Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föranleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet

4) för betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) för betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) så att dess tillämpningsområde också gäller allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärsnämnder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 480
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63) 350
Sammanlagt 830

2013 budget 10 330 000
2012 budget 9 500 000
2011 bokslut 9 964 490