Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2013

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

Förklaring:

Den byggda miljön är energieffektiv, livskraftig och bidrar till att öka människans välfärd

För en enhetligare samhällsstruktur riktas uppmärksamheten särskilt på stadsregioner där en spridd struktur försvårar det dagliga livet, ökar trafikbehovet och stör övergången från privatbilism till mera hållbara färdsätt. Utgående från utvärderingen av markanvändnings- och bygglagens konsekvenser och av hur lagen fungerar granskas särskilt styrinstrumenten för samhällsstrukturen med beaktande av förändringarna i omvärlden.

Landskaps- och generalplaneringens strategiska betydelse när det gäller styrning av samhällsstrukturen poängteras. Den konsekvensbedömning som hänför sig till samhällsstrukturen och verkningarna av utsläpp utvecklas. I styrningen av handeln understryks konsekvenserna för servicestrukturen, närservicen och utvecklingen av centrum.

Byggandet av vindkraft främjas genom understöd och styrning på platser som är optimala med tanke på miljön, medborgarna och totalekonomin med målet att öka vindkraftskapaciteten till 2 000 megawatt före 2020.

  2009 2010 2011 2012
uppskattning
2013
uppskattning
           
Vindkraftskapacitet 147 MW 198 MW 198 MW 350 MW 570 MW

Miljöministeriet samordnar metropolpolitiken med vilken metropolregionen utvecklas som en helhet så att man understryker utvecklandet av samarbetet mellan olika aktörer och regionalt anpassade nationella politikåtgärder. Viktiga projekt är MBT-avsiktsförklaring, avsiktsförklaringen i syfte att stärka metropolregionens konkurrenskraft, den avsiktsförklaring som gäller invandrare och ett kompanjonskapsprogram för social enhetlighet.

Genom energieffektivt byggande, en förbättring av det nuvarande byggnadsbeståndets energiprestanda och ibruktagande av förnybar energi kan man vid uppvärmning av byggnader uppnå omfattande energiinbesparingar och minskade utsläpp. Verkställigheten av det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda pågår. Bestämmelserna om energikraven vid ombyggnad träder i kraft. Ett nytt tillvägagångssätt för energicertifiering, som direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter, tas i bruk och ett kontrollsystem för energicertifikaten inrättas vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Beredningen av bestämmelser om minimikraven på användningen av förnybar energi vid uppvärmning av byggnader inleds och utredningarna om nära nollenergihus fortsätter. Ett kontroll- och rådgivningsförfarande för värme- och luftkonditioneringssystem enligt direktivet införs. Genomförandet av de nya förfarandena styrs med guidmaterial och rådgivning.

Energimärkning av nya byggproduktgrupper och krav på ekologisk planering av produkter som förbrukar energi bereds, och man ser till att bestämmelserna genomförs. Nödvändig marknadskontroll och informationsstyrning genomförs. Det utredningsarbete som gäller beaktandet av miljökonsekvenserna av byggnadsmaterialet vid styrning av byggandet fortsätter. Åtgärdsprogrammet för främjande av materialeffektiviteten vid byggande färdigställs, och man börjar genomföra programmet. Miljöministeriets förordning om planering av bärande konstruktioner utfärdas och miljöministeriets anvisning som hänför sig till förordningen bereds. I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader och förebygga att nya problem uppstår fortsätter det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel för 2009—2013. År 2013 poängteras handledning av fastighetsägare och attitydförändring. Effekten och riktningen av reparations- och energiunderstöden bedöms.

Den omarbetning av lagstiftningen om godkännande av byggprodukter som föranleds av EU:s förordning om byggprodukter fortsätter så att en ny förordning om godkännande av byggprodukter utfärdas och förordningarna om typgodkännande av byggprodukter justeras. Anpassandet av byggbestämmelserna till utvecklingen i Europa fortsätter.

Kulturmiljöns betydelse som en resurs för en mångsidig livsmiljö stärks. I samarbete mellan ministerierna görs en riksomfattande strategi för kulturmiljön upp och avsikten är att med hjälp av strategin förenhetliga och förbättra kvaliteten på skyddet och skötseln av kulturmiljön samt skapa en ram för den nationella verkställigheten av internationella avtal för branschen.

