Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
              05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 252 965 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter med stöd av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Vid marknadsdomstolen får fr.o.m. den 1 september 2013 inrättas åtta tjänster som marknadsrättsdomare (6 T13 och 2 T11) och två tjänster som marknadsrättsingenjörer (T11).

Förklaring: Till hovrätterna kom det år 2011 in sammanlagt 10 320 ärenden. År 2013 väntas det komma in ca 10 000 ärenden. Av de ärenden som inkom 2011 var 28 % tvistemål och 63 % brottmål. Den genomsnittliga behandlingstiden har förkortats till 6,3 månader. Av ärendena behandlades 54 % på mindre än sex månader och 88 % på mindre än 12 månader, medan 12 % låg kvar vid hovrätterna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt översteg genomsnittet för hela landet med som mest 0,7 månader år 2011 (0,8 månader år 2010). Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 7 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

Effekterna av ibruktagandet av systemet för tillstånd till fortsatt handläggning följs upp och samtidigt ser man till att hovrätternas verksamhetsprocesser och statistikföring som anknyter till systemet är så ändamålsenliga som möjligt. Det är nödvändigt att bestämmelserna inom tillståndssystemet tillämpas konsekvent för att en jämlik rättssäkerhet ska kunna tillgodoses.

Till tingsrätterna inkom det år 2011 ca 484 000 straff- och civilrättsliga ärenden. Antalet civilrättsliga ärenden som inkom uppgick till 400 000, vara 85 % anhängiggjordes genom summarisk stämningsansökan. Dessa s.k. summariska ärenden har ökat kraftigt i antal under de senaste åren, och ökningen torde fortsätta till följd av den ekonomiska situationen. Av de summariska ärenden som anlände år 2009 anhängiggjordes 64 % elektroniskt. Den andel ärenden som blir manuellt anhängiga och som sysselsätter tingsrätterna mera ökade åren 2010 och 2011. Andelen ärenden som anhängiggörs elektroniskt antas öka något år 2012 och fortsättningsvis år 2013. Man antar att ostridiga fordringsmål allt oftare anhängiggörs via den nya elektroniska tjänsten. År 2011 anhängiggjordes ca 13 000 ärenden via den nya elektroniska tjänsten.

År 2011 anlände något fler konkurs- och skuldsaneringsärenden än året innan. Antalet företagssaneringsärenden var något färre än föregående år. Antalet ärenden i dessa kategorier beräknas vara stort även år 2013.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % får ha en behandlingstid på över ett år. Enkla brottmål kan behandlas genom ett skriftligt förfarande utan huvudförhandling. År 2013 beräknas andelen brottmål som avgörs genom skriftligt förfarande ligga på samma nivå som år 2011 (33 %). Det finns skillnader mellan domstolarna när det gäller utnyttjandegraden av det skriftliga förfarandet. År 2011 behandlade tingsrätterna i det skriftliga förfarandet 12—48 % av de brottmål som de avgjorde. Vid Helsingfors tingsrätt var utnyttjandegraden av det skriftliga förfarandet det lägsta i landet och betydligt lägre än den genomsnittliga utnyttjandegraden för hela landet år 2011, vilket förklaras delvis av skillnaderna i ärendestrukturen.

Målet med den revidering av bestämmelserna om sammansättningen som trädde i kraft vid ingången av 2009 var att minska användningen av nämndemannasystemet, utan att äventyra människornas rättssäkerhet. Samtidigt möjliggjordes en sammansättning med tre domare i brottmål. Denna sammansättning ska användas i de svåraste målen. Antalet ärenden som avgörs i en nämndemannasammansättning utgör en femtedel jämfört med tiden före reformen — i en sammansättning med en domare och tre nämndemän avgjordes ca 5 000 ärenden år 2011. Antalet ärenden som avgörs i denna sammansättning beräknas ligga på samma nivå år 2013. I fråga om inställande av huvudförhandling i brottmål är målet att andelen brottmål som ställs in inte får öka från nuvarande 20 %.

