Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
              28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              60. Tolktjänster för gravt handikappade
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet och ordnandet av tolktjänster samt av omkostnader som Folkpensionsanstalten har för verkställigheten av förmånerna och kostnaderna för servicefonden för det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet.

Avsikten med moderskapsunderstödet och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll, adoption av barn och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödets storlek fastställs av statsrådet.

Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och hans familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd. Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för skäliga kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk.

Genom allmänt bostadsbidrag främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendeutgifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd.

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver. Till tolktjänsterna hör tolkning p.g.a. arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet, rekreation eller någon annan motsvarande orsak.

De ovan nämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Moderskapsunderstöd     
Antal moderskapsunderstöd (barn)61 20060 00060 60061 400
Moderskapsunderstödens belopp, euro140140140140
     
Internationell adoption     
Antal adoptionsunderstöd (barn)160170180180
     
Barnbidrag     
Antal barn i genomsnitt1 009 5001 008 0001 008 5001 009 600
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt151 100154 700154 800155 000
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt558 400557 200557 100557 700
Barnbidragens belopp euro/mån.    
1:a barnet100,00100,40104,19104,19
2:a barnet110,50110,94115,13115,13
3:e barnet141,00141,56146,91146,91
4:e barnet161,50162,15168,27168,27
5:e barnet osv.182,00182,73189,63189,63
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån.46,6046,7948,5548,55
     
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands     
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån.124197270280
     
Militärunderstöd     
Antal personer som omfattas av understödet15 24814 83015 22214 750
Antal hushåll som lyfter understödet12 83912 59112 80012 600
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll)295310307312
     
Allmänt bostadsbidrag     
Antal hushåll som får bostadsbidrag164 154167 364171 900176 500
Barnfamiljer som får bidraget, varav58 70758 50258 60058 600
— ensamförsörjare40 85540 81741 60042 000
Arbetslösa hushåll1)103 222103 071107 000107 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån.259268282294
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder    
— genomsnittlig hyra euro/m2/mån.9,610,010,511,0
— genomsnittlig bostadsyta m253,753,453,353,3
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)    
— utan bostadsbidrag69,470,971,471,5
— när bostadsbidrag lyfts33,634,234,033,8
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%)51,651,651,751,8
     
Underhållsstöd     
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats92 52798 40798 70099 800
— till fullt belopp62 17974 36581 80086 300
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt30 34824 04217 00013 400
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån.139,54142,86147,96152,84
Underhållsskyldiga 31.12.51 92643 85544 00044 300
Underhållsstöd som betalats ut under året sammanlagt (mn euro)163,9168,3175,2180,0
     
Tolktjänster     
Personer som omfattas av tolkning4 5214 8735 2005 400
Utgifter för tolktjänster (mn euro)6,627,032,435,8

1) Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 159 422 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

Av anslaget får dessutom högst 8 900 000 euro användas till betalning av kostnaderna för servicefonden för Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet i enlighet med 2 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården.

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 33,82 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2013.

Staten finansierar kostnaderna för upprätthållande av det elektroniska informationssystemtjänsterna för hälso- och sjukvårdsuppgifter via servicefonden i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Allmänna fonden för social trygghet150 522 000
Servicefonden8 900 000
Sammanlagt 159 422 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 172
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring från moment 33.40.605 200
Ändring i behovskalkylen-5 642
Överföring av anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten från moment 33.01.255 200
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-18
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården från Valviras moment 33.02.05 till FPA:s servicefond2 740
Sammanlagt10 652

2013 budget159 422 000
2012 II tilläggsb.6 230 000
2012 budget148 770 000
2011 bokslut137 400 000

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring: Moderskapsunderstödets belopp är 140 euro år 2013. Modersskapsunderstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 61 400 barn år 2013. Av de mödrar som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 70 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder eller adoptant får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2013 beräknas antalet understödstagare uppgå till 180.

