Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 398 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:År 2011 kom det in ca 48 200 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de inkomna ärendena var 82 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Den största ärendegruppen bland dessa var de familje- och arvsrättsliga ärendena (48 %). Brottmålen stod för en andel på 18 %. År 2012 beräknas det komma in ca 48 200 ärenden och år 2013 ca 48 400 ärenden.

Överföringen av de individuella rättshjälpstjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpssystemet enligt rättshjälpslagen ökar i synnerhet antalet rättshjälpsbeslut som fattas vid rättshjälpsbyråerna med ca 2 000 beslut.

Målet är att etablera rättshjälpens e-tjänst, vilket underlättar och effektiviserar skötseln av ärenden inom rättsvården.

Kostnadsmotsvarigheten för den företagsekonomiska verksamheten förbättras år 2013.

År 2011 kom det in ca 4 800 besvär till konsumenttvistenämnden, vilket är 11 % fler än året innan. Antalet besvär ökade mer än beräknat i kategorierna bostadsärenden och serviceärenden. Det beräknas att ökningen av antalet besvär i dessa kategorier är av engångsnatur och att antalet besvär sjunker till normal nivå. Den största delen av besvären till nämnden gäller bostadsköp, fastighetsförmedling och bilköp. År 2012 beräknas det komma in ca 4 500 ärenden och år 2013 ca 4 600 ärenden.

I samband med beredningen av budgeten har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2013:

Rättshjälpsbyråerna

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Behandlade ärenden, st. 47 873 48 200 48 400
Rättshjälpsinfo, antal gånger 10 407 13 000 13 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 22 089 22 000 23 800
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 112 114 115
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 485 506 510
Väntetid, dagar 13,1 11,0 11,0

Konsumenttvistenämnden

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Behandlade besvär, st. 4 580 4 300 4 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 442 480 479
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 144 134 138
Behandlingstid, mån. 8,2 8,0 7,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 842 32 927 34 598
Bruttoinkomster 4 971 4 890 5 200
Nettoutgifter 26 871 28 037 29 398
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 169    
— överförts till följande år 2 379    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2011
utfall
2012
upskattning
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 592 3 656 3 700
— övriga intäkter 64 - -
Intäkter sammanlagt 3 656 3 656 3 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 603 6 603 6 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 947 -2 947 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 55 55 55

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 375 1 399 1 500
— övriga intäkter 24 - -
Intäkter sammanlagt 1 399 1 399 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 711 1 711 1 720
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -312 -312 -220
Kostnadsmotsvarighet, % 82 82 87

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -151
Lönejusteringar 1 042
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -84
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63) 350
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -56
Informationsförvaltningsutgifter 260
Sammanlagt 1 361

2013 budget 29 398 000
2012 II tilläggsb. 560 000
2012 budget 28 037 000
2011 bokslut 28 082 000