Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

Förklaring:I enlighet med sin verksamhetsidé drar justitieministeriet som en del av statsrådet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt verksamhetsområde. Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där alla kan lita på att deras rättigheter fullföljs. Justitieministeriet ställer upp följande preliminära mål för sin verksamhet 2013.

Grundläggande fri- och rättigheter, statsskick och demokrati

Det bereds en reform som gäller antalet valkretsar. Tanken är att det kunde finnas 6—12 valkretsar i Fastlandsfinland. Målet är att överlämna en regeringsproposition om detta 2013.

Beredningen av en revidering av lagstiftningen om likabehandling fortsätter. Avsikten är att ändra lagstiftningen så att den bättre motsvarar det omfattande diskrimineringsförbud som finns i grundlagen och att förbättra rättssäkerheten för dem som utsatts för diskriminering. Målet är att överlämna en regeringsproposition om detta 2013.

Man utvecklar statsrådets gemensamma lagstiftningspolitik och enhetliga förfaringssätt för lagberedningen i enlighet med de riktlinjer som bereds inom projektet för att reformera centralförvaltningen. Man förbättrar kunnandet inom lagberedningsprocessen, likaså inom ramen för projektet Smidigare lagberedning. De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel.

Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland och som hör till ministeriets förvaltningsområde samtidigt som man inom statsrådet samordnar de ärenden inom ministeriernas förvaltningsområden som gäller Åland. Arbetet med att utreda behoven av att modernisera Ålands självstyrelse fortsätter.

En systematisk uppföljning av utvecklingen av demokratin och medborgarsamhället som nämns i regeringsprogrammet inleds. Dessutom inleds beredningen av en demokratiredogörelse genom en utvärdering av demokratin. Demokratiutbildningen utvecklas. Verksamheten vid den delegation för medborgarsamhällspolitik som verkar i anslutning till justitieministeriet stöds och verksamhetsbetingelserna för medborgarsamhället stärks. De första helheterna inom medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet genomförs.

Man deltar i beredningen av en språkstrategi på lång sikt under ledning av statsrådets kansli enligt regeringsprogrammet. Strategin gäller utveckling av två livskraftiga nationalspråk och konkretisering av åtgärderna under regeringsperioden.

Möjligheten att stifta en lag om teckenspråk utreds. De åtgärder inom programmet för återupplivning av samiska som hör till justitieministeriet vidtas.

Inom EU medverkar man särskilt inom tillämpningen av lagstiftningen om handlingars offentlighet samt i beredningen av den lagstiftning som gäller EU:s styresformer.

Rättssäkerhet

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna i det rättssäkerhetsprogram som utarbetas år 2012. Arbetet med att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning fortsätter med ett IT-projekt som går ut på att skapa en databank och sålunda bättre arbetsredskap för åklagarväsendet och domstolarna. Också en revidering av förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem är under planering.

Arbetet med att förenhetliga bestämmelserna om domstolarnas förvaltning fortsätter.

Sakkunskapen vid domstolsbehandling av ärenden som gäller immateriella rättigheter tryggas genom att behandlingen av dessa ärenden koncentreras till marknadsdomstolen fr.o.m. den 1 september 2013.

En proposition om ikraftträdande av lagstiftningen om föreläggande av böter och ordningsbot överlämnas så att lagstiftningen kan träda i kraft vid ingången av 2014.

Arbetet med en övergripande utveckling av förvaltningsprocessystemet fortsätter. Avsikten är att få till stånd en mera övergripande och exakt reglering när det gäller rättegångar i förvaltningsärenden så att ärendena kan avgöras snabbare och förmånligare än för närvarande. Målsättningen är att år 2013 överlämna en omfattande regeringsproposition som inbegriper de olika förvaltningsområdena med förslag till revidering av lagstiftningen om ändringssökande.

Det nuvarande rättshjälpssystemets funktion i en föränderlig omvärld utvecklas i enlighet med utredningar som färdigställs åren 20122013. Målet är att rättshjälpstjänsterna ska fördelas på ett rättvisare sätt än för närvarande.

Kriminalpolitiken

Justitieministeriet stöder lokala brottsförebyggande projekt vars huvudsyfte är att minska antalet brott och öka säkerheten. Tyngdpunkterna när det gäller att förebygga våld ligger på en minskning av antalet grova våldsbrott och det våld som unga utsätts för samt på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper. Justitieministeriets åtgärder som fastställts i programmet för att minska våld mot kvinnor genomförs inom lagberedningen, den resultatorienterade styrningen och i planeringen av den övriga verksamheten. Medborgarnas deltagande i utvecklingen av en trygg miljö främjas. Ställningen för brottsoffer utvecklas med stöd av ett brottsofferpolitiskt nätverk och i enlighet med riktlinjerna i EU:s kommande brottsofferdirektiv.

