Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) för finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer eller finansiella institut eller vid motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

7) för betalningar som grundar sig på fullmakter för närområdessamarbete som beviljats år 2011 eller tidigare.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Förklaring: Bl.a. genom den nordliga dimensionens partnerskap främjar man styrningen av den internationella finansieringen till de multilaterala projekt inom närområdena som är viktigast för Finland. Man främjar en aktivare medverkan för Finlands del i samarbetsprojekt som gäller Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området.

Uppskattad användning av anslaget (euro)

  
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen1 706 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen640 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland640 000
Övriga214 000
Sammanlagt 3 200 000

De förbindelser och avtal som har anknytning till användningen av fullmakter för närområdessamarbetet och som har ingåtts före 2012 föranleder staten utgifter på 396 000 euro för år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 24.(20.66)3 000
Överföring från moment 24.01.29200
Sammanlagt3 200

2013 budget3 200 000