I slutet av 2011 uppgick antalet gamla och omfattande tvistemål som varit anhängiga i över ett år till 1 748, dvs. 19 % av de omfattande tvistemål som var anhängiga. Målsättningen år 2013 är att andelen gamla ärenden ska vara mindre än år 2011. Den genomsnittliga behandlingstiden i omfattande tvistemål förutspås öka avsevärt år 2013, men ökningen är tillfällig. Ökningen beror på att många omfattande tvistemål som hänför sig till vissa brottmål (t.ex. WinCapita) är anhängiga vid tingsrätterna och behandlingen av dessa tvistemål inleds huvudsakligen först efter att domen i brottmålet meddelats. Den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål var 3,5 månader år 2011 och vid de stora tingsrätterna i huvudstadsregionen 3,8—6,5 månader. År 2013 är målet att den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 50 % av brottmålen får vara högst 2 månader och att den får överstiga 9 månader i högst 10 % av brottmålen.

I slutet av 2011 uppgick antalet brottmål som varit anhängiga i över ett år till 2 657, dvs. till 15 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen år 2013 är att andelen gamla ärenden som är anhängiga ska vara mindre än år 2011.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål. Målet för den genomsnittliga behandlingstiden är 9 månader i sådana ärenden där förundersökning och åtalsprövning har tagit sammanlagt över två år. Samma mål gäller för alla ekonomiska brottmål och stöder således programmet för bekämpning av grå ekonomi. För att undvika anhopning av ärenden inriktas det resurser på behandling av egentliga ekonomiska brott. Antalet avgjorda ärenden ska vara lika stort som antalet inkommande ärenden.

Möjligheten att tillämpa förlikningsförfarande i tvistemål har utnyttjats i olika grad vid de allmänna domstolarna. Domstolarna ska aktivt erbjuda denna möjlighet för parterna i ett tvistemål. Försöket med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde fortsätter vid 11 tingsrätter. Målet är att för dessa ärenden utveckla ett riksomfattande system som beaktar barnets intresse på bästa möjliga sätt. Vid de fyra tingsrätter som deltog i försöket år 2011 förbättrades behandlingstiderna i dessa ärenden jämfört med tidigare. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden vid de tingsrätter som deltar i försöket år 2013 ska vara lägre än genomsnittet för hela landet.

Antalet inkommande ärenden vid förvaltningsdomstolarna har ökat under de senaste åren (det totala antalet var 19 568 år 2007, 20 539 år 2008, 22 515 år 2009 och 23 149 år 2010), men år 2011 sjönk antalet ärenden med 8 % till 21 221. År 2011 var de största kategorierna av ärenden social- och hälsovård (29 %), skatter (18 %), byggande och miljö (sammanlagt 12 %), ekonomisk verksamhet inklusive trafik- och kommunikationsärenden (15 %) och utlänningsärenden (13 %). Det kom in något fler miljö- och planärenden till förvaltningsdomstolarna än tidigare. År 2013 beräknas det inte ske några betydande förändringar i antalet ärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,8 månader år 2011. Av ärendena behandlades 42 % på mindre än sex månader och 19 % låg kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol översteg genomsnittet för hela landet med som mest 2,9 månader år 2011 (2,6 månader året innan). Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 10 % av alla anhängiga ärenden (9 % vid utgången av år 2011 ).

Utlänningsärenden utgör en stor andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till kategorin utlänningsärenden och dessa ärenden behandlas enbart vid Helsingfors förvaltningsdomstol. År 2011 kom det in färre asylärenden än året innan. På längre sikt har antalet ärenden ökat. År 2011 kom det in 1 027 ärenden, vilket är nästan det dubbla jämfört med nivån år 2008. Antalet asylärenden väntas ligga på en hög nivå också år 2013. Målet är emellertid att asylärenden behandlas skyndsamt så att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden är mindre än 6 månader (6,8 mån. år 2011).

