Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 932 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen är högsta rättsinstans i förvaltningsmål. Avgörandena styr och förenhetligar rättspraxis. Till de största kategorierna av ärenden hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut.

Förvaltningsdomstolarnas beslut är viktiga för parterna. Högsta förvaltningsdomstolen bör kunna svara för sitt rättssäkerhetsuppdrag genom att avgöra ärenden som gäller ändringssökande snabbt och motiverat. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen bl.a. genom att ge akt på förvaltningsdomstolarna när det gäller behandlingstider, tillräckliga resurser och kvaliteten på besluten samt genom att arrangera konferenser. Denna tillsynsuppgift är av väsentlig betydelse för rättssäkerheten som helhet.

Målsättningen är att högsta förvaltningsdomstolen varje år ska avgöra åtminstone lika många ärenden som antalet inkommande ärenden, så att ärendena inte hopar sig. För närvarande har ärendena emellertid hopat sig, så domstolen måste varje år avgöra fler ärenden än antalet inkommande ärenden. Med de anslag som anvisas för år 2013 kan högsta förvaltningsdomstolen avgöra uppskattningsvis ca 4000 ärenden, med beaktande av de inkommande ärendenas art.

Den genomsnittliga behandlingstiden måste trots knappa resurser av rättssäkerhetsskäl fås att sjukna från nuvarande ca 12,2 månader till mindre än 12 månader. Målet på lång sikt anses fortfarande vara en genomsnittlig behandlingstid på 9,5 månader, så att besvärsärenden (avgörande i sak) avgörs på 9,7 månader och ärenden som gäller besvärstillstånd på 9,0 månader. Av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Av de ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen är 24 % utlänningsärenden, 18 % social- och hälsovårdsärenden och 16 % skatteärenden. Övriga ärendekategorier är bl.a. allmän förvaltning, miljö och byggande. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. Antalet asylärenden har ökat de senast åren och år 2011 kom det in ca 600 sådana ärenden (ca 200 år 2009 och ca 400 år 2010). Antalet asylärenden förväntas fortsättningsvis ligga på en hög nivå år 2013. Målet är emellertid att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden ska vara mindre än 8 månader (7,8 månader år 2010 och 6,9 månader år 2011).

Tabell med nyckeltal

  2011
utfall
2012
mål/uppskattning
2013
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 4 225 4 100 4 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 12,2 12,5 11,5
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 2 384 2 500 2 650
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 43 41 40

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 260 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 097 10 607 10 952
Bruttoinkomster 24 8 20
Nettoutgifter 10 073 10 599 10 932
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 436    
— överförts till följande år 823    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -32
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -13
Lönejusteringar 333
Utgifter för lokaler 20
Förnyande av informationsteknik och driftsutgifter -50
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 75
Sammanlagt 333

2013 budget 10 932 000
2012 II tilläggsb. 175 000
2012 budget 10 599 000
2011 bokslut 10 460 000