Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
              21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring: Finland deltar aktivt i det arbete som EU och de centrala internationella organisationer som bedriver krishantering utför och i utvecklandet av verksamheten och de färdigheter som den förutsätter. Finland deltar i krishanteringsuppgifter på olika håll i världen med tyngdpunkten på Afghanistan, Libanon, Afrika och Kosovo. I Finlands deltagande i militär krishantering betonas också stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan av deltagandet i olika insatser försöker man i ökande grad satsa på att exportera kunnandet när det gäller utbildning inom krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, i synnerhet i Afrika. Det är ändamålsenligt att koncentrera deltagandet i civil krishantering till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Största delen av Finlands medverkan i civil krishantering riktas till Europeiska unionens insatser.

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2013 uppgå till ca 530 personer.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 62 802 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

   
03.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)239 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)2 318 000
05.Gemensamma utgifter4 841 000
06.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (operationen EUFOR/ALTHEA)866 000
08.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)15 225 000
09.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering22 248 000
10.Utgifter för Atalanta-insatsen3 597 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia600 000
14.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon12 868 000
Sammanlagt 62 802 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2013. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2013. FN:s ersättningar för löneutgifter intäktsförs under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring12 820
Sammanlagt12 820

2013 budget62 802 000
2012 budget49 982 000
2011 bokslut40 246 515

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Dispositionsplan (euro)

   
01. Civil krishantering16 660 000
02.Valobservatörer300 000
03.Fredsförmedling400 000
Sammanlagt 17 360 000

Förklaring: Anslaget har dimensionerats enligt 130 sakkunniga som deltar i den civila krishanteringsverksamheten med beaktande av de insatser och stödåtgärder inom den civila krishanteringen som Finland sannolikt kommer att delta i särskilt i anslutning till utvidgningen av Europeiska unionens uppgifter inom civil krishantering. Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar8
Sammanlagt8

2013 budget17 360 000
2012 budget17 352 000
2011 bokslut18 145 173