Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
              01. Åklagarväsendets omkostnader
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring: Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena. Åklagarväsendet tar år 2013 i bruk ett index för att följa åklagarverksamhetens samhälleliga effekter. Indexet beskriver hur det straffrättsliga ansvaret fullföljs. Åklagarväsendet deltar fortsättningsvis i beredningen av datasystemprojektet AIPA som förbättrar straffprocessens kvalitet och snabbhet. Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras och snabbas upp i enlighet med regeringsprogrammet och det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2011 sammanlagt 87 257 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 84 846. Dessutom avgjordes ca 210 000 ärenden som gällde strafforder. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas uppgå till ca 87 000 år 2013.

Uppgifter om personalen

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Åklagarväsendet    
Årsverken528550550
— varav åklagare1)351367367
— varav lokala åklagare332346346
Medelålder46,646,446,2
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,467,07,0

1) Till åklagarna räknas också den konsultative tjänsteman och de överinspektörer vid riksåklagarämbetet som fått åklagarbefogenhet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 947 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2013:

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Behandlingstid    
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.1,92,12,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.2 2531 7001 700
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år146170150
Produktivitet    
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen)173166171
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1)846844846
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare)256250256
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)1 2731 2801 280
Resurshushållning    
— omkostnader/avgörande, euro431460460
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro959696

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vars arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 42 49644 61145 987
Bruttoinkomster 484040
Nettoutgifter 42 44844 571 45 947
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 105  
— överförts till följande år5 033  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksåklagarämbetet4 266
De lokala åklagarenheterna39 410
Gemensamma utgifter2 271
Sammanlagt 45 947

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-189
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)265
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-80
Lönejusteringar1 403
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-23
Sammanlagt1 376

2013 budget45 947 000
2012 II tilläggsb.741 000
2012 budget44 571 000
2011 bokslut44 376 000