Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att omorganisera produktionen av datatekniktjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde så att Justitieförvaltningens datateknikcentral fr.o.m. den 1 april 2013 sköter den grundläggande informationstekniken inom förvaltningsområdet kostnadseffektivt i form av tjänster som produceras för beställande sektorer och så att Rättsregistercentralen (under moment 25.01.03) inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, sköter informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet. Från Justitieförvaltningens datateknikcentral överförs till Rättsregisterscentralen uppgifter som har att göra med datasystem, tjänsteproduktions- och utvecklingsuppgifter i anslutning till datasystemen, administrativa uppgifter i anslutning därtill samt de personer som sköter dessa uppgifter (ca 60 personer, år 2013 ca 45 årsv.). Huvudmålsättningen med ändringen är att skapa en organisation där utvecklingen av informationsbehandlingen finns nära utvecklingen av kärnverksamheten. Såväl de uppgifter som överförs som de uppgifter som blir kvar vid Justitieförvaltningens datateknikcentral finansieras fortfarande helt och hållet med serviceavgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 6 7597 50015 824
Bruttoinkomster 6 7587 49915 823
Nettoutgifter 111
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1  
— överförts till följande år1  

2013 budget1 000
2012 budget1 000
2011 bokslut1 000