Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländerna och övriga länder. Utrikesministeriet har hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling i enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi.

Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviserar Finland sin verksamhet i det regionala samarbetet i de nordliga regionerna. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen samt det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden, såsom Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. Dessutom understöds verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland genom att man främjar utvecklandet av samarbetsformer med Ryssland.

Till den nordliga dimensionens mål hör bl.a. miljövård, främjande av hälsan och tryggande av förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen. Dessutom styrs det regionala samarbetet av målen i EU:s Östersjöstrategi och Finlands arktiska strategi.

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 693 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 249 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 51 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

  
Medborgarorganisationernas Europainformation509 000
Finlands FN-förbund300 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet75 000
Samerådet75 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer30 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU100 000
Finlands Atlantsällskap94 000
Crisis Management Initiative ry410 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet35 000
Sammanlagt 1 693 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer-15
Finlands Atlantsällskap-6
Crisis Management Initiative ry-40
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet-5
Finlands FN-förbund-15
Medborgarorganisationernas Europainformation-6
Finlands Dövas Förbund rf-50
Sammanlagt-137

2013 budget1 693 000
2012 budget1 830 000
2011 bokslut1 850 364

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.


2013 budget39 000
2012 budget39 000
2011 bokslut36 840

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 051 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Uppskattad användning av anslaget (euro)

  
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget24 431 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget12 439 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor30 934 000
Finansiellt bidrag till en grundlig renovering av FN:s högkvarter (CMP)1 555 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN3 029 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)385 000
Medlemsavgift till Europarådet3 518 000
Medlemsavgift till OECD2 363 000
Medlemsavgift till WTO1 018 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar3 885 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader560 000
Övriga medlemsavgifter5 934 000
Sammanlagt 90 051 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finlands bidrag till FN:s krigsförbrytartribunal149
Finlands bidrag till FN:s budget1 608
Valutakurseffekt3 430
Medlemsavgift till WTO50
Finlands finansiella bidrag till Nordiska ministerrådets budget1 036
Sammanlagt6 273

2013 budget90 051 000
2012 budget83 778 000
2011 bokslut90 768 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring: I enlighet med den energi- och klimatpolitiska strategin har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. I fråga om kostnaderna för försöksprogrammet anvisas anslagen till utrikesministeriet. Till kostnaderna för försöksprogrammet hör också vissa kostnader som hänförs till projekt som bygger på gemensamt genomförande.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt
från och med år
2013
     
Fullmakt att ingå avtal     
Förbindelser som ingåtts före 201330530573683
Utgifter sammanlagt 30530573683

2013 budget500 000
2012 budget500 000
2011 bokslut500 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) för finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer eller finansiella institut eller vid motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

7) för betalningar som grundar sig på fullmakter för närområdessamarbete som beviljats år 2011 eller tidigare.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Förklaring: Bl.a. genom den nordliga dimensionens partnerskap främjar man styrningen av den internationella finansieringen till de multilaterala projekt inom närområdena som är viktigast för Finland. Man främjar en aktivare medverkan för Finlands del i samarbetsprojekt som gäller Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området.

Uppskattad användning av anslaget (euro)

  
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen1 706 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen640 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland640 000
Övriga214 000
Sammanlagt 3 200 000

De förbindelser och avtal som har anknytning till användningen av fullmakter för närområdessamarbetet och som har ingåtts före 2012 föranleder staten utgifter på 396 000 euro för år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 24.(20.66)3 000
Överföring från moment 24.01.29200
Sammanlagt3 200

2013 budget3 200 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till täckande av de kalkylerade kursskillnaderna mellan de kontokurser som fastställs av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till täckande av andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.


2013 budget1 000 000
2012 budget1 000 000
2011 bokslut491 378