Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
              01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning
              22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
              50. Hälsofrämjande verksamhet
              51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård
              52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

70. Främjande av hälsa och funktionsförmågaPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder som utförs inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet

Ett av målen enligt strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 är att arbetskarriärerna ska förlängas med tre år fram till år 2020. Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) frekvensen i fråga om uppkomsten av yrkessjukdomar sjunker med 10 procent, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 procent och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 procent. Genom samarbete mellan intressentgrupperna och med sakkunnigorganisationernas stöd eftersträvas att man på arbetsplatserna omfattar de centrala principerna för säkerhetsledning så att arbetsförhållandena är säkra och sunda och att arbetslivets spelregler iakttas. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att arbetsgivare och andra ansvariga iakttar de förpliktelser som följer av lagstiftningen. Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet genomförs åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012—2015.

Utvecklingen av nyckeltal som beskriver löntagarnas arbetsförhållanden

 2006200720082009201020111)
       
Arbetsolycksfall som ersatts134 200137 300141 400116 700124 200132 000
Olycksfall på arbetsplatsen som ersatts, per miljon arbetstimmar, alla branscher333433293031,5
— byggnadsarbete838073656966
— industri464646373940
— transport och upplagring495050434652
Dödsfall som inträffat på arbetsplatsen och i arbetstrafiken473830263328
Dödsfall som inträffat i trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen162518111615
Källa: Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 

1) Förhandsuppgift

Effektivitet
Verksamhet på initiativ av myndigheterna

Verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktas utgående från omvärldsanalyser till arbetsplatser där man med hjälp av tillsyn kan få den största nyttan av att spelreglerna i arbetslivet iakttas och av förlängda arbetskarriärer.

Tillsynen över spelreglerna i arbetslivet omfattar deltagande i bekämpningen av grå ekonomi, tillsyn över lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt tillsyn över kör- och vilotider. Vid bekämpning av grå ekonomi övervakar ansvarsområdena för arbetarskyddet särskilt anlitandet av utländsk arbetskraft, beställaransvarslagen, efterlevnaden av lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt användningen av ett bildförsett personkort med skattenummer för arbetstagare inom byggbranschen.

När det gäller förlängning av arbetskarriärerna koncentrerar man sig på förebyggande av skadlig belastning till följd av arbete, förebyggande av olycksfall i arbetet, tillsyn över hantering av kemikalierisker och trygg användning av kemikalier på arbetsplatser, tillsyn över fukt- och mögelproblem samt tillsyn över företagshälsovård.

Genom tillsyn som avser produktsäkerhet säkerställs att maskiner, personlig skyddsutrustning och kemikalier uppfyller förordningarna.

Systemen för säkerhetshantering påverkas genom tillsyn så att arbetsplatserna har fungerande praxis för identifiering och bedömning av risker, genomförande av åtgärder samt övervakning och uppföljning. Hur systemen för säkerhetshantering fungerar i praktiken konstateras bl.a. med hjälp av instrument för mätning av arbetsförhållandena. Effektiv information och samarbete med intressentgrupper stöder tillsynsverksamheten.

Verksamhet på initiativ av kunderna

Den efterfrågan från kunderna som gäller tillsynen över arbetarskyddet ska till alla delar bemötas inom överenskommen tid. Syftet är att den verksamhet som sker på initiativ av kunderna förenhetligas till innehåll och kvalitet inom ansvarsområdet för arbetarskyddet. För att effektivisera resursanvändningen utvecklas elektroniska tjänster samt informationsförmedling som stöder tillsynen.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor. Programmet Hälsa 2015 utgör grunden för den hälsofrämjande folkhälsoverksamheten.

Hälsoövervakning Hälsoövervakningen (33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH-förordningen) och bereda det nationella kemikalieprogrammet.

