Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 764 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Rättsregistercentralen, Olycksutredningscentralen, datasekretessnämnden och Dataombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att Rättsregistercentralen fr.o.m. den 1 april 2013 inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, ska sköta informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet.

Rättsregistercentralen svarar även för indrivningen av bötesstraff och ordningsböter, ersättningar och fordringar som dömts till staten samt olika administrativa avgifter. Centralen ska dessutom driva in brottsskadefordringar och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla de viktigaste registren inom justitieförvaltningen. Målet är att också att indrivnings- och registreringsuppgifterna och utlämnandet av information ska skötas snabbt, utan dröjsmål.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Datasekretessnämnden har till uppgift att behandla och avgöra ärenden som enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Dataombudsmannens byrå ger handledning och rådgivning i fråga om behandlingen av personuppgifter och övervakar behandlingen av uppgifterna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 195 8 715 12 209
Bruttoinkomster 1 926 1 538 5 445
Nettoutgifter 5 269 7 177 6 764
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 32    
— överförts till följande år 2 457    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättsregistercentralen 3 400
Olycksutredningscentralen 1 315
Datasekretessnämnden 15
Dataombudsmannens byrå 1 800
Servicecentralernas avgifter 234
Sammanlagt 6 764

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -37
Lönejusteringar 177
Anslag av engångsnatur år 2012 (Rättsregistercentralens informationsförvaltningsutgifter) -500
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 100
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -43
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring till moment 25.01.04) -110
Sammanlagt -413

2013 budget 6 764 000
2012 II tilläggsb. -17 000
2012 budget 7 177 000
2011 bokslut 7 695 000