Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
              05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 586 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008).

Förklaring: Magistraten eller tingsrätten utser en intressebevakare åt personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter t.ex. på grund av sjukdom. Till intressebevakare kan man utse antingen en privat eller en allmän intressebevakare. År 2011 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen till ca 34 400. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 31 200 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 200 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 92 % uppnått myndighetsåldern.

Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster när intressebevakningsområdena utvidgas. Målet är dessutom att förbättra produktiviteten inom verksamheten genom köpta tjänster.

Bestämmelserna om en intressebevakares arvoden i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) ändras (122/2011) från och med ingången av 2013. I lagen fastställs indexbundna minimigränser för inkomster och förmögenhet och om inkomsterna och förmögenheten ligger under gränsen får något arvode inte tas ut. Målet är att statens intäkter av intressebevakarnas arvoden inte ska minska trots ändringen.

Allmän intressebevakning

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Antal huvudmän, st.34 40435 88236 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare31 23632 08432 100
— intressebevakning i form av köpta tjänster3 1683 7984 800
    
Resurshushållning, (euro/huvudman)258250255
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)586464

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 30 12629 69531 086
Bruttoinkomster 18 11616 50017 500
Nettoutgifter 12 01013 195 13 586
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år9 922  
— överförts till följande år12 283  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer18 12116 50017 500
— övriga intäkter6--
Intäkter sammanlagt 18 12716 50017 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 27 41326 61327 700
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 286-10 113-10 200
Kostnadsmotsvarighet, % 666263

För den allmänna intressebevakningens tjänster tas av huvudmännen ut ersättningar och arvoden på grundval av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Justitieministeriet har meddelat anvisningar om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare (OM 3927/33/2001). Från ingången av 2013 bestäms det om arvodena genom förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-164
Lönejusteringar498
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-93
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing150
Sammanlagt391

2013 budget13 586 000
2012 II tilläggsb.266 000
2012 budget13 195 000
2011 bokslut14 372 000