Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 764 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Rättsregistercentralen, Olycksutredningscentralen, datasekretessnämnden och Dataombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att Rättsregistercentralen fr.o.m. den 1 april 2013 inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, ska sköta informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet.

Rättsregistercentralen svarar även för indrivningen av bötesstraff och ordningsböter, ersättningar och fordringar som dömts till staten samt olika administrativa avgifter. Centralen ska dessutom driva in brottsskadefordringar och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla de viktigaste registren inom justitieförvaltningen. Målet är att också att indrivnings- och registreringsuppgifterna och utlämnandet av information ska skötas snabbt, utan dröjsmål.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Datasekretessnämnden har till uppgift att behandla och avgöra ärenden som enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Dataombudsmannens byrå ger handledning och rådgivning i fråga om behandlingen av personuppgifter och övervakar behandlingen av uppgifterna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 7 1958 71512 209
Bruttoinkomster 1 9261 538 5 445
Nettoutgifter 5 2697 177 6 764
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år32  
— överförts till följande år2 457  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Rättsregistercentralen 3 400
Olycksutredningscentralen1 315
Datasekretessnämnden15
Dataombudsmannens byrå1 800
Servicecentralernas avgifter234
Sammanlagt 6 764

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-37
Lönejusteringar177
Anslag av engångsnatur år 2012 (Rättsregistercentralens informationsförvaltningsutgifter)-500
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing100
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-43
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring till moment 25.01.04)-110
Sammanlagt-413

2013 budget6 764 000
2012 II tilläggsb.-17 000
2012 budget7 177 000
2011 bokslut7 695 000