Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 964 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Av de ärenden som kommer in till högsta domstolen kan man se att rättsnormerna blivit mera varierande, bl.a. genom EU-lagstiftningens och den övriga internationella rättens ökade betydelse. I och med att regleringen och övriga rättskällor utökas och förändras och ärendena blir mera komplicerade blir även behandlingen av ärenden allt mera krävande.

De ändringar av bestämmelserna i 15 och 31 kap. i rättegångsbalken som gäller extraordinärt ändringssökande och som behövs för att gallra bort huvudsakligen ogrundade ansökningar träder i kraft år 2013.

Rättspraxis styrs genom prejudikat inom alla berörda rättsområden enligt de aktuella behoven vid respektive tidpunkt.

År 2013 beräknas det komma in ca 2 700 ärenden till högsta domstolen. Målet är att beslut som gäller beviljande eller förvägran av besvärstillstånd ska ges så snabbt som möjligt, så att det inte tar onödigt lång tid för avgörandet att vinna laga kraft i sådana ärenden där besvärstillstånd inte beviljas. I samband med att systemet med tillstånd till fortsatt handläggning tagits i bruk har man även tagit i bruk en möjlighet att anföra besvär direkt till högsta domstolen. I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 40 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2013 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 854 2 700 2 800
— beviljade besvärstillstånd 148 140 140
— avgöranden i sak i besvärstillståndsärenden 155 140 140
— offentliggjorda avgöranden 111 110 110
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 6,3 7,0 7,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd 5,0 5,0 5,0
— avgöranden i sak 18,6 16,0 16,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 2 956 3 300 3 300
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 37 35 35

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta domstolens beslut beräknas 140 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 439 8 712 8 965
Bruttoinkomster 1 3 1
Nettoutgifter 8 438 8 709 8 964
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 492    
— överförts till följande år 625    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -27
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -13
Lönejusteringar 261
Utgifter för lokaler 25
Förnyande av informationsteknik och driftsutgifter -41
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 50
Sammanlagt 255

2013 budget 8 964 000
2012 II tilläggsb. 137 000
2012 budget 8 709 000
2011 bokslut 8 571 000