Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              (37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
              38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds framför allt av statsandelen för det grundläggande utkomststödet, statlig ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen för de kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen och statlig finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och statlig ersättning för ordnande av medling vid brott.

Från och med ingången av 2010 ingår statsandelarna för social- och hälsovården i finansministeriets huvudtitel under moment 28.90.30, Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen.

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den lag som gäller tjänster för äldre). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. I lagen ska det bestämmas om utredandet av äldre personers behov av tjänster samt om tillgången till och kvalitetskraven på tjänsterna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Med hänvisning till förslaget om förlängning av faderskapsledigheten i förklaringen under moment 33.30.60 har vid dimensioneringen av anslaget inte beaktats de kostnadsverkningar som en förlängning av faderskapsledigheten skulle ha på stödet för hemvård och privat vård av barn samt på barndagvården. Kostnadseffekterna beräknas vara små.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt och att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas bl.a. genom att ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på kommunernas lokala förhållanden och behov, med jämna mellanrum sammanställa en välfärdsberättelse, utveckla kunskapsunderlag, strukturer och ledarskap för verksamhet som främjar hälsa och välfärd, förbättra förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd samt etablera främjande av hälsa och välfärd som en del av samarbetet mellan olika förvaltningar och i allt beslutsfattande. Vid planeringen och beslutsfattandet utnyttjas bedömningen av de sociala och hälsorelaterade verkningarna och främjandet av regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område fortsätter på den nivå som förutsätts i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009).

Syftet med social- och hälsovårdservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. För att säkerställa lika tillgång på tjänster för alla revideras servicestrukturen för social- och hälsovården som en del av kommunreformen.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett följande utvecklings- och lagstiftningsprojekt som ska sporra kommunerna att vidta preventiva åtgärder inom social- och hälsovården och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i enlighet med de uppställda målen:

  • — Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), som preciserar de centrala social- och hälsovårdspolitiska målen, prioritetsområdena för utvecklingsverksamheten samt centrala reform- och lagstiftningsprojekt som stöder deras genomförande samt anvisningar och rekommendationer.
  • — Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, där riktlinjerna för den nationella hälsovårdspolitiken på lång sikt dras upp.
  • — En reform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.
  • — Utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagstiftningen som håller på att revideras.
  • — Det riksomfattande projektet för elektroniska informationssystem för patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården, som stöder en högklassig och kostnadseffektiv serviceproduktion samt medborgarnas verksamhetsmöjligheter.
  • — Totalreformen av socialvårdslagstiftningen.
  • — Verkställigheten av den lag som gäller tjänster för äldre.
  • — Fortsatt verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen och utvärdering av lagen.
  • — Alkoholprogrammet fullföljs.
Systembeskrivningar

Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningspenning och reseersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Statsandelen för det grundläggande utkomststödet under moment 33.60.35 bestäms på grundval av kostnaderna och dess belopp är 50 % av nettokostnaderna. Statsandelen för annat utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

Till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården betalas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för de kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (33.60.32) och för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (33.60.33). Finansieringen av den hälsovetenskapliga forskningen grundar sig på hur de insatsområden och målsättningar för forskningsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriet fastslagit prioriteras och uppfylls samt på forskningens kvalitet, omfattning och resultat. Ersättningen för utbildningsverksamheten baserar sig i fråga om universitetssjukhusen på antalet examina och antalet nya studerande samt en ersättning som fastställts för en examen och i fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på en månadsersättning. Bestämmelser om beloppet av ersättningen för läkar- och tandläkarutbildningen utfärdas varje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområdena och målsättningarna för hälsovetenskaplig forskning fastställs vart fjärde år genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Med statsunderstödet till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (33.60.31) stöds verkställandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården samt främjas genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Kommunalt utkomstskydd     
Utkomststöd, antal hushåll under året240 257260 000260 000260 000
Grundläggande utkomststöd, antal hushåll under året1)224 544230 000230 000230 000
Kompletterande utkomststöd, antal hushåll under året92 23994 000100 000100 000
Utkomststöd, antal mottagare under året375 152385 000390 000390 000
Grundläggande utkomststöd, antal mottagare under året1)349 927360 000370 000370 000
Kompletterande utkomststöd, antal mottagare under året167 189175 000187 000187 000
Förebyggande utkomststöd, antal hushåll under året22 59524 00025 00025 000
     
