Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring:Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena. Åklagarväsendet tar år 2013 i bruk ett index för att följa åklagarverksamhetens samhälleliga effekter. Indexet beskriver hur det straffrättsliga ansvaret fullföljs. Åklagarväsendet deltar fortsättningsvis i beredningen av datasystemprojektet AIPA som förbättrar straffprocessens kvalitet och snabbhet. Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras och snabbas upp i enlighet med regeringsprogrammet och det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2011 sammanlagt 87 257 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 84 846. Dessutom avgjordes ca 210 000 ärenden som gällde strafforder. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas uppgå till ca 87 000 år 2013.

Uppgifter om personalen

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Åklagarväsendet      
Årsverken 528 550 550
— varav åklagare1) 351 367 367
— varav lokala åklagare 332 346 346
Medelålder 46,6 46,4 46,2
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,46 7,0 7,0

1) Till åklagarna räknas också den konsultative tjänsteman och de överinspektörer vid riksåklagarämbetet som fått åklagarbefogenhet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 947 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2013:

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 1,9 2,1 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 253 1 700 1 700
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 146 170 150
Produktivitet      
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen) 173 166 171
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 846 844 846
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare) 256 250 256
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 273 1 280 1 280
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande, euro 431 460 460
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 95 96 96

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vars arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 42 496 44 611 45 987
Bruttoinkomster 48 40 40
Nettoutgifter 42 448 44 571 45 947
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 105    
— överförts till följande år 5 033    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarämbetet 4 266
De lokala åklagarenheterna 39 410
Gemensamma utgifter 2 271
Sammanlagt 45 947

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -189
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) 265
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -80
Lönejusteringar 1 403
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -23
Sammanlagt 1 376

2013 budget 45 947 000
2012 II tilläggsb. 741 000
2012 budget 44 571 000
2011 bokslut 44 376 000