Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att omorganisera produktionen av datatekniktjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde så att Justitieförvaltningens datateknikcentral fr.o.m. den 1 april 2013 sköter den grundläggande informationstekniken inom förvaltningsområdet kostnadseffektivt i form av tjänster som produceras för beställande sektorer och så att Rättsregistercentralen (under moment 25.01.03) inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, sköter informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet. Från Justitieförvaltningens datateknikcentral överförs till Rättsregisterscentralen uppgifter som har att göra med datasystem, tjänsteproduktions- och utvecklingsuppgifter i anslutning till datasystemen, administrativa uppgifter i anslutning därtill samt de personer som sköter dessa uppgifter (ca 60 personer, år 2013 ca 45 årsv.). Huvudmålsättningen med ändringen är att skapa en organisation där utvecklingen av informationsbehandlingen finns nära utvecklingen av kärnverksamheten. Såväl de uppgifter som överförs som de uppgifter som blir kvar vid Justitieförvaltningens datateknikcentral finansieras fortfarande helt och hållet med serviceavgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 759 7 500 15 824
Bruttoinkomster 6 758 7 499 15 823
Nettoutgifter 1 1 1
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1    
— överförts till följande år 1    

2013 budget 1 000
2012 budget 1 000
2011 bokslut 1 000