Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
              31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
              51. Statsandel till grunddagpenning
              52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd
              55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd
              56. Statsandel till alterneringsersättning
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring: Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. För att sporra arbetslösa arbetssökande till att själva vara aktiva betalas en högre ersättning ut under utbildning och andra aktiveringsåtgärder än under arbetslöshetstiden. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning.

Utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att det stöder aktiva alternativ och en förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. För att stödja sysselsättningen av uppsagda personer betalas arbetslöshetsdagpenningen ut förhöjd till arbetssökande.

Invandrare har rätt till arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd för invandrare under förutsättning att de har en gällande integrationsplan. Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 60 år för personer födda 1955 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig för den tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Arbetslöshetsgrad (%)8,47,87,68,1
     
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte     
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år11 80017 00019 00021 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare105115120125
     
Inkomstrelaterad dagpenning 1)     
Genomsnittligt antal mottagare/mån141 400127 400131 000136 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.36,831,433,836,0
— under arbetslöshetstiden32,127,229,531,4
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service4,64,24,34,6
Genomsnittlig dagpenning, €/dag60,560,863,665,2
     
Grunddagpenning 1)     
Genomsnittligt antal mottagare/mån29 30025 40025 00027 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.7,86,66,87,1
— under arbetslöshetstiden6,75,85,66,0
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service1,11,21,11,1
Genomsnittlig dagpenning, €/dag26,427,932,633,5
     
Arbetsmarknadsstöd 1)     
Genomsnittligt antal mottagare/mån119 400125 897132 000139 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.31,132,735,736,9
— under arbetslöshetstiden22,322,124,625,9
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service8,810,610,011,0
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd, €/dag27,328,733,935,5
     
Vuxenutbildningsstöd     
Genomsnittligt antal mottagare/mån3 1904 4605 3506 153
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.)1 1131 3041 4071 420
     
Alterneringsersättning     
Genomsnittligt antal mottagare/mån6 6007 6097 7007 700
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.1,71,81,91,9
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.0,020,020,020,02
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)49,550,962,062,0
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)18,918,519,019,0

1) Till sökanden har under tiden för sysselsättningsfrämjande service inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa (förtjänstskyddet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet) från ingången av 2010 betalats den arbetslöshetsförmån som sökanden skulle ha haft rätt till som arbetslös.

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 486 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 21 000 personer 2013 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 125 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fem dagar i veckan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen3 486
Sammanlagt3 486

2013 budget26 486 000
2012 budget23 000 000
2011 bokslut12 240 212

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 104 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984).

Förklaring: Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Undantagsvis deltar staten 2013 emellertid i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid med en andel som motsvarar grunddagpenningen i syfte att trygga Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansiering. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 17 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 5 600 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 1 januari 2013.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar 
— under arbetslöshetstiden899 600 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service147 000 000
Kostnadsersättningar50 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader8 000 000
Sammanlagt 1 104 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justerad effekt av höjningen av grundskyddet med 100 euro31 000
Periodisering av semesterersättningar fr.o.m. 1.1.2013 (ramavtalet)17 000
Tidigareläggande av indexhöjningar7 300
Ändring i behovskalkylen39 300
Sammanlagt94 600

2013 budget1 104 600 000
2012 budget1 010 000 000
2011 bokslut701 500 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 178 100 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen.

Förklaring: Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 2 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 100 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Statsandel av utbetalda dagpenningar 
— under arbetslöshetstiden186 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service42 800 000
Kostnadsersättningar10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier-61 000 000
Sammanlagt 178 100 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justerad effekt av höjningen av grundskyddet med 100 euro5 000
Periodisering av semesterersättningar 1.1.2013 (ramavtalet)2 000
Tidigareläggande av indexhöjningar1 100
Ändring i behovskalkylen-5 000
Sammanlagt3 100

2013 budget178 100 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget175 000 000
2011 bokslut129 926 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 247 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgad kostnadsersättning i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar på grund av arbetslöshet och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd utan avbrott i minst 65 dagar på grund av arbetslöshet

4) till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Lönesubventionens och startpengens grunddel budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 7 800 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 31 900 000 euro då makens inkomsters sänkande effekt på arbetsmarknadsstödet slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 kan en långtidsarbetslös fortfarande få arbetsmarknadsstöd enligt ett försök under tiden 1 januari 2013—31 december 2015 under den första anställningsmånaden i de kommuner som har godkänts för kommunförsöket som ingår i regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Arbetsmarknadsstöd 
— under arbetslöshetstiden778 800 000
— kommunernas finansieringsandel-187 500 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service333 700 000
— kostnadsersättningar73 500 000
Integrationsstöd 
— under arbetslöshetstiden25 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service79 000 000
— kostnadsersättningar20 000 000
Lönesubventionens och startpengens grunddel; utbetalas av NTM-centralerna125 000 000
Sammanlagt 1 247 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar7 800
Justerad effekt av höjningen av grundskyddet32 000
Periodisering av semesterersättningar 1.1.2013 (ramavtalet)1 000
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstödet31 900
Försöket med sysselsättningsbonus för långtidsarbetslösa under en månad3 700
Ändring i behovskalkylen89 100
Sammanlagt165 500

2013 budget1 247 500 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget1 082 000 000
2011 bokslut909 777 680

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring: Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen. Om vuxenutbildningsstödet utbetalas som jämkat, finansierar staten ett belopp som motsvarar grunddelens relativa andel av fullt vuxenutbildningsstöd. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar förtjänstdelen och Utbildningsfonden förvaltningskostnaderna.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 400 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar400
Ändring i behovskalkylen9 600
Sammanlagt10 000

2013 budget43 000 000
2012 budget33 000 000
2011 bokslut27 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring: Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av ersättningar som betalas till medlemmar i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 400 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar400
Ändring i behovskalkylen9 200
Sammanlagt9 600

2013 budget50 800 000
2012 budget41 200 000
2011 bokslut35 421 000