Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
              31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
              51. Statsandel till grunddagpenning
              52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd
              55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd
              56. Statsandel till alterneringsersättning
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 247 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgad kostnadsersättning i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar på grund av arbetslöshet och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd utan avbrott i minst 65 dagar på grund av arbetslöshet

4) till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Lönesubventionens och startpengens grunddel budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 7 800 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 31 900 000 euro då makens inkomsters sänkande effekt på arbetsmarknadsstödet slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 kan en långtidsarbetslös fortfarande få arbetsmarknadsstöd enligt ett försök under tiden 1 januari 2013—31 december 2015 under den första anställningsmånaden i de kommuner som har godkänts för kommunförsöket som ingår i regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Arbetsmarknadsstöd 
— under arbetslöshetstiden778 800 000
— kommunernas finansieringsandel-187 500 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service333 700 000
— kostnadsersättningar73 500 000
Integrationsstöd 
— under arbetslöshetstiden25 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service79 000 000
— kostnadsersättningar20 000 000
Lönesubventionens och startpengens grunddel; utbetalas av NTM-centralerna125 000 000
Sammanlagt 1 247 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar7 800
Justerad effekt av höjningen av grundskyddet32 000
Periodisering av semesterersättningar 1.1.2013 (ramavtalet)1 000
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstödet31 900
Försöket med sysselsättningsbonus för långtidsarbetslösa under en månad3 700
Ändring i behovskalkylen89 100
Sammanlagt165 500

2013 budget1 247 500 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget1 082 000 000
2011 bokslut909 777 680