Antalet ärenden som inkommit till försäkringsdomstolen har legat på ungefär samma nivå sedan år 2008. År 2011 minskade antalet ärenden något och uppgick till 7 318 (7 557 året innan). Antalet ärenden beräknas ligga på ungefär samma nivå. En ökning av insynen i rättsprocesserna vid försäkringsdomstolen i enlighet med regeringsprogrammet kräver att man förbereder sig på att kostnaderna för sakkunnigutlåtanden ökar.

Antalet ärenden som kommer in till marknadsdomstolen har länge ökat. I fjol började emellertid antalet inkommande ärenden minska tydligt och var 511 (691 året innan). Antalet ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen kan bedömas ligga på ungefär samma nivå år 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till en ny lag om marknadsdomstolen och en lag om rättegång i marknadsdomstolen. Avsikten är att man från och med den 1 september 2013 överför handläggningen av ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd och Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen.

Till arbetsdomstolen har det varje år under 2000-talet inkommit 100—190 ärenden. År 2011 kom det in 184 ärenden, och antalet inkommande ärenden förväntas ligga på samma nivå också år 2013.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet ställt upp följande preliminära uppskattningar och mål för verksamheten 2013:

Tabell med nyckeltal

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål/uppskattning
    
Hovrätterna    
Avgjorda ärenden, st.10 99210 50010 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,36,36,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)3 7023 8003 850
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)222222
    
Tingsrätterna    
Avgjorda ärenden totalt, st.476 913500 000470 000
— Brottmål59 88661 00060 000
— Omfattande tvistemål10 28610 50010 000
— Summariska ärenden336 573360 000300 000
    
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
— Brottmål3,53,53,6
— Omfattande tvistemål8,48,39,8
— Summariska ärenden2,42,42,5
— Skuldsaneringsärenden5,55,55,5
Resurshushållning (€/viktad arbetsmängd)750800850
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)939595
    
Förvaltningsdomstolarna    
Avgjorda ärenden, st.21 94821 00021 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.7,87,57,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende)1 4871 6001 600
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)495050
    
Försäkringsdomstolen    
Avgjorda ärenden, st.7 2108 0008 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.11,511,010,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)1 0411 0501 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)677575
    
Marknadsdomstolen    
Avgjorda ärenden, st.610500600
Genomsnittlig behandlingstid, mån.8,37,07,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)3 6013 6003 650
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)212020
    
Arbetsdomstolen    
Avgjorda ärenden, st.179180180
Genomsnittlig behandlingstid, mån.5,65,05,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)5 3695 4005 450
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)192020

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 25 000 000 euro inflyta under moment 12.25.10. Av de totala kostnaderna för de prestationer för vilka avgifter tas ut med stöd av den nämnda lagen kan ca 33 % täckas med avgifterna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 233 861240 229253 105
Bruttoinkomster 10840140
Nettoutgifter 233 753240 189252 965
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år5 020  
— överförts till följande år10 366  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmänna domstolar  
Hovrätterna42 065
Tingsrätterna139 290
Arbetsdomstolen995
Sammanlagt 182 350
  
Förvaltningsdomstolarna  
Förvaltningsdomstolarna34 580
Marknadsdomstolen2 893
Försäkringsdomstolen8 370
Sammanlagt 45 843
  
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 24 772
Sammanlagt 252 965

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-1 213
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)180
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-573
Lönejusteringar7 171
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -50 000 euro och produktivitetsanslaget 18 000 euro)-32
Utgifter för lokaler300
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-131
Överföring till moment 28.01.01-10
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing475
Utvecklande av åklagarnas och de allmänna domstolarnas ärendehantering (AIPA) (överföring från moment 28.70.20)6 400
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-158
Koncentration av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) till marknadsdomstolen367
Sammanlagt12 776

2013 budget252 965 000
2012 II tilläggsb.4 898 000
2012 budget240 189 000
2011 bokslut239 098 000