar i fängelse. Antalet personer som dömts till samhällspåföljder beräknas stiga något till följd av den ökade användningen av övervakningsstraff. I genomsnitt beräknas 80 personer per dag dömas till övervakningsstraff år 2013.

Verksamhetens omfattning

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Antalet fångar i genomsnitt3 2623 2503 240
Antal som placerats i fängelse från frihet6 4366 3006 200
Antal som avtjänar samhällspåföljder i genomsnitt3 8593 8803 910
Samhällspåföljder som ska verkställas4 4614 7004 840
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder (begärda)11 64612 80013 300

Brottspåföljdsmyndighetens anstaltsbestånd och personal anpassas i enlighet med den anpassningsplan som förutsätts i rambeslutet från hösten 2011. År 2013 läggs ett fängelse ner. Resultatet och funktionsförmågan när det gäller verkställigheten av straff förbättras genom att man utvecklar verksamhetsprocesserna och inriktningen av personalens arbetsinsats. Inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem (ATJ) görs en närmare definition av datasystemet.

Uppgifter om personalen

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Antal anställda, årsverken2 8932 8672 822
Medelålder44,945,045,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.14,714,014,0
Sjukfrånvaro, kalenderdagar/årsv.1)21,621,020,0

1) Sjukfrånvaron för dem som utför periodarbete följs i kalenderdagar.

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Verksamhetens mål    
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %99,099,299,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %373737
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, %636262
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda848585
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda858585
Produktivitet    
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1)1,291,411,43
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.17,115,115,5
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv.303348368
Resurshushållning    
Omkostnader (netto)/fånge59 06261 17461 557
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd4 5064 7785 082

1) Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff190 053
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)6 812
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral3 224
Hälsovårdsenheten15 969
Tjänster som köps av servicecentraler10 395
Sammanlagt 226 453

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 235 073235 681 241 196
Bruttoinkomster 14 69214 50114 743
Nettoutgifter 220 381221 180 226 453
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år8 889  
— överförts till följande år10 012  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer10 04610 22110 391
— övriga intäkter1 1061 1201 180
Intäkter sammanlagt 11 15211 34111 571
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader10 85210 97911 200
— andel av samkostnader9 0608 9739 155
Kostnader sammanlagt 19 91219 95220 355
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 760-8 611-8 784
Kostnadsmotsvarighet, % 565757

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-711
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-831
Lönejusteringar5 951
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.)-38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -46 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro)-29
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-11
Informationsförvaltningsutgifter-250
Utgifter för lokaler1 192
Sammanlagt5 273

2013 budget226 453 000
2012 II tilläggsb.3 378 000
2012 budget221 180 000
2011 bokslut221 504 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten. Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring: Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Upphörande av tidsbundet anslag (byggprojektet på Sveaborg)-625
Sammanlagt-625

2013 budget5 400 000
2012 budget6 025 000
2011 bokslut6 025 000