Socialservice     
Barndagvård, antal barn 31.12.204 700206 400208 300209 700
Stöd för hemvård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)65 60064 00063 20064 100
Stöd för privat vård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)14 00013 60013 50013 500
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året130 700132 500134 500136 500
Stödservice, antal 65 år fyllda mottagare under året116 200116 800117 200117 500
Ålderdomshem, antal boende 31.12.2)16 10015 00013 80012 600
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året37 60039 50041 50043 000
Serviceboende för åldringar, antal boende 31.12.35 30038 00041 00043 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt3)11 50012 50013 70015 000
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12.1 9001 8001 6001 400
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året94 80097 00099 000102 000
     
Folkhälsoarbete     
Antal vårddagar (mn)6,205,835,485,15
Antal besök inom öppenvården (mn)     
— Hos läkare8,408,658,919,18
— Hos annan yrkesutbildad person18,8019,5520,3321,15
— Tandvård, antal besök4,904,905,005,00
— Hemsjukvård, antal besök5,005,355,676,01
     
Somatisk specialiserad sjukvård     
Antal vårddagar (mn)3,53,403,293,19
Avslutade vårdperioder (mn)0,980,990,991,00
Genomsnittlig vårdtid (dagar)3,53,443,313,19
Antal besök inom öppenvården (mn)6,226,536,867,20
     
Psykiatrisk specialiserad sjukvård     
Antal vårddagar (mn)1,471,451,431,40
Avslutade vårdperioder0,040,040,040,03
Genomsnittlig vårdtid (dagar)35,0035,0035,0035,00
Antal besök inom öppenvården (mn)1,621,681,751,8

1) Utgifterna finansieras under moment 33.60.35.

2) Klienter som inte fyllt 65 år är också medräknade.

3) I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Antal publikationspoäng (genomsnitt för 3 år)8 842,99 163,410 009,2-
Publikationspoängens pris, euro4 5234 365,153 596,7-
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år)1 052,71 090,91 129,51 150,0
Ersättning för examina, euro64 50064 70064 60064 600
Månadsersättning för utbildning, euro1 3701 3801 3801 380

Sinnesundersökningar

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Sammanlagt antal sinnesundersökningar123126128131
— statliga enheter959799101
— kommunala sjukhus28292930
Utgifter (1 000 euro)2 0032 1232 2512 386
Euro/undersökning (kalkylerat genomsnitt)16 30016 92317 58718 276

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kostnader som upprätthållandet av den riksomfattande beredskapen och beredskapsutbildningen medför för sådana riksomfattande aktörer som utsetts och bemyndigats av social- och hälsovårdsministeriet samt för ersättande av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer medför för riksomfattande aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar.

Förklaring: Vid större olyckor och exceptionella situationer räcker enskilda kommuners eller områdens resurser och kunnande inte till för vare sig hantering eller ledning av situationen. Under de senaste åren har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vanda social- och krisjour deltagit med betydande resurser i sådan verksamhet i samband med allvarliga olyckor och händelser som sträcker sig över de egna verksamhetsområdenas gränser. Avsikten är att anslaget under momentet ska ersätta sådana kostnader som inte har beaktats vid dimensioneringen av basfinansieringen till aktörerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utvecklande av Giftinformationscentralens jour (säkerhetsstrategin för samhället)300
Sammanlagt300

2013 budget500 000
2012 budget200 000
2011 bokslut200 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

2) till ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa

3) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsbidrag för utvecklingsprojekt

5) till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Förklaring: Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing-3 000
Sammanlagt-3 000

2013 budget14 500 000
2012 budget17 500 000
2011 bokslut24 700 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61— 63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring: Anslaget får användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur forskningsmedlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing-5 000
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen-1 000
Sammanlagt-6 000

2013 budget30 000 000
2012 budget36 000 000
2011 bokslut39 993 063

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 110 240 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 900 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare.