Bostadsförhållandena motsvarar människornas bostadsbehov och bostadsmarknaden fungerar

På grund av den svaga ekonomiska utvecklingen beräknas bostadsbyggandet minska till mindre än 30 000 bostäder 2012. Den låga räntenivån och prognoserna om en aktivare ekonomisk utveckling 2013 torde hålla bostadsbyggandet som helhet på en synnerligen stabil nivå. På lång sikt behövs det ett avsevärt större utbud på både ägar- och hyresbostäder i stora tillväxtcentrum. Den fortsatta urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder och behovet av arbetskraft inom servicesektorn samt den ökade invandringen ökar särskilt efterfrågan på hyresbostäder i stadsregionerna. Situationen är särskilt svår inom Helsingforsregionen, där behovet av bostadslösningar till rimligt pris är stort.

En bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan och ett rimligt pris på boendet förutsätter att man planlägger tillräckligt många bostadstomter. I tillväxtcentrumen är det nödvändigt att öka tillgången till tomter i synnerhet i närheten av arbetsplatskoncentrationer och på områden som har stöd av goda kollektivtrafikförbindelser. Dessutom bör servicen vara lätt tillgänglig i nya bostadsområden. Det ändamålsenligt att i Helsingforsregionen förtäta samhällsstrukturen även med hjälp av kompletterande byggande som stöder sig på spårtrafiken.

Inom de största urbana regionerna har målet för avsiktsförklaringarna varit att skapa hela, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner genom att stärka regionens kommuners inbördes och hela den urbana regionens och statens engagemang i gemensamma mål. Tillämpningen av avsiktsföklaringar inom urbana regioner utvidgas regionalt och i fråga om innehåll så att man i samband med dem granskar även service och näringar. Även genom metropolpolitiken främjas i synnerhet i Helsingforsregionen en hållbar samhällsstruktur och ett mångsidigt bostadsutbud i syfte att trygga tillgången till arbetskraft och förutsättningarna för konkurrenskraft samt den sociala enhetligheten. Största delen av den statsunderstödda bostadsproduktionen riktar sig till de största tillväxtcentrumen, särskilt till Helsingforsregionen.

Bostadsproduktionens fördelning enligt region och produktionstyp

  2010 2011 2012
uppskattning
2013
uppskattning
         
Bostadsproduktion        
Tillväxtcentrum 18 600 18 500 17 000 18 000
Det övriga landet 14 300 13 500 11 000 12 000
ARA-produktion (delbeslut)        
Tillväxtcentrum 10 300 5 000 6 000 6 000
Det övriga landet 1 800 1 000 1 000 1 000
Bostäder i ARA-produktionen avsedda för grupper med särskilda behov 3 700 3 800 3 800 3 800
Andelen små bostäder av ARA-produktionen (normala hyres- och bostadsrättshus), % 65 60 70 70
Förändringen i bostadspriser, % 8,7 2,7 0 1
Förändringen i hyrorna i fritt finansierade bostäder, % 2,2 3,1 3 2
Förändringen i Aravahyror, % 3,1 2,7 3 2

Genomförandet av avsiktsförklaringen för Helsingforsregionen i de kommuner som anslutit sig till den

Mål Mål på lång
sikt/år
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
           
Nya planer (bostäder) 13 000 7 800 8 800 12 000 13 000
Total bostadsproduktion (som påbörjas) 13 000 11 900 11 200 10 200 12 000
Statsunderstödd hyresbostadsproduktion (som påbörjas)1) 2 600 2 200 2 200 2 800 2 500

1) Antalen för 2010—2011 inbegriper inte hyresbostäder enligt en mellanmodell eller bostadsrättsbostäder.

Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt regeringens principbeslut med målet att avskaffa långtidsbostadslösheten före 2015. Tyngdpunktsområden är decentraliserade bostadslösningar och förebyggande av bostadslöshet. I stödfunktioner för boendet understryks multiprofessionella mobila stöd som man kan ta med sig hem. Effektanalys samt follow up-bedömning på EU-nivå genomförs. Det nationella samt internationella gemensamma utvecklingsarbetet fortsätter.

