Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 068 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring: Rättspolitiska forskningsinstitutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 539 2 390 2 568
Bruttoinkomster 608 500 500
Nettoutgifter 1 931 1 890 2 068
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 304    
— överförts till följande år 257    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättspolitiska forskningsinstitutet 1 433
Institutet för kriminalpolitik 525
Servicecentralernas avgifter 110
Sammanlagt 2 068

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 81
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -13
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring från moment 25.01.03) 110
Sammanlagt 178

2013 budget 2 068 000
2012 II tilläggsb. 152 000
2012 budget 1 890 000
2011 bokslut 1 884 000