Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 068 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring: Rättspolitiska forskningsinstitutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 2 5392 3902 568
Bruttoinkomster 608500500
Nettoutgifter 1 9311 8902 068
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år304  
— överförts till följande år257  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Rättspolitiska forskningsinstitutet1 433
Institutet för kriminalpolitik525
Servicecentralernas avgifter110
Sammanlagt 2 068

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar81
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-13
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring från moment 25.01.03)110
Sammanlagt178

2013 budget2 068 000
2012 II tilläggsb.152 000
2012 budget1 890 000
2011 bokslut1 884 000