Antalet bostadslösa

  2010 2011 2012
uppskattning
2013
uppskattning
         
Enpersonshushåll, sammanlagt 7 877 7 572 7 100 6 600
Familjer, sammanlagt 349 423 470 470
Långtidsbostadslösa, sammanlagt 3 079 2 730 2 200 1 900

Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas enligt utvecklingsprogrammet för boende för äldre. Behovet av bostäder för grupper med särskilda behov växer på grund av det ökande antalet äldre personer som är i dåligt skick och det minskande antalet anstaltsvårdplatser för specialgrupper. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med särskilda behov riktas primärt för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Bostadssituationen för utvecklingsstörda förbättras genom att det bostadsprogram som är riktat till dem och vars mål är att minska antalet anstaltsplatser för utvecklingsstörda till en fjärdedel före 2015 förverkligas. Dessutom utvecklas boendet för personer som rehabiliteras inom mentalhälsovården.

Utöver räntestödslån stöds byggandet av hyresbostäder enligt en mellanmodell som inte omfattas av bestämmelserna om allmännyttighet och där statens fyllnadsborgen utgör ett stödelement. Utgångspunkten för den statsunderstödda produktionen är ett långvarigt behov av bostäder och projektens ekonomiska hållbarhet.

Statsunderstödd nyproduktion, ombyggnad och anskaffning av bostäder samt övrig bostadsproduktion 2011 och uppskattning för 2012—2013

  2011
utfall
bostäder
2012
uppskattning
bostäder
2013
uppskattning och fullmakter
bostäder
       
Påbörjade nya bostäder sammanlagt 32 000 28 500 30 000
— räntestöd för bostadslån 6 655 7 000 7 000
— mellanmodell med fyllnadsborgen 70 500 2 000
— fritt finansierade bostäder och andra bostäder 25 275 21 000 19 500
Räntestödslån för reparationsverksamhet 6 200 15 000 15 000
Anskaffning av bostäder      
— bostadssparpremiesystemet 6 500 1 500 1 500
— räntestödslån, sociala hyresbostäder 170 500 500
Statsborgen för hushållens bostadslån1) 19 000 15 000 15 000

1) Riktas huvudsakligen till anskaffningar, men även till reparationer och byggande.

När bostadsområdena utvecklas betonas särskilt bostadsområdena i de största städerna och åtgärder som skapar social enhetlighet med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet. En stadsstrategisk utvecklingsinriktning stärks för att stödja bostadsområdenas livskraft och spridning av utvecklingsinformation.

Betydelsen av borgensstocken i statens bostadsfond ökar i fortsättningen

Den statsunderstödda bostadsproduktionen ökar beloppet av statens borgensansvar. Den räntestödda produktionen koncentreras emellertid främst till tillväxtcentrumen, vilket innebär att borgensrisken i anknytning till dessa lån är liten.

Även beståndet av tidigare beviljade aravalån koncentreras till de stora tillväxtcentrumen, vilket minskar de ekonomiska risker som hänför sig till lånen. Enligt den modell för bedömning av kreditrisker som utarbetats av statskontoret finns ca 94 % av lånekapitalet i kommuner där risken är liten eller ringa. Betalningsproblemen koncentreras huvudsakligen till regioner med vikande befolkningsunderlag och de beror närmast på tomma bostäder som belastar samfundens ekonomi. I problemtyngda bolag är lånekapitalet rätt stort och amorteringarna koncentrerade till slutet av låneperioden samtidigt som hyreshöjningar är svåra att genomföra på grund av bostadsmarknaden i området.

Problemen lindras vid behov genom att befria objekten från begränsningar samt genom stöd och lättnader för enskilda objekt. Stödåtgärderna utvecklas till mera flexibla enligt det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet utifrån den s.k. AKKU-arbetsgruppens förslag som en del av utvecklandet av boendet på områden med vikande befolkningsunderlag. Vid åtgärderna betonas kostnadseffektiva åtgärder. Möjligheten till förtida återbetalningar av aravalån genom lån från finansinstitut underlättas genom statsborgen.

Ombyggnad av bostadshus riktas till objekt som ska användas länge. Antalet förseningar när det gäller betalningen av ägarbostadslån med statsborgen i förhållande till lånestocken är litet och borgensersättningarna väntas fortsättningsvis hålla sig på en låg nivå.