Målsättning

 • — Att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar.
 • — Att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen.
 • — Att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten.
 • — Att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin (33.70.22 och 33.70.20) ligger tyngdpunkterna på utveckling av vaccineringsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobläkemedelsresistens, förebyggande av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Målsättning

 • — Att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, att förbättra influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. förekomsten av kikhosta, influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år).
 • — Att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi).
 • — Att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker).
 • — Att ytterligare utveckla systemet för uppföljning och bekämpning som är kompatibelt med WHO:s och EU:s system och som reagerar snabbt (systemutveckling).
 • — Att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (antal nya HIV-fall).
 • — Att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten.

Syftet med den hälsofrämjande verksamheten (33.70.50) är att upprätthålla och förbättra befolkningens hälsa och arbets- och funktionsförmåga, minska riskfaktorerna i livsmiljön och minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Den hälsofrämjande verksamheten bedrivs effektivast genom omfattande och samtidiga åtgärder som vidtas gemensamt av flera olika aktörer.

De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, handlingsprogrammet för minskning av hälsoskillnaderna och andra riksomfattande program för hälsofrämjande.

Målsättning

 • — Att effektivisera utvecklandet av strukturerna och metoderna för det hälsofrämjande arbetet samt samarbetet mellan olika aktörer.
 • — Att särskilt stödja projekt, som beaktar och strävar till att minska hälsoskillnaderna mellan socioekonomiska befolkningsgrupper, inklusive könsrelaterade hälsoskillnader.
 • — Att stödja arbetet för rökfrihet bland barn och ungdomar. Att vidareutveckla miniinterventioner som stöder rökstopp och metoder för tobaksavvänjning inom hälsovårdssystemet, med familjer som väntar sitt första barn som en särskild målgrupp.
 • — Att förebygga och minska barns, ungdomars och barnfamiljers bruk av alkohol och andra rusmedel. Ibruktagandet av miniintervention för storkonsumenter av alkohol effektiviseras inom primärvården.
 • — Att förebygga och minska befolkningens övervikt och sjukdomar med hjälp av kost och motion. Viktiga målgrupper är barn, ungdomar och barnfamiljer. Att öka antalet personer som motionerar tillräckligt med tanke på hälsan samt att öka konsumtionen av grönsaker och bär. Att stödja vardagsmotion och motion som upprätthåller muskelstyrkan hos äldre, särskilt personer med nedsatt funktionsförmåga.
 • — Att stödja framkomligheten i miljön och verksamhetsformer som ökar medborgarnas delaktighet och därigenom utvecklingen av ett sunt samhälle.
 • — Att förebygga särskilt sådana olyckor i hemmen och under fritiden som leder till döden eller till ett stort behov av vård.
 • — Att stödja barns och ungas psykosociala utveckling och mentala hälsa. När det gäller vuxna är det viktigaste målet att förebygga och minska antalet självmord.
 • — Att effektivisera främjandet av den sexuella hälsan bland unga och integrera sexualrådgivningen som ett fast inslag i social- och hälsovårdstjänsterna.

Anslaget för utbildning av specialister i företagshälsovård (33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård . Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Målsättning

 • — Att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med förordningen (1484/2001).
 • — Att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder.
 • — Att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Hälsoövervakning     
Epidemier som sprids via vatten    
— antal epidemier2555
— antal insjuknade3868100100
     
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin     
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, %51555550
Kikhosta, antal fall343500400400
Campylobakterier, antal fynd3 9554 2514 0004 000
Anmälningar om misstänkt epidemi53858080
Tuberkulos, antal fall327326300300
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd1 2701 3271 3001 300
HIV, antal rapporterade fall187177180180
Hepatit C-virusinfektion, antal fall1 1461 1511 1001 100
Hepatit B-virusinfektion, antal fall44283030
Gonorrésmitta, antal fall259288250250
Syfilissmitta, antal fall208180180180
Klamydiasmitta, antal fall12 84313 65813 00013 000
     
Utbildning av specialister i företagshälsovård     
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård48484545

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

 201120122013 uppskattning
    
Prioriteringsområden    
Förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika)1)358 000825 000650 000
Förebygga och minska tobaksrökningen231 000320 000300 000
Främja hälsan genom kost och motion2)985 0001 370 0001 050 000
Främja den mentala hälsan380 000370 000330 000
Främja den sexuella hälsan190 000175 000200 000
Utveckla ett sunt samhälle522 000480 000350 000
Utveckla kvaliteten på den hälsofrämjande verksamheten426 000523 000450 000
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet2 534 0001 560 000900 000
Sammanlagt 5 200 0005 100 0003 780 000

1) En del av projekten var inriktade på att förutom att förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika) också minska tobaksrökningen.

