Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 586 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008).

Förklaring:Magistraten eller tingsrätten utser en intressebevakare åt personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter t.ex. på grund av sjukdom. Till intressebevakare kan man utse antingen en privat eller en allmän intressebevakare. År 2011 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen till ca 34 400. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 31 200 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 200 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 92 % uppnått myndighetsåldern.

Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster när intressebevakningsområdena utvidgas. Målet är dessutom att förbättra produktiviteten inom verksamheten genom köpta tjänster.

Bestämmelserna om en intressebevakares arvoden i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) ändras (122/2011) från och med ingången av 2013. I lagen fastställs indexbundna minimigränser för inkomster och förmögenhet och om inkomsterna och förmögenheten ligger under gränsen får något arvode inte tas ut. Målet är att statens intäkter av intressebevakarnas arvoden inte ska minska trots ändringen.

Allmän intressebevakning

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Antal huvudmän, st. 34 404 35 882 36 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 31 236 32 084 32 100
— intressebevakning i form av köpta tjänster 3 168 3 798 4 800
       
Resurshushållning, (euro/huvudman) 258 250 255
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 58 64 64

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 126 29 695 31 086
Bruttoinkomster 18 116 16 500 17 500
Nettoutgifter 12 010 13 195 13 586
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 922    
— överförts till följande år 12 283    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 18 121 16 500 17 500
— övriga intäkter 6 - -
Intäkter sammanlagt 18 127 16 500 17 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 27 413 26 613 27 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 286 -10 113 -10 200
Kostnadsmotsvarighet, % 66 62 63

För den allmänna intressebevakningens tjänster tas av huvudmännen ut ersättningar och arvoden på grundval av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Justitieministeriet har meddelat anvisningar om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare (OM 3927/33/2001). Från ingången av 2013 bestäms det om arvodena genom förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -164
Lönejusteringar 498
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -93
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 150
Sammanlagt 391

2013 budget 13 586 000
2012 II tilläggsb. 266 000
2012 budget 13 195 000
2011 bokslut 14 372 000