  2010 2011 2012
uppskattning
2013
uppskattning
         
Aravalånebeståndet (mn euro, läget 31.3) 8 500 8 300 7 800 7 400
Borgen för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus (mn euro, läget 31.12) 5 800 7 100 8 000 9 000
Statens borgensansvar för ägarbostadslån (mn euro, läget 31.12) 1 800 1 800 1 900 1 900
Andelen aravalån med betalningsförseningar (270 dagar) av aravalånebeståndet (läget 31.3), % 0,13 0,24 0,22 0,20
Borgensersättningar som betalats för ägarbostadslån med statsborgen (1 000 euro) 410 512 600 600
Beslut om befrielse från arava-begränsningar (bostäder) 4 000 2 600 3 000 3 000

Stöd för boendet, utvecklingen 2011—2013 (mn euro)

  2011 2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Understöd som betalas ur statsbudgeten      
—Reparations- och energiunderstöd för bostäder 35.20.55 90,5 56,3 50,5
— Konjunkturrelaterat reparationsunderstöd 35.20.56 49,8 15,0 -
       
Stöd i form av skatteavdrag för räntor på bostadslån (uppskattning) 520 480 520
       
Understöd som betalas ur Statens bostadsfond      
Räntestöd      
— räntestöd för bostadslån 20,1 30,0 43,0
— bostadssparpremiesystemets räntestöd och bostadssparpremie 15,2 - -
Fullmakter att bevilja statsunderstöd      
— startbidrag 25,0 - -
— understöd för grupper med särskilda behov 110 110 110
— understöd till hyres- och bostadsrättshus för sanering av ekonomin 2,6 2,6 2,6
— rivningsbidrag 2,0 2,0 2,0
— understöd för byggande av kommunalteknik 10,0 10,0 10,0
— områdesspecifika understöd till kommuner i tillväxtcentrum 3,0 - 4,0
— områdesspecifika understöd till kommuner vars befolkning minskar 0,6 - -
— rivningsackord för aravahus 3,5 3,5 3,5
— begränsningsackord för aravahus 0,7 1,5 1,5
— boenderådgivningsverksamhet - 0,6 0,6
       
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, forsknings- och utvecklingspengar 0,7 0,7 0,7
       
Fullmakt att godkänna räntestödslån för bostadsproduktion 975 1 025 1 040
Statens borgensfullmakt för mellanmodellen med fyllnadsborgen för byggnadslån för hyreshus 285 250 285
       
Ändring av den totala borgensfullmakten för ägarbostadslån 0 0 0

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 644 000 euro.

Förklaring:Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet främjar hållbart boende till rimligt pris genom att stödja det med verkställighet, styrning och tillsyn samt med utvecklingsverksamhet som hänför sig därtill. Ämbetsverket sköter uppgifter som finansieras med medel från statens bostadsfond och statsbudgeten och som hänför sig till räntestödslån för bostäder samt till statsborgen och statsunderstöd samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet, utför riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betonar i sin verksamhet uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utveckling av bostadsbeståndet. Särskilt beaktar centralen kravet på bostadsproduktion till rimligt pris i Helsingforsregionen och inom andra områden med tillväxtcentrum, förbättring av energiprestandan, den åldrande befolkningens bostadsbehov och utveckling av bostadsområdena. Som en ny uppgift ansvarar centralen från och med 2013 för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och upprätthåller dataregistret för energicertifikat.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet år 2013:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

  • — betonar i sin verksamhet effektivt verkställande av bostadsproduktionsstödet så att det främjar den normala hyresproduktionen i synnerhet i Helsingforsregionen och andra avsiktsförklaringskommuner och att projekten genomförs genom konkurrensförfarande så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå
  • — riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder för sin del programmet för utveckling av äldres boende och verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och en fortsättning på programmet för minskning av långtidsbostadslösheten
  • — främjar förbättrandet av byggnaders energiprestanda, i synnerhet en förtätad samhällsstruktur samt som en ny uppgift resultatrikt ibruktagande av förfarandet som gäller energicertifikat för byggnader och utvecklar bedömningen av livscykelverkningarna när det gäller sådana projekt som centralen finansierar
  • — utvecklar styrnings- och tillsynsverksamheten så att den är mera förutseende och har större inverkan och samtidigt säkerställer att bostadsproduktionsstödet riktas till invånarna och utvecklar bostadsbeståndet till en del av kreditriskhanteringen
  • — preciserar sin roll inom genomförandet och samordningen av forsknings- och utvecklingsprojekt i anknytning till boendet med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultaten.

