Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen
              50. Fronttillägg
              51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst
              52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar
              53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider
              54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
              55. Vissa utgifter för rehabilitering
              56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
              57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Penningautomatföreningens avkastning.

Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Antal krigsinvalider vid årets slut7 4256 2365 2844 314
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut2 7552 6792 3452 227
Antal frontveteraner44 36038 40533 55428 386
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)9 9189 1007 2676 700
Antal mottagare av frontunderstöd197167160140
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen6 5006 1205 9005 500
     
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering6 3005 7005 1404 650
     
Rehabilitering för makar till krigsinvalider    
— antal beslut om betalningsförbindelser1 7851 6371 6001 550

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 550 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2013 vara 36. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-100
Sammanlagt-100

2013 budget1 550 000
2012 budget1 650 000
2011 bokslut1 356 462

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring: Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 250 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar250
Ändring i behovskalkylen-6 050
Sammanlagt-5 800

2013 budget38 500 000
2012 budget44 300 000
2011 bokslut47 911 557

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 146 833 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård samt för driftskostnaderna för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 20 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring: Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 13 240 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2013. Av dem får 6 541 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 75 personer 2011.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst så, att de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna kan finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Enligt propositionen redovisar Penningautomatföreningen rf i anknytning till detta ett belopp på 10 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Strukturkorrigering (överföring till moment 33.50.52)-3 000
Ändring i behovskalkylen-13 367
Sammanlagt-16 367

2013 budget146 833 000
2012 budget163 200 000
2011 bokslut174 273 384

52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 68 207 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 25 % vid andra privata vårdinrättningar

4) till slutförandet av projekt som hänför sig till stödjandet av förberedelser för sjuk- och brödrahemmens framtid enligt den plan som gjorts upp i samarbete med Statskontoret och social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Det beräknas att sammanlagt 1 723 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt 308 651 vårddagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2013. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Antalet inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalider    
— vårdplatser1 7231 7231 7231 723
— anstaltsvård, dagar235 363215 018201 879189 661
— intervallvård, dagar 50 65850 94650 95150 986
— rehabilitering på anstalt, dagar61 85953 01347 76143 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Strukturkorrigering (överföring från moment 33.50.51)3 000
Sammanlagt3 000

2013 budget68 207 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget65 207 000
2011 bokslut65 207 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Det beräknas att 1 550 personer får rehabilitering år 2013. Av dem är 20 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2013 budget3 100 000
2012 budget3 100 000
2011 bokslut3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 70 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer användas till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) användas till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring: Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Antalet mottagare av understöd 197167155135
Understöd, euro/person540540540540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-10
Sammanlagt-10

2013 budget70 000
2012 budget80 000
2011 bokslut94 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliterings- eller vårdinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Rehabiliteringens kvalitet och kostnaderna för den ligger på samma nivå som för veteranrehabiliteringen. Antalet rehabiliteringsklienter beräknas år 2013 vara 1 900. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.


2013 budget3 500 000
2012 budget3 500 000
2011 bokslut3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 30 588 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring: Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.


2013 budget30 588 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget30 588 000
2011 bokslut30 588 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen av frontveteraner finansieras också med medel av Penningautomatföreningens avkastning under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att 19 770 personer får rehabilitering år 2013.


2013 budget8 000
2012 budget8 000
2011 bokslut2 008 000