Inom påföljdssystemet förskjuts tyngdpunkten ytterligare i någon mån från anstaltspåföljder till samhällspåföljder och i fråga om verkställigheten av fängelsestraff från slutna anstalter till öppna anstalter och mer omfattande användning av övervakad frihet på prov. I syfte att förbättra verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten inom påföljdssystemet och främja kontrollerad frigivning utvidgar man användandet av elektronisk övervakning bl.a. vid verkställandet av övervakad frihet på prov.

Justitieministeriet deltar i verkställandet av regeringens sjätte åtgärdsprogram för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

I syfte att effektivisera och påskynda straffprocessen förbättras samarbetet mellan polis, åklagare och domstolar.

Propositioner om en översyn av lagstiftningen om yttrandefrihetsbrott samt om kriminalisering av förberedelse till de grövsta brotten överlämnas i enlighet med regeringsprogrammet.

Nödvändiga översyner av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen bereds så att de kan träda i kraft samtidigt med totalrevideringen vid ingången av 2014.

Man genomför antagna EU-författningar nationellt inom området för ömsesidigt erkännande och straffrätt.

Rättsförhållanden i vardagen

Inom familjerätten fortsätter beredningen av en totalrevidering av lagstiftningen om faderskap.

Inom konsumentskyddsrätten överlämnas en regeringsproposition angående genomförande av direktivet om konsumenternas rättigheter.

Inom området för bolagsrätten överlämnas en regeringsproposition med förslag till en ny lag om stiftelser.

Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

Utvecklandet av rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten och anpassningen av deras verksamhet till den allt stramare anslagssituationen genomförs utifrån det rättssäkerhetsprogram som sammanställs år 2012, det kortsiktiga anpassningsprogrammet och anpassningsprogrammet för Brottspåföljdsmyndigheten. De betydande omstruktureringar som har genomförts inom förvaltningsområdet under de senaste åren och som kommer att genomföras under de närmaste åren förutsätter att nätverket av verksamhetsställen utvecklas inom alla sektorer och att lokalerna används effektivare, men skapar även möjligheter för dessa åtgärder. Ledningen när det gäller lokaler samt upphandlingen effektiviseras utifrån godkända strategiska riktlinjer. Inom informationsförvaltningen fortsätter förnyandet av de informationssystem som stöder de grundläggande processerna och utvecklandet av de tjänster som stöder arbetet i samarbete med olika verksamhetsområden. De föråldrade datasystem som stöder domstolarnas, åklagarnas och Brottspåföljdsmyndighetens centrala arbetsprocesser ersätts under de närmaste åren med nya system som bättre ska stödja arbetet. Det är fortfarande viktigt att förbättra forskningsverksamhetens underlag inom förvaltningsområdet, särskilt verksamhetsbetingelserna för Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Inom personalpolitiken är det väsentligt att strukturomvandlingar stöds och att verksamheten och arbetsgemenskaperna utvecklas på lång sikt, sporrande och enligt principerna för en god och balanserad personalpolitik.

Uppgifter om personalen

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Justitieministeriet      
Årsverken 240 240 240
Medelålder 47,5 48,0 48,5
Kvinnornas andel, % 69 69 69
Arbetstillfredsställelseindex 3,7 3,7 3,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,9 7,9 7,9
       
Övriga särskilda ämbetsverk      
Årsverken 225 230 230
Medelålder 45,8 45,8 45,8
Kvinnornas andel, % 58 58 58
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,4 7,4 7,4

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 718 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 954 26 254 27 118
Bruttoinkomster 927 30 400
Nettoutgifter 25 026 26 224 26 718
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 206    
— överförts till följande år 3 142    

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

   
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation 7
Lagberedning 20
EU-samarbete och internationellt samarbete 15
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet 16
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter 3
Ministeriets interna förvaltning 24
Frånvaro med lön 15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -104
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -97
Lönejusteringar 700
Genomförande av språkstrategin (engångsutgift) 150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet 125
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -1
2012 års överföring av engångsnatur från moment 31.01.01 21
Anslag av engångsnatur år 2012 (ordnande av behandlingen av medborgarinitiativ) -300
Sammanlagt 494

2013 budget 26 718 000
2012 II tilläggsb. 358 000
2012 budget 26 224 000
2011 bokslut 25 962 000