Moderskapsförpackningens innehåll ses över på grund av råvaruprisernas uppgång. Moderskapsunderstödets storlek fastställs genom förordning av statsrådet som träder i kraft från och med den 1 januari 2013.

Av anslaget beräknas 10 800 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen100
Sammanlagt100

2013 budget11 800 000
2012 budget11 700 000
2011 bokslut11 230 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 481 687 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 009 600 barn 2013. Av dem är ca 155 000 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag 2013 beräknas vara ca 557 700.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen så att indexförhöjningar inte görs i början av åren 2013—2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexhöjning till 2013 års nivå38 000
Frysning av indexhöjningen-38 000
Ändring i behovskalkylen187
Sammanlagt187

2013 budget1 481 687 000
2012 budget1 481 500 000
2011 bokslut1 427 600 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring: Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2013 betalas till i medeltal 280 familjer i utlandet per månad.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen1 000
Anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet (överföring till moment 29.10.30)-500
Sammanlagt500

2013 budget2 500 000
2012 budget2 000 000
2011 bokslut1 503 520

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring: Det beräknas att 14 750 personer omfattas av militärunderstödet 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om partiellt tidigareläggande av vissa indexjusteringar 2014 av förmåner som är bundna till folkpensionsindexet så att effekten av höjningen av mervärdesskatten för personer med små inkomster kompenseras genom en indexjustering i vissa förmåner 2013-01-01. Lagändringarna berör momenten 30.20.45, 33.10.53, 33.20.50, 51, 52, 55, 56, 33.30.60, 33.40.60, 33.50.50 ja 33.60.35.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigareläggande av indexhöjningar150
Ändring i behovskalkylen-1 100
Sammanlagt-950

2013 budget21 250 000
2012 budget22 200 000
2011 bokslut18 200 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 633 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975).

Förklaring: Grunden för dimensioneringen av anslaget är den förordning av statsrådet som varje år utfärdas om grunderna för bostadsbidraget. Grunderna för bidraget år 2013 bibehålls på 2012 års nivå på så sätt att grunderna justeras enligt den allmänna kostnadsutvecklingen och ändringar i stödtagarnas boendeutgifter. Antalet bostadsbidragstagare förutspås förbli nästan oförändrat och det genomsnittliga bidraget väntas öka i takt med att boendeutgifterna stiger och till följd av de ändringar som gjorts i stödgrunderna vid ingången av 2012. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 176 500 vid utgången av 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag och ändring av 11 § i lagen om utkomststöd fr.o.m. den 1 januari 2013 så, att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa och den behovsprövning av arbetsmarknadsstödet som görs på grundval av stödtagarens och makens inkomster slopas. Dessutom förlängs perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget när det gäller sysselsättning av långtidsarbetslösa till sex månader i form av ett försök 2013—2015 och förhöjningsdelen i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa räknas som prioriterad inkomst när utkomststödet betalas. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro på grund av förlängningen av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget. Lagändringen berör moment 33.10.54 i fråga om förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget, momenten 33.20, 50, 51 och 52 i fråga om periodiseringen av semesterersättningen, moment 33.20.52 i fråga om slopande av behovsprövning av arbetsmarknadsstödet samt moment 33.60.35 i fråga om ändringen av förhöjningsdelen för utkomstskyddet för arbetslösa.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av inkomstgränserna, justering år 20123 500
Anslagshöjning jämfört med 2013 års nivå15 100
Förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa till 6 månader på försök1 000
Ändring i behovskalkylen11 894
Sammanlagt31 494

2013 budget633 800 000
2012 budget602 306 000
2011 bokslut549 500 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 180 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat det underhållsstöd som sammanlagt betalats ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet. Dessa beräknas uppgå till ca 73 200 000 euro. Kommunerna ersätts årligen för en andel på fem år som Folkpensionsanstalten lyckats driva in hos underhållsskyldiga under det föregående året. Ersättningen betalas ut via statsandelssystemet i enlighet med de indrivningar som gjorts åren 2009—2013 från moment 28.90.30. Den beräknas uppgå till 9 900 000 euