Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring: Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Från sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av den öppna vårdens läkemedelskostnader, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av den privata hälso- och sjukvårdens läkar- och tandläkararvoden samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Dagpenningar     
Mottagare av sjukdagpenningar318 000320 668318 000317 000
Mottagare av föräldradagpenningar160 000161 653163 000164 000
Genomsnittlig sjukdagpenning, €/dag52,9953,1455,1257,12
Genomsnittlig föräldrapenning, €/dag57,4558,9760,8662,81
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag); 22,13 fr.o.m. 1.3.201122,0422,1322,9623,58
     
Läkemedel     
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)29 30029 60030 20030 800
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)42,042,042,035,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)672,70675,39700,92670,001)
Antal personer som fått tilläggsersättning147 000130 532132 000180 000
     
Sjukvårdsersättningar     
År 2011 ersatte sjukförsäkringen 23,2 % av kostnaderna för läkararvoden, 34,5 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 28,8 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 90,5 % av resekostnaderna.    

1) Genom en ändring av sjukförsäkringslagen sänks taket för läkemedelsersättning med ca 50 euro fr.o.m. 1.1.2013.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 243 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984).

Folkpensionsanstalten får använda högst 80 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 11 800 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring: Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Av sjukvårdsförsäkringen betalas temporärt ut de ersättningar som föranleds av såväl det försöksprojekt som gäller mun- och tandvård som det projekt som gäller anordnandet av studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2013 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie om 1,30 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,47 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,73 % för löntagare och 0,87 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,03 % tas ut hos arbetsgivare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen så, att statsandelen av ersättningarna för sjukvårdsförsäkringen minskas med 20 000 000 euro, självrisken per resa för resekostnadsersättningar höjs till 14,25 euro och ersättningstaket till 242,25 euro, sjuktransporterna inom Norden överförs till att finansieras av staten och taket för läkemedelsersättning sänks med ca 50 euro från och med den 1 januari 2013. Dessutom sänks grundersättningen för läkemedel och den lägre specialersättningen med 7 % och partipriserna på läkemedel sänks med 5 % från och med den 1 februari 2013. Ändringarna minskar ersättningskostnaderna med sammanlagt 143 000 000 euro 2013. Besparingen riktas i dess helhet till staten genom en temporär ändring i finansieringen för åren 2013—2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen, lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lag om ändring av lagen om barndagvård så, att faderskapsledigheten förlängs till 54 vardagar, som emellertid inte minskar antalet föräldraledighetsdagar. Reformen ökar statens andel med 330 000 euro 2013. Reformen minskar anslaget under moment 28.90.30 år 2013. Kostnadseffekterna i fråga om nämnda moment beräknas bli ringa år 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsbasis.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar871
Föräldradagpenningar1 140
Dagtraktamenten för OFLA7
Rehabiliteringspenningar86
Företagshälsovård297
Omkostnader74
Företagarnas tilläggsdagar6
Fondens andel på 8 %6
Sammanlagt 2 487
  
Sjukvårdsförsäkring  
Ersättningar för läkemedel1 303
Resor304
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder31
Läkararvoden78
Tandläkararvoden131
Övriga ersättningar för sjukvård94
Rehabiliteringsservice307
Omkostnader137
Fondens andel på 8 %0
Sammanlagt 2 385
Utgifter sammanlagt 4 872
  
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier633
Arbetsgivarnas avgifter1 614
Företagarnas tilläggsdagar6
Statlig medfinansiering140
Överskott/underskott år 201295
Sammanlagt 2 488
  
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter850
Förmånstagarnas premier371
Statlig medfinansiering1 103
Intäkter av egendom2
Överskott/underskott år 201253
Sammanlagt 2 379
Inkomster sammanlagt 4 867
  
Statens andelar sammanlagt 1 243
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldrapenningar1
Minimidagpenningar136
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård3
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården1 010
Andel av omkostnaderna68
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder25

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring39 379
Höjning av bl.a. självrisken per resa inom sjukförsäkringen-20 000
Minskning av läkemedelsersättningar-103 000
Förlängning av faderskapsledigheten till 54 vardagar som inte minskar antalet föräldraledighetsdagar330
Tidigareläggande av indexhöjningar1 000
Beslut om utgiftsbesparingar i fråga om utgifter som ersätts från sjukvårdsförsäkringen-20 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-9
Sammanlagt-102 300

2013 budget1 243 000 000
2012 II tilläggsb.300 000
2012 budget1 345 300 000
2011 bokslut1 220 176 624