Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 718 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 954 26 254 27 118
Bruttoinkomster 927 30 400
Nettoutgifter 25 026 26 224 26 718
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 206    
— överförts till följande år 3 142    

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

   
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation 7
Lagberedning 20
EU-samarbete och internationellt samarbete 15
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet 16
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter 3
Ministeriets interna förvaltning 24
Frånvaro med lön 15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -104
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -97
Lönejusteringar 700
Genomförande av språkstrategin (engångsutgift) 150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet 125
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -1
2012 års överföring av engångsnatur från moment 31.01.01 21
Anslag av engångsnatur år 2012 (ordnande av behandlingen av medborgarinitiativ) -300
Sammanlagt 494

2013 budget 26 718 000
2012 II tilläggsb. 358 000
2012 budget 26 224 000
2011 bokslut 25 962 000