Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
              05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 398 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: År 2011 kom det in ca 48 200 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de inkomna ärendena var 82 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Den största ärendegruppen bland dessa var de familje- och arvsrättsliga ärendena (48 %). Brottmålen stod för en andel på 18 %. År 2012 beräknas det komma in ca 48 200 ärenden och år 2013 ca 48 400 ärenden.

Överföringen av de individuella rättshjälpstjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpssystemet enligt rättshjälpslagen ökar i synnerhet antalet rättshjälpsbeslut som fattas vid rättshjälpsbyråerna med ca 2 000 beslut.

Målet är att etablera rättshjälpens e-tjänst, vilket underlättar och effektiviserar skötseln av ärenden inom rättsvården.

Kostnadsmotsvarigheten för den företagsekonomiska verksamheten förbättras år 2013.

År 2011 kom det in ca 4 800 besvär till konsumenttvistenämnden, vilket är 11 % fler än året innan. Antalet besvär ökade mer än beräknat i kategorierna bostadsärenden och serviceärenden. Det beräknas att ökningen av antalet besvär i dessa kategorier är av engångsnatur och att antalet besvär sjunker till normal nivå. Den största delen av besvären till nämnden gäller bostadsköp, fastighetsförmedling och bilköp. År 2012 beräknas det komma in ca 4 500 ärenden och år 2013 ca 4 600 ärenden.

I samband med beredningen av budgeten har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2013:

Rättshjälpsbyråerna

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Behandlade ärenden, st.47 87348 20048 400
Rättshjälpsinfo, antal gånger10 40713 00013 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.22 08922 00023 800
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)112114115
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)485506510
Väntetid, dagar13,111,011,0

Konsumenttvistenämnden

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Behandlade besvär, st.4 5804 3004 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende)442480479
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)144134138
Behandlingstid, mån.8,28,07,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 31 84232 92734 598
Bruttoinkomster 4 9714 8905 200
Nettoutgifter 26 871 28 03729 398
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 169  
— överförts till följande år2 379  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
upskattning
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer3 5923 6563 700
— övriga intäkter64--
Intäkter sammanlagt 3 6563 6563 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 6036 6036 700
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 947-2 947-3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 555555

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer1 3751 3991 500
— övriga intäkter24--
Intäkter sammanlagt 1 3991 3991 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 7111 7111 720
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -312-312-220
Kostnadsmotsvarighet, % 828287

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-151
Lönejusteringar1 042
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-84
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)350
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-56
Informationsförvaltningsutgifter260
Sammanlagt1 361

2013 budget29 398 000
2012 II tilläggsb.560 000
2012 budget28 037 000
2011 bokslut28 082 000