Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring: I enlighet med den energi- och klimatpolitiska strategin har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. I fråga om kostnaderna för försöksprogrammet anvisas anslagen till utrikesministeriet. Till kostnaderna för försöksprogrammet hör också vissa kostnader som hänförs till projekt som bygger på gemensamt genomförande.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt
från och med år
2013
     
Fullmakt att ingå avtal     
Förbindelser som ingåtts före 201330530573683
Utgifter sammanlagt 30530573683

2013 budget500 000
2012 budget500 000
2011 bokslut500 000