Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 718 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 25 95426 25427 118
Bruttoinkomster 92730400
Nettoutgifter 25 02626 22426 718
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år2 206  
— överförts till följande år3 142  

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

  
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation7
Lagberedning20
EU-samarbete och internationellt samarbete15
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet16
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter3
Ministeriets interna förvaltning24
Frånvaro med lön15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-104
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-97
Lönejusteringar700
Genomförande av språkstrategin (engångsutgift)150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet125
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-1
2012 års överföring av engångsnatur från moment 31.01.0121
Anslag av engångsnatur år 2012 (ordnande av behandlingen av medborgarinitiativ)-300
Sammanlagt494

2013 budget26 718 000
2012 II tilläggsb.358 000
2012 budget26 224 000
2011 bokslut25 962 000