Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
              50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

90. Understöd från PenningautomatföreningenPDF-versio

Förklaring: Statsrådet har med stöd av lotterilagen (1047/2001) beviljat Penningautomatföreningen penningspelstillstånd som ensamrätt för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet. De medel som samlas in genom penningspelverksamhet används för att främja hälsa och social välfärd i form av understöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Medlen beviljas i form av understöd enligt prövning på basis av ansökningar.

Penningautomatföreningen behandlar ansökningarna om understöd, gör upp ett fördelningsförslag, administrerar utbetalningen av understöden och utövar tillsyn över användningen av dem samt följer upp resultatet när det gäller verksamhet som beviljats understöd i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) och statsrådets förordning om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd (1170/2001). På basis av förslag från Penningautomatföreningens styrelse fattar statsrådet beslut om understöden på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet. Detta sker i regel en gång om året.

År 2012 beviljades av Penningautomatföreningens avkastning 291,0 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 65,2 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 30,6 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 3,5 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick användningen av Penningautomatföreningens avkastning till sammanlagt 390,3 miljoner euro. Av avkastningen år 2011 blev 60,3 miljoner euro ofördelade.

Avsikten är att sammanlagt 413,3 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning ska användas år 2013. Härav delas i understöd ut 301 miljoner euro under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 112,3 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas sjukhem, för rehabilitering av frontveteraner, finansiering av kostnaderna för öppenvård för krigsinvalider och för rehabilitering av vissa personer som tjänstgjort i uppdrag under Finlands krig. Motsvarande inkomst på 413 295 000 euro har antecknats under moment 12.33.90. Av avkastningen år 2012 blir 67,2 miljoner euro över för senare bruk.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 301 000 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Penningautomatföreningen preliminärt kommit överens om följande resultatmål för understödsverksamheten år 2013:

Utgångspunkten för understödsverksamheten är understödsstrategins (2012—2015) tre huvudlinjer; understöd riktas till 1) främjande av hälsa och social välfärd, 2) förebyggande av problem som utgör ett hot mot hälsa och social välfärd och 3) hjälp till personer som drabbats av svårigheter.

Organisationerna erbjuder människor möjlighet att delta, vara aktiva och påverka samt att få bl.a. kamratstöd. De främjar hälsan och den sociala välfärden när det gäller organisationsmedlemmarna, olika specialgrupper, befolkningsgrupper eller hela befolkningen. Organisationerna är viktiga aktörer när det gäller att främja hälsa och social välfärd och när det gäller att utveckla nya arbetsformer i anslutning till verksamheten.

Främjandet av hälsa och social välfärd har gestaltats enligt de tre huvudlinjerna i Penningautomatföreningens understödsstrategi. Den första huvudlinjen omfattar funktioner för att öka välbefinnandet och stödja ett normalt vardagsliv samt öka gemenskapen och delaktigheten. I temaområdena ingår bl.a. att främja deltagande och medverkan, att göra det möjligt att leva på ett sätt och göra sådana val som gynnar välbefinnandet samt öka möjligheterna att påverka.

Den andra huvudlinjen omfattar funktioner för att förebygga problem och risker som hotar hälsan och den sociala välfärden. I temaområdena ingår bl.a. att upptäcka problem som kan hota hälsan och att ingripa i sådana i ett tidigt skede, att förebygga problem som hotar den sociala välfärden och tryggheten och att stödja individen att klara sig självständigt också i livets olika kriser samt att minska problem och risker genom att påverka deras uppkomst.

Den tredje huvudlinjen gäller hjälp och stöd i situationer som i synnerhet kräver hjälp och stöd också från medmänniskor. I temaområdena ingår bl.a. organisationernas initiativ till hjälp och stöd till medmänniskor, tillämpningen av ett användar- och klientperspektiv och beaktande av användares och klienters erfarenheter vid utvecklandet av service samt hjälp och stöd till utslagna för att de ska kunna använda de möjligheter och den service som samhället erbjuder.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämföras med näringsverksamhet. Understöden anvisas i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd för organisationsverksamhet som genomförs utanför systemen för köptjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden anvisas beaktas också de utvecklingsprogram och liknande program som ingår i regeringsprogrammet i den utsträckning som de lämpar sig för understödssystem och verksamhet som bedrivs av medborgarorganisationer inom ramen för Penningautomatföreningens understödsstrategi och är förenliga med linjerna i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriets och Penningautomatföreningen.

Användning av understödsanslaget åren 2011—2013

Från och med 2012 görs dispositionsplanen för understödsanslaget upp enligt den uppdelning som anges av de tre huvudlinjerna.

Användningen av understödsanslaget enligt huvudlinjerna för understödsstrategin åren 2012—2015 (mn euro)

 20122013
   
Att befästa hälsa och social välfärd8688
Att förebygga problem som äventyrar hälsa och socialt välbefinnande9093
Att hjälpa och stödja personer med problem115120
Sammanlagt 291301

Användningen av understödsanslaget åren 2011—2013 (mn euro)

 201120122013
    
Stödjande av strukturerna för organisationsverksamheten759090
Låg tröskel för deltagande och verksamhet251826
Semester- och lägerverksamhet181818
Påverkan och utbildning inom kommunikation322323
Främjande av hälsa och funktionsförmåga i grupp263841
Främjande av hälsa och funktionsförmåga för enskilda222732
Främjande och utveckling av boendet451721
Utveckling av servicesystem och verksamhetshelheter64030
Krishjälp192020
Sammanlagt 268291301

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2011—2013 (mn euro)

 201120122013
    
Allmänna understöd525253
Riktade verksamhetsunderstöd123133135
Investeringsunderstöd344041
Projektunderstöd596672
Sammanlagt 268291301

2013 budget301 000 000
2012 budget291 000 000
2011 bokslut268 200 000