2) En del av projekten var inriktade på att öka motionen och en del på att öka andelen hälsosam kost, en betydande del omfattade bägge dessa faktorer.

Fördelning på mottagare av anslaget för hälsofrämjande verksamhet, euro/år

Mottagare av finansiering2011 bokslut
euro
antal2012 budget
euro
antal2013 uppskattning
euro
      
Organisationer822 000(6)870 000(7)750 000
Stiftelser452 000(6)550 000(6)450 000
Kommuner1 555 000(19)1 500 000(17)1 200 000
Universitet946 000(11)860 000(11)750 000
Yrkeshögskolor569 000(7)605 000(7)550 000
Regionförvaltningsverk501 000(6)600 000(6)-
Övriga355 000(4)115 000(1)80 000
Sammanlagt 5 200 000(59)5 100 000(55)3 780 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 675 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2013. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2011 utfördes 22 300 inspektioner, år 2012 uppskattas antalet vara 24 300 och år 2013 26 000.

Totala kostnader och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2011 bokslut
1 000 €
%-andelårsv.2012 mål
1 000 €
%-andelårsv.2013 mål
1 000 €
%-andelårsv.
          
Verksamhet på initiativ av myndigheterna14 7856125016 4736127918 30665300
Verksamhet på initiativ av kunderna3 63615625 40120915 6322092
Förvaltnings- och stödåtgärder5 81724995 13119874 2241570
Sammanlagt 24 23810041127 00510045728 162100462
Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer skall motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklande av personalens kompetens och upprätthållande av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Utbildningssystemet för arbetarskyddsförvaltningen revideras fram till år 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 24 40627 13527 805
Bruttoinkomster 168130130
Nettoutgifter 24 23827 00527 675
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 290  
— överförts till följande år5 059  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar1 095
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder-225
Sammanlagt670

2013 budget27 675 000
2012 II tilläggsb.715 000
2012 budget27 005 000
2011 bokslut26 007 000

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 390 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet.

Förklaring: Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 22 890 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för distribution av vacciner samt övrig anskaffning, service och förmedling i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för förmedling av vaccin har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av försäljning och förmedling av vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utvecklande av vaccineringsprogrammet1 500
Sammanlagt1 500


2013 budget24 390 000
2012 budget22 890 000
2011 bokslut25 390 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 930 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989) och strålskyddslagen (592/1991), för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 33.03.04-70
Sammanlagt-70

2013 budget930 000
2012 budget1 000 000
2011 bokslut1 000 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 33.03.04-700
Sammanlagt-700

2013 budget660 000
2012 II tilläggsb.-700 000
2012 budget1 360 000
2011 bokslut1 560 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 780 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen-400
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-500
Genomförande av alkoholprogrammet och överföring av medel för andra försöks- och utvecklingsprojekt som främjar hälsan till moment 28.40.01 (Regionförvaltningsverk)-420
Sammanlagt-1 320

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2013 budget3 780 000
2012 budget5 100 000
2011 bokslut5 200 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring: Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdscentraler) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoinstitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård. De resurser som riktats till kostnaderna för utbildningen av specialister i företagshälsovård har lett till en tydlig ökning av antalet examina sedan 2005. Det har också varit möjligt att utveckla innehållet i utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 800 euro. Det antal examina som ligger till grund för anslaget kommer att vara 45 år 2013. Enligt detta uppgår anslaget för 2013 till 2 900 000 euro. År 2011 avlades 45 examina och det beräknas att samma mängd avläggs år 2012.


2013 budget2 900 000
2012 budget2 900 000
2011 bokslut2 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 922 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

Förklaring: Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen-25
Sammanlagt-25

2013 budget922 000
2012 budget947 000
2011 bokslut1 100 000