Förklaring: Avsikten är att 73 200 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning till samkommuner som är huvudmän för ett universitetssjukhus, 35 870 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 85 000 euro till Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt och 1 085 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tilläggsersättning till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt900
Ersättning för specialisttandläkarutbildning till Norra Savolax och Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt170
Sammanlagt1 070


2013 budget110 240 000
2012 budget109 170 000
2011 bokslut104 482 415

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn (1009/2008)

4) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1— 3

5) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

6) till betalning av en patientspecifik engångsersättning på 25 000 euro till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 5 270 000 euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts, 5 100 000 euro i ersättningar för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga och 130 000 euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav 55 000 euro består av ersättningar av engångsnatur för stödjande av patientöverföringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen500
Sammanlagt500

2013 budget10 500 000
2012 budget10 000 000
2011 bokslut6 750 768

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 348 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring: Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2013 beräknas vara ca 240 000.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Grunddelens storlek för en vuxen är 461,05 euro i månaden 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av inkomstgränserna för bostadsbidrag, justering till 2012 års nivå-2 000
Höjning av grundskyddet, justering till 2012 års nivå-2 500
Försök med sysselsättningsbonus-700
Förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa till 6 månader på försök-100
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstödet-1 600
Beaktande av förhöjningsdelen i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under tiden för aktiva åtgärder som prioriterade inkomster3 000
Tidigareläggande av indexhöjningar4 500
Ändring i behovskalkylen-9 500
Sammanlagt-8 900

2013 budget348 100 000
2012 budget357 000 000
2011 bokslut271 447 201

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)

Under momentet beviljas 480 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Förklaring: Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring i samband med överföringen av styrningen av småbarnsfostran och dagvård till moment 29.10.30-120
Sammanlagt-120

2013 budget480 000
2012 budget600 000
2011 bokslut600 000

(37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 I tilläggsb.10 000 000
2012 budget10 000 000
2011 bokslut

38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för utvecklingsprojekt som stöder verkställigheten av lagen om stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen)

2) till betalning av ersättning till Institutet för hälsa och välfärd och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för utvecklandet av uppföljningen och utvärderingen samt genomförandet av äldreomsorgslagen.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Avsikten är att stödja verkställigheten av lagen genom statsunderstöd, som kan beviljas kommuner och samkommuner för utvecklingsprojekt som stöder verkställigheten av lagen. Uppföljningen och utvärderingen av lagen utvecklas och genomförs av Institutet för hälsa och välfärd tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I fråga om det statsunderstöd som beviljas iakttas i tillämpliga delar lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och statsunderstödslagen (688/2001).


2013 budget5 757 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 23 740 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns kabinpersonal flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.

Förklaring: För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. FinnHEMS Oy är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för ordnandet av den finländska läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten tillsammans med samkommunerna i fråga från ingången av 2011. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område.

Utgifterna för administration av FinnHEMS Oy:s verksamhet är bl.a. konkurrensutsättningen av flygdriften och uppgörande av avtal samt övervakningen av flygdriften under avtalets giltighetstid. Flygdriften omfattar helikoptern och den kabinpersonal som krävs, nödvändiga helikopterbaser och de markenheter som används vid uppdrag i närområdet och som tillfälligt ska ersätta flygdriften på grund av väderleksförhållanden eller av tekniska orsaker.

Utgifterna för förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften beräknas uppgå till cirka 23 740 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen1 280
Sammanlagt1 280

2013 budget23 740 000
2012 budget22 460 000
2011 bokslut11 800 000

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001).

Förklaring: Kompetenscentrumen inom det sociala området täcker hela landet och de är följande: Södra Finlands kompetenscentrum, kompetenscentrumet i Tavastland och Satakunta, Östra Finlands kompetenscentrum, Sydöstra Finlands kompetenscentrum, Mellersta Finlands kompetenscentrum, de österbottniska landskapens kompetenscentrum, Norra Finlands kompetenscentrum och Egentliga Finlands kompetenscentrum. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Grunderna för bestämmande av statsunderstödet för varje enskilt kompetenscentrum anges i statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1411/2001).

Målet för verksamheten är att trygga en högklassig social service på regional nivå i samarbete med kommunerna samt en organiserad forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.


2013 budget3 500 000
2012 budget3 500 000
2011 bokslut3 500 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) för ersättande av kostnader i anslutning till ordnandet av medling.

Förklaring: Den statliga ersättningen bedöms täcka utgifterna för att avlöna personal som deltar i förlikningsverksamhet samt övriga utgifter som verksamheten kräver. Ersättningen betalas till en kommun eller annan serviceproducent som ingått avtal med regionförvaltningsverket, och regionförvaltningsverket ansvarar för utbetalningen av ersättningen. Grunderna för ersättningen har fastställts i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006).

Verksamheten syftar till att i synnerhet unga personers brottskedja ska kunna brytas i ett tidigt skede.


2013 budget6 300 000
2012 budget6 300 000
2011 bokslut6 300 000