De centrala prestationerna, utveckling

  2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
         
Godkännande som räntestödslån, beslut st. 516 307 320 320
Understöd beviljade av centralen, utbetalningar st. 952 875 800 750
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st. 5 656 5 633 4 800 4 500
Understöd för byggande av hissar, beslut st. 322 279 100 100
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st. 83 72 100 100
Val av mottagare av överlåtelse 55 42 40 40
Befrielse från begränsningar, beslut st. 161 158 150 150
Borgensersättningar för ägarbostadslån, beslut st. 50 41 40 40
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar 32 30 25 25
Styrnings- och kontrollbesök i kommunala hyreshus och allmännyttiga samfund 3 8 18 18
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal 5 4 5 5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -19
Nivåförändring 2
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -10
Lönejusteringar 150
Sammanlagt 123

2013 budget 4 644 000
2012 II tilläggsb. 79 000
2012 budget 4 521 000
2011 bokslut 4 693 000

37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft.

Miljöministeriet beviljar understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner för högst 70 % av kostnaderna för att göra upp en plan.

Förklaring:Anslaget används till understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft. Om även andra styrbehov än utbyggnad av vindkraft behandlas i en plan, kan understöd beviljas bara för den del av kostnaderna som orsakas av styrningen av utbyggnaden av vindkraft vid planläggningen. Genom understöden främjas målet i den av statsrådet godkända klimat- och energistrategin att öka vindkraftens installerade totaleffekt från nuvarande ca 200 megawatt till 2 000 megawatt före utgången av 2020. För att detta mål ska nås krävs det att planer som styr utbyggnaden av vindkraft görs upp. Utbyggnaden av vindkraft styrs på grundval av tillräckliga undersökningar och utredningar genom planläggningen i första hand till enheter med flera kraftverk på ställen som är optimala med tanke på miljön, den tekniska infrastrukturen, medborgarna och den totala ekonomin och samordnas bl.a. med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön.


2013 budget 2 000 000
2012 budget 2 000 000
2011 bokslut 2 000 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 500 000 euro.

Anslaget får användas för understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005).

Förklaring:Tyngdpunkten för reparationsunderstödens del ligger på byggande av hissar och reparation av äldre personers och funktionshindrade personers bostäder. Understöd beviljas dessutom för kostnaderna för bostadshus serviceböcker och bedömning och undersökning av bostadshus skick samt för kostnader för avlägsnade av rörelsehinder och sanitära olägenheter i bostadshus. Andra understöd för reparationer och avlägsnande av sanitära olägenheter enligt lagen (1184/2005) beviljas inte. Energiunderstöd beviljas för sådana användningsändamål som anges i lagen med undantag av understöd för ibruktagandet av uppvärmningssätt som utnyttjar förnybar energi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -5 800
Sammanlagt -5 800

2013 budget 50 500 000
2012 budget 56 300 000
2011 bokslut 90 500 000

(56.) Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget 15 000 000
2011 bokslut 49 818 057

60. Överföring till statens bostadsfond

Under momentet beviljas inget anslag.

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas lån som understöds som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) till ett belopp av sammanlagt högst 1 040 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro.

Det totala beloppet av statens ansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara högst 2 200 000 000 euro vid utgången av 2013. Lån som beviljas enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen.

Av statens bostadsfonds medel betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för bostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bolagsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån samt lagen om statsborgen för ägarbostadslån.

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det år 2013 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 30 000 euro.

Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden.

Statskontoret har rätt att i stället för exekutiv auktion ordna frivillig försäljning av en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus och rätt att efterskänka en del av lånekapitalet för statens bostadslån, om statens kreditförluster bedöms bli mindre genom en frivillig affär än genom exekutiv auktion.

När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkning får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 3 500 000 euro år 2013. Om det är nödvändigt för förhindrande av större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar, får dessutom statens ansvar för aravalånekapital med stöd av 16 a § i aravabegränsningslagen uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 euro år 2013.

Understöd

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 110 000 000 euro.

