Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring:Utsökningsväsendet består av en organisation i två nivåer. Organisationen består av en centralförvaltning och 22 underordnade lokala utsökningsverk. Centralförvaltningens uppgifter hör till Riksfogdeämbetet. De lokala utsökningsverken har 178 verksamhetsställen. Man håller på att omstrukturera nätverket av verksamhetsställen. Konkursombudsmannens byrå är en myndighet som sköter övervakning av förvaltningen av konkursbon.

Specialindrivningen, som fokuserar på att motarbeta ekonomisk brottslighet och grå ekonomi, är landsomfattande och indelad i sex specialindrivningsdistrikt. Specialindrivningens verksamhetsbetingelser har förbättrats genom att det för varje distrikt har utnämnts en häradsfogde i huvudsyssla som ansvarar för specialindrivningen och under häradsfogden arbetar personal som har specialiserat sig på specialindrivning. Största delen av denna personal kommer från den nuvarande utsökningspersonalen. Riksfogdeämbetet effektiviserar den administrativa styrningen av specialindrivningen. För år 2013 fastställs det egna mål för verksamheten inom specialindrivningen.

Uppgifter om personalen

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Riksfogdeämbetet      
Årsverken 21 23 23
Medelålder 46,4 46,0 46,0
Kvinnornas andel, % 65,1 65,0 65,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,1 7,0 5,3
       
Utsökningsverken      
Årsverken 1 263 1 283 1 283
Medelålder 49,2 49,0 49,0
Kvinnornas andel, % 63,5 63,0 63,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 11,0 10,5 9,0
       
Konkursombudsmannens byrå      
Årsverken 10 10 10
Medelålder 45,8 45,9 46,0
Kvinnornas andel, % 45,5 45,5 45,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 2,9 2,0 2,0

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 106 487 000 euro.

Anslaget får används till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och Konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av Konkursombudsmannens byrå.

Förklaring:Till utsökning beräknas år 2013 inkomma 3,25 miljoner ärenden (2,97 miljoner ärenden år 2011, uppskattningsvis 3,3 miljoner ärenden år 2012). Antalet gäldenärer i utsökning per år har ökat (517 000 olika gäldenärer år 2010, 527 000 olika gäldenärer år 2011). I slutet av år 2011 fanns det sammanlagt 242 000 gäldenärer som var föremål för utsökning, av vilka 62 000 (25,5 %) hade varit föremål för långvarig utsökning, dvs. utsökning i över två år oavbrutet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet 2013:

Tabell med nyckeltal

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål/uppskattning
       
Behandlade ärenden (1 000 st.) 2 788 3 300 3 150
Indrivet (mn euro) 941 1 010 950
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 48 45 45
Av belopp, % 44 42 42
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,9 6,8 6,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 34 35 37
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 2 222 2 350 2 300

Avsikten är att utsökningsverkens verksamhet ska vara sådan att åtgärder läggs in i snabbt, så att man så fort som möjligt efter att ärendet inletts kan reda upp gäldenärens ekonomiska situation, förebygga utslagning och välja rätt åtgärder. Avsikten med de korta behandlingstiderna är att förebygga att gäldenärerna skuldsätter sig ytterligare och att förebygga kreditförluster.

Genom specialindrivning och krävande indrivning vill man också ingripa i tidskrävande fall och fall som kräver omfattande utredningsarbete, där gäldenären avsiktligen försöker undvika utsökning genom olika egendomsarrangemang.

I enlighet med regeringsprogrammet har åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi effektiviserats genom att man har utvecklat specialindrivningen och utfört fler särskilda granskningar av konkursbon.

Det ökade antalet konkurser har medfört mera arbete för Konkursombudsmannens byrå. Konkursombudsmannens verksamhet effektiviseras genom att arbetsmetoderna förbättras och informationshanteringssystemet för konkurser utnyttjas.

Konkursförfarandet kan på konkursombudsmannens ansökan fortsätta som offentlig utredning om det kan anses motiverat på grund av konkursboets ringa tillgångar eller på grund av särskilda granskningsbehov som hänför sig till gäldenären eller konkursboet. Mål för de särskilda granskningarna är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar och syftet är att utreda ekonomiska brott och missbruk som konkursgäldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och genom särskilda granskningar försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 12 % av kostnaderna för de särskilda granskningarna kan återkrävas till staten. Målet är att det årligen ska utföras 60—80 offentliga utredningar samt 130—160 särskilda granskningar av gäldenärer och av förvaltningen av konkursbon. Det myndighetssamarbete som hänför sig till bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter och den goda boförvaltningsseden förbättras genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 69 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 65 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 99 516 102 311 106 601
Bruttoinkomster 73 114 114
Nettoutgifter 99 443 102 197 106 487
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 862    
— överförts till följande år 7 339    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -479
Lönejusteringar 3 285
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) 155
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -237
Ökning av antalet ärenden 1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -21 000 euro och produktivitetsanslaget 8 000 euro) -13
Inbesparningar till följd av lokaleffektivitet -50
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -171
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 800
Sammanlagt 4 290

2013 budget 106 487 000
2012 II tilläggsb. 1 743 000
2012 budget 102 197 000
2011 bokslut 99 920 000