Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2013

10. Riksdagens kansliPDF-versio

01. (21.10.01, delvis) Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 194 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår kostnaderna för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assistenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 085 000 euro. Detta anslag kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

Fastighetsbyråns driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) -1 071
Lönejusteringar 120
Kostnader för datakommunikation, dataadministrationens användarlicensavgifter samt kostnader för it-service och it-underhåll 1 000
Anskaffning av en ny tryckpress till dokumentbyråns reprocentral 220
Firande av att det förflutit 150 år sedan lantdagen 1863 260
Sammanlagt 529

2013 budget 54 194 000
2012 budget 53 665 000
2011 bokslut 52 003 910

02. (21.10.01, delvis) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 769 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarieutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring:Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som fastighetsbyrån budgeterat och som innefattar bl.a. reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, flyttnings- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning enligt projektet för den grundliga renoveringen beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av omkostnaderna till följd av den grundliga renoveringen (utgifter för inventarier, ändring och planering samt hyreskostnader för tillfälliga lokaler) 1 099
Sammanlagt 1 099

2013 budget 2 769 000
2012 budget 1 670 000
2011 bokslut 1 542 997

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av mervärdesskatteutgifterna (ökning av utgifterna för den grundliga renoveringen) 3 300
Sammanlagt 3 300

2013 budget 12 500 000
2012 budget 9 200 000
2011 bokslut 8 515 834

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.


2013 budget 4 000 000
2012 budget 4 000 000
2011 bokslut 2 400 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring:Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2013 ska användas till det renoveringsarbete som inleddes våren 2012 i C-huset, till byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler samt till genomförandeplaneringen av och till undersökningar och modellrenoveringar i anslutning till hus D och E samt till ombyggnaden av Lilla parlamentet. Beslut om andra än 2013 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 201 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 123 miljoner euro, byggkostnaderna för lokaler under jord till 75 miljoner euro, kostnaderna för köp av skyddsrum av Helsingfors stad till 2 miljoner euro och kostnaderna för ombyggnaden av Lilla parlamentet till 1 miljon euro. Från 2007 till utgången av 2011 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 52 miljoner euro, i vilka ingår 2,1 miljoner euro för det skyddsrum som köpts av Helsingfors stad.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den grundliga renoveringen samt ombyggnaden av Lilla parlamentet 10 200
Sammanlagt 10 200

2013 budget 34 000 000
2012 budget 23 800 000
2011 bokslut 20 500 000