Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föranleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet

4) för betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) för betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) så att dess tillämpningsområde också gäller allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärsnämnder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring480
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)350
Sammanlagt830

2013 budget10 330 000
2012 budget9 500 000
2011 bokslut9 964 490