År 2013 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och i bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 100 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.

År 2013 får man av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen bevilja rivningsunderstöd för bostäder till ett belopp av sammanlagt högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).

Av statens bostadsfonds medel får år 2013 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden. Dessutom får man fatta villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2014—2015. Beloppet av de understöd som beviljas enligt villkorliga förhandsbeslut får uppgå till högst 20 000 000 euro.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel år 2013 bevilja sammanlagt högst 600 000 euro för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 20 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.

År 2013 får av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna understöd för främjande av bostadsområdens livskraft och för förhindrande av segregation till ett sammanlagt belopp av högst 4 000 000 euro. Understöd kan beviljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för understödet är att utvecklandet av bostadsområdena är en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för planering, utveckling och genomförande av åtgärder och lokaler som stärker områdets gemenskap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för förbättring av boendemiljöns kvalitet och en boendemiljö utan hinder. Understöd kan beviljas även forskningsanstalter för forskning som främjar genomförandet av ovan nämnda projekt samt för produktion av läromaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dessutom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda 200 000 euro i året till information som stödjer genomförandet av programmet. Kostnaderna för projekt som understöds godkänns och understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Understödet kan uppgå till högst 20 % av kostnaderna för projektet. När det gäller forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %.

Forskning och utveckling

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2013 använda högst 700 000 euro av statens bostadsfonds medel till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt.

Fullmakter gällande medelsanskaffning

Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 2 500 000 000 euro.

Förklaring:Enligt statsrådets bostadspolitiska handlingsprogram är man beredd att stödja uppnåendet av planläggningsmålen med understöd på 30 % för byggande av kommunalteknik. Understöden binds till en bostadsproduktion till rimliga priser, till främjande av samarbete mellan kommunerna och till åtgärder som förtätar samhällsstrukturen. Understödet riktas till tillväxtcentrum, med tyngdpunkt på Helsingforsregionen. Med understöden främjas genomförandet av avsiktsförklaringarna mellan staten och kommunerna med tillväxtcentrum.

Understödet till boenderådgivningen fortsätter närmast med stöd till programmet för minskning av långtidsbostadslösheten, i anknytning till boendet för invandrare och personer som rehabiliteras inom mentalvården samt för att förhindra utslagning av unga.

För att genomföra det förvaltningsövergripande programmet som ska göras upp för att förbättra bostadsområdenas livskraft och förhindra segregation reserveras för understöd 4 miljoner euro i enlighet med det bostadspolitiska handlingsprogrammet. Programmet ska riktas till stadsområden som kommer att beröras av det förfarande för tillväxtavtal som håller på att beredas vid arbets- och näringsministeriet.

År 2013 minskar statens bostadsfonds skuld. Bostadsfondens skuld finansieras med kortfristiga skuldförbindelselån som förfaller periodiskt och vars förnyande förutsätter att fullmakten att anskaffa medel är större än den faktiska skulden. Bostadsfondens skuld uppgick 31.12.2011 till 1 346 miljoner euro.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas år 2013 vara följande:

Bostadsfondens finansieringsstruktur 2013 (mn euro)

   
Uppskattat saldo 1.1.2013 80
Inkomster  
— Inkomster från bostadslån 610
— Inkomster från borgensavgifter 5
Utgifter  
— Utgifter för räntestöd och understöd 165
— Utgifter för fondens skulder  
     — räntor 50
     — amorteringar 280
— Överföringar till budgeten 117
Uppskattat saldo 31.12.2013 83

2013 budget
2012 budget
2011 bokslut

64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 350 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet

2) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

3) till understöd till privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning samt till utredningar som förutsätts för att dessa ska bevaras och till informationstjänst.

Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. Om ett objekt är synnerligen värdefullt, till byggnadsstilen typiskt eller unikt och det är svårt att tillämpa ett nytt användningssätt på det eller om det är av nationellt värde, kan understöd beviljas till ett större belopp, dock för högst 80 % av kostnaderna för åtgärderna.

Förklaring:Anslaget används huvudsakligen för att ge privata ägare understöd för att bevara ett värdefullt byggnadsarv i enlighet med skyddsvärdena.


2013 budget 1 350 000
2012 budget 1 350 000
2011 bokslut 2 350 000