Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004).

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av konkurslagen (120/2004). Syftet är att effektivisera bekämpningen av grå ekonomi genom att förplikta boförvaltare att under vissa förutsättningar göra en polisanmälan även beträffande konkursbon som förfaller på grund av att boet saknar medel. För polisanmälan betalas en ersättning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 37 400 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 1 800 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (högst) 1 000 000
Sammanlagt 43 900 000

Överföringen av de individuella rättshjälpstjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpssystemet enligt rättshjälpslagen bedöms öka antalet rättshjälpsärenden som sköts av privata biträden med ca 1 800 ärenden.

År 2011 förordnades ett privat biträde för 30 262 parter. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 81 % vid tingsrätterna och 19 % vid hovrätterna. Den genomsnittliga ersättningen per part var 1 087 euro. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 1,4 milj. euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 2,6 milj. euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 0,5 milj. euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättning som betalas boförvaltare i samband med konkurser som förfaller p.g.a. att boet saknar medel 300
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63) 1 600
Sammanlagt 1 900

2013 budget 43 900 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget 42 000 000
2011 bokslut 41 604 049