02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att omorganisera produktionen av datatekniktjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde så att Justitieförvaltningens datateknikcentral fr.o.m. den 1 april 2013 sköter den grundläggande informationstekniken inom förvaltningsområdet kostnadseffektivt i form av tjänster som produceras för beställande sektorer och så att Rättsregistercentralen (under moment 25.01.03) inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, sköter informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet. Från Justitieförvaltningens datateknikcentral överförs till Rättsregisterscentralen uppgifter som har att göra med datasystem, tjänsteproduktions- och utvecklingsuppgifter i anslutning till datasystemen, administrativa uppgifter i anslutning därtill samt de personer som sköter dessa uppgifter (ca 60 personer, år 2013 ca 45 årsv.). Huvudmålsättningen med ändringen är att skapa en organisation där utvecklingen av informationsbehandlingen finns nära utvecklingen av kärnverksamheten. Såväl de uppgifter som överförs som de uppgifter som blir kvar vid Justitieförvaltningens datateknikcentral finansieras fortfarande helt och hållet med serviceavgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 759 7 500 15 824
Bruttoinkomster 6 758 7 499 15 823
Nettoutgifter 1 1 1
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1    
— överförts till följande år 1    

2013 budget 1 000
2012 budget 1 000
2011 bokslut 1 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 764 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Rättsregistercentralen, Olycksutredningscentralen, datasekretessnämnden och Dataombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att Rättsregistercentralen fr.o.m. den 1 april 2013 inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, ska sköta informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet.

Rättsregistercentralen svarar även för indrivningen av bötesstraff och ordningsböter, ersättningar och fordringar som dömts till staten samt olika administrativa avgifter. Centralen ska dessutom driva in brottsskadefordringar och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla de viktigaste registren inom justitieförvaltningen. Målet är att också att indrivnings- och registreringsuppgifterna och utlämnandet av information ska skötas snabbt, utan dröjsmål.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Datasekretessnämnden har till uppgift att behandla och avgöra ärenden som enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Dataombudsmannens byrå ger handledning och rådgivning i fråga om behandlingen av personuppgifter och övervakar behandlingen av uppgifterna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 195 8 715 12 209
Bruttoinkomster 1 926 1 538 5 445
Nettoutgifter 5 269 7 177 6 764
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 32    
— överförts till följande år 2 457    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättsregistercentralen 3 400
Olycksutredningscentralen 1 315
Datasekretessnämnden 15
Dataombudsmannens byrå 1 800
Servicecentralernas avgifter 234
Sammanlagt 6 764

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -37
Lönejusteringar 177
Anslag av engångsnatur år 2012 (Rättsregistercentralens informationsförvaltningsutgifter) -500
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing 100
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -43
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring till moment 25.01.04) -110
Sammanlagt -413

2013 budget 6 764 000
2012 II tilläggsb. -17 000
2012 budget 7 177 000
2011 bokslut 7 695 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 068 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring: Rättspolitiska forskningsinstitutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 539 2 390 2 568
Bruttoinkomster 608 500 500
Nettoutgifter 1 931 1 890 2 068
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 304    
— överförts till följande år 257    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Rättspolitiska forskningsinstitutet 1 433
Institutet för kriminalpolitik 525
Servicecentralernas avgifter 110
Sammanlagt 2 068

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 81
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -13
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring från moment 25.01.03) 110
Sammanlagt 178

2013 budget 2 068 000
2012 II tilläggsb. 152 000
2012 budget 1 890 000
2011 bokslut 1 884 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föranleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet

4) för betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) för betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) så att dess tillämpningsområde också gäller allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärsnämnder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 480
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63) 350
Sammanlagt 830

2013 budget 10 330 000
2012 budget 9 500 000
2011 bokslut 9 964 490

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 207 000 euro.

Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av produktivitetsanslaget 44
Sammanlagt 44

2013 budget 207 000
2012 budget 163 000
2011 bokslut 119 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får också användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.


2013 budget 55 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget 51 000 000
2011 bokslut 52 934 113

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) för understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar hand om brottsoffer samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) för understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial

4) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor.

Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 287
Övriga understöd (högst) 601
Sammanlagt 3 888

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2013 2014 2015 2016 2017 fr.o.m. 2018
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före 2013 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser år 2013 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 100
Sammanlagt 100

2013 budget 3 888 000
2012 budget 3 788 000
2011 bokslut 2 810 120

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 3 850
Sammanlagt 3 850

2013 budget 18 000 000
2012 budget 14 150 000
2011 bokslut 17 676 274