Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning
 • — Förvaltningsområdets ledning utvecklas i syfte att uppnå en mera systematisk styrning och utvärdering av verksamhetens effekt och resultat. År 2013 fortsätter man att utveckla ministeriets resultatorienterade styrning och planeringssystem.
 • — Man fortsätter att förnya strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. I utvecklingsarbetet beaktas såväl det nära nordiska samarbetet som utvecklingen av EU:s avdelning för yttre åtgärder och verksamhetsmodellen Finlandshuset/Team Finland. Ändringar i beskickningsnätet verkställs också under 2013.
 • — Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. Utvecklandet av medborgarservicen fortsätter utifrån riktlinjerna i strategin för medborgarservice. Medborgarnas egna ansvar betonas. Inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel utnyttjas samarbete mellan myndigheter och de möjligheter som det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig.
 • — Inom medborgarinformationen satsar man på webbinformation och sociala medier. Ministeriets Europainformationsverksamhet har koncentrerats till Helsingfors och till ett verksamhetsställe i Rovaniemi vars uppgifter är bundna till Finlands projekt för ett arktiskt informationscentrum för EU.
Funktionell effektivitet
 • — Mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering, utvecklas som en del av ministeriets planeringssystem. Inom förvaltningsområdet fortsätter man förberedelserna för att år 2014 ta i bruk ett informationssystem (Kieku) som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.
 • — Man fortsätter utvecklandet av informationshanteringen inom utrikesförvaltningen, inbegripet informationsarkitekturmodellerna, genom att utvidga den elektroniska ärendehanteringen och ärendehanteringstjänsterna. Informationssäkerheten utvecklas utifrån internationella skyldigheter inom Salve-projektet. Webbkommunikationens och de sociala mediernas andel av ministeriets och beskickningarnas informationsförmedling, inklusive kriskommunikation, utökas.
 • — Utrikesministeriet preciserar sin beredskapsorganisation och ad hoc-organisation i syfte att garantera funktionssäkerheten i många slags krävande situationer.
 • — Finland bedriver verksamhet även i stationeringsländer som utgör en utmaning med tanke på säkerheten, och där hotet mot västländer, och i allt högre grad även Norden, klart har ökat. Man satsar särskilt på säkerheten vid beskickningar i verksamhetsmiljöer med hög hotbild.
 • — Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 265 miljoner euro och vars marknadsvärde är ca 436 miljoner euro. År 2013 fortsätter man förvaltningsområdets program för kartläggning av fastigheternas skick och uppdaterar fastighetsstrategin. Tillsammans med Senatfastigheter inleder man hemma i Finland projekt som ska förbättra utrymmeseffektiviteten. Målet är bättre resurshushållning, effektivitet och produktivitet i fastighetsförvaltningen. Det viktigaste av de aktuella projekten är det projekt som gäller gemensamma lokaler för Finlands ständiga representation vid EU och Finlands ambassad i Bryssel, som beräknas vara klara för flytt senast i slutet av april 2013.
 • — Utvecklandet av Finlands visumverksamhet fortsätter, i synnerhet vid de finska beskickningarna i Ryssland. Vid servicecentralen för viseringar i Kouvola tar ministeriet i bruk visumbehandling som inte är beroende av plats genom att göra de handlingar som hänför sig till ansökan elektroniska samt förnya och effektivisera de interna verksamhetsprocesserna.
 • — Som en del av förvaltningsområdets effektivitets- och resultatprogram fortsätter man att analysera och prioritera kärnfunktionerna samt utveckla stödfunktionerna, inkl. ändringar i verksamhetsmetoderna. År 2013 dras 27 uppgifter in inom förvaltningsområdet.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Verkställandet av utrikesförvaltningens personalstrategi fortsätter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt chefspolicyn.
 • — Man fortsätter att utveckla lönesystemet med mål att få fram ett system som beaktar statens allmänna riktlinjer samt tillämpningsförfaranden som är lämpliga i fråga om uppgiftsrotation.
 • — I syfte att utveckla ministeriets verksamhet och förbättra arbetsresultatet fortsätter man integreringen av arbetshälsan samt fäster särskild uppmärksamhet vid arbetarskyddet. Vid bedömningen av arbetshälsan utnyttjas bl.a. resultaten från barometern för arbetstillfredsställelse.
 • — Utveckling av kompetensen utgör en del av ministeriets ledningssystem. Målet är ett utbud på utvecklande av kompetensen som reagerar flexibelt på förändringar samt verktyg för detta. Arbetsgemenskapernas egen roll i utvecklandet av kunnandet stärks.

Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Hantering och utveckling av mänskliga resurser    
Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse3,43,53,5
Kompetensledningsindexet i barometern för arbetstillfredsställelse3,53,63,6
Indexet för arbetshälsa3,63,73,7
Svarsprocenten i barometern för arbetstillfredsställelseUM 69 %UM 75 %UM 75 %
 UR 48 %UR 55 %UR 60 %

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 233 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av utgifter för honorära konsuler

2) betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk

3) betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2013 (euro)

  
Ministeriet, 966 årsverken 81 657 000
Omkostnader16 800 000
Personalkostnader64 857 000
  
Representationerna, 92 verksamhetsställen, 573 årsverken 84 122 000
Europa, 34 verksamhetsställen, 208 årsverken 51 675 000
Omkostnader28 973 000
Personalkostnader22 702 000
Öst, 7 verksamhetsställen, 83 årsverken -33 382 000
Omkostnader-42 615 000
Personalkostnader9 233 000
Asien och Amerika, 25 verksamhetsställen, 135 årsverken 34 185 000
Omkostnader18 054 000
Personalkostnader16 131 000
Afrika och Mellanöstern, 19 verksamhetsställen, 88 årsverken 17 037 000
Omkostnader9 664 000
Personalkostnader7 373 000
Ständiga representationer och särskilda representationer, 6 verksamhetsställen, 59 årsverken 14 607 000
Omkostnader8 546 000
Personalkostnader6 061 000
  
Gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet 30 454 000
Informationsförvaltning18 554 000
Fastighetsförvaltning10 000 000
Säkerhet1 900 000
Sammanlagt 196 233 000

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, ersättning för resor till begravningar och umgängesresor, ersättningar som hänför sig till den utstationerade personalens hälso- och sjukvård, utrustningsersättning samt ersättningar som hänför sig till flyttningar. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de visuminkomster som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader. Den största delen av intäkterna inflyter av visuminkomsterna från de finländska beskickningarna i Ryssland.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 249 591249 061263 794
Bruttoinkomster 50 23248 99767 561
Nettoutgifter 199 359200 064196 233
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år33 563  
— överförts till följande år36 170  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer46 59645 70063 997
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader12 21314 85820 582
— andel av samkostnader13 99915 27919 565
Kostnader sammanlagt 26 21230 13740 147
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 20 38415 56323 850
Kostnadsmotsvarighet, % 178152159

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-361
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-5 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-794
Lönejusteringar3 790
Överföring av utgifter för förvaltning av UMA från moment 26.40.01107
Övriga ändringar sammanlagt-561
Inbesparing av reseutgifter-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-12
Sammanlagt-3 831

2013 budget196 233 000
2012 II tilläggsb.1 945 000
2012 budget200 064 000
2011 bokslut201 966 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 794 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring316
Sammanlagt316

2013 budget794 000
2012 budget478 000
2011 bokslut247 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 127 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för utvecklingssamarbete och närområdessamarbete.

Förklaring: Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete och närområdessamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete och närområdessamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna särskilt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring764
Överföring till moment 24.90.68-200
Sammanlagt564

2013 budget18 127 000
2012 budget17 563 000
2011 bokslut18 676 344

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Av anslaget under momentet kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.


2013 budget4 000 000
2012 budget4 000 000
2011 bokslut4 000 000