Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. PensionerPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning sant finansiering av handikappförmåner och av bostadsbidraget till pensionstagare.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2011 till sammanlagt 1 483 041, av vilka 1 134 942 lyfte ålderspension, 284 499 familjepension, 260 453 invalidpension, 23 017 arbetslöshetspension, 27 521 deltidspension samt 22 152 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2009—2011 (mn euro)

 200920102011
    
Privata sektorn11 64012 24512 895
Kommunala pensioner3 1793 3543 569
Statens pensioner3 5743 6733 802
Övriga offentliga sektorn sammanlagt242254271
Arbetspensioner sammanlagt 18 635 19 526 20 537
Solita-pensioner516510507
FPA-pensioner2 5612 4952 550
Lagstadgade pensioner sammanlagt 21 712 22 531 23 594
    
Genomsnittlig totalpension (egen pension) euro/mån.1 2031 2281 272

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

Pensionstagare 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Mottagare av sjömanspension10 60010 60010 70011 000
Mottagare av lantbruksföretagarpension179 200174 400169 500163 600
Mottagare av företagarpension201 088207 725215 751222 530
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare4 7004 4634 3004 200
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater13 10012 05311 90711 500
Mottagare av barnpension21 10020 44620 10019 900
Mottagare av efterlevandepension6 9006 6316 6006 500
Genomsnittligt antal mottagare av särskilt stöd till invandrare (betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension)5 380---
Mottagare av folkpension669 000659 561650 000642 000
Mottagare av garantipension fr.o.m. 1.3.2011-105 031107 000106 000

Verksamhetens omfattning 2010—2013

Antal försäkrade 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Försäkrade enligt SjPL7 6007 6007 6007 600
Försäkrade enligt LFöPL78 55875 98073 30071 300
Försäkrade enligt FöPL220 000235 300239 400239 300
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL2 3502 5892 6002 600
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare97 00094 16491 90089 600

Verksamhetens omfattning 2010—2013

Genomsnittliga pensioner2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån)1 1481 1871 2361 273
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån)355345347375
Genomsnittlig företagarpension (€/mån)9129461 0031 143
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån), lantbruksföretagare508506530530
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån)170173180184
Särskilt stöd till invandrare i genomsnitt (€/mån), betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension374---
Genomsnittlig folkpension, €/mån281290,5296305
Genomsnittlig garantipension (€/mån), fr.o.m. 1.3.2011-115,08120,0124,0

Verksamhetens omfattning 2010—2013, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare179 300182 138184 000186 000
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn393,2420,2445,0470,2
Antal mottagare av vårdbidrag för pensionstagare226 000229 693234 150236 480
Mottagare av handikappbidrag43 70045 39646 00046 500
Mottagare av kostersättning29 00030 02131 30032 550
Utbetalade handikappförmåner, mn euro508,9531,6554,2574,9

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är ringa. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Syftet med bostadsbidraget till pensionstagare är att ersätta de utgifter pensionstagare med små inkomster har för sitt boende och syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna är vårdbidraget för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och kostersättning.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 358 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen3 358
Sammanlagt3 358

2013 budget58 358 000
2012 budget55 000 000
2011 bokslut52 098 109

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 580 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmånsutgifterna beräknas vara 77 % år 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare så, att statsandelen för lantbruksföretagarnas pensioner minskas med 15 000 000 euro från och med 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Beslut om utgiftsbesparingar-15 000
Ändring i behovskalkylen26 000
Sammanlagt11 000

2013 budget580 000 000
2012 budget569 000 000
2011 bokslut532 200 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 70 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2013 vara 22,9 % i fråga om personer under 53 år och 24,35 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 000 800 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 998 500 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 85 100 000 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av 115 § i lagen om pension för företagare så, att statsandelen för företagarnas pensioner minskas med 1 300 000 euro från och med 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Beslut om utgiftsbesparingar-1 300
Ändring i behovskalkylen-13 700
Sammanlagt-15 000

2013 budget70 000 000
2012 budget85 000 000
2011 bokslut57 700 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 389 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring: Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Statens ersättning betalas ut med ett års fördröjning. Det anslag som ska reserveras i budgeten gäller ersättningarna för 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen539
Sammanlagt539

2013 budget2 389 000
2012 budget1 850 000
2011 bokslut962 170

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 761 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas i sin helhet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-239
Sammanlagt-239

2013 budget15 761 000
2012 budget16 000 000
2011 bokslut15 215 168

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 734 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Staten ska dessutom trygga folkpensionsfondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om handikappförmåner så, att veterantillägget höjs med 50 euro och kostersättningen höjs från 21,00 euro till 23,60 euro från och med den 1 januari 2013. Propositionen ökar statens utgifter med 3 300 000 euro i fråga om veterantillägget och med 1 000 000 euro i fråga om kosttillägget 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 22 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar.

Med beaktande av regeringens propositioner är statens andelar inom folkpensionsförsäkringen, övriga utgifter och inkomster år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter  
Folkpensionsutgifter2 444
Garantipension158
Handikappförmåner580
Bostadsbidrag för pensionstagare470
Omkostnader80
Överföringar till pensionsansvarsfonden35
Sammanlagt 3 767
  
Inkomster  
Intäkter av egendom2
Statens andelar av förmånerna3 655
Statens andel av omkostnaderna77
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-
Sammanlagt 3 734

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av kostersättningen1 000
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring till moment 33.10.28-5 200
Utlandspensioners inverkan på den bosättningstid under vilken folkpension intjänas. Tillämpning av EG:s grundförordning.500
Höjning av veterantillägget med 50 euro3 300
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-8
Tidigareläggande av indexhöjningar22 000
Ändring i behovskalkylen46 708
Sammanlagt68 300

2013 budget3 734 000 000
2012 II tilläggsb.500 000
2012 budget3 665 700 000
2011 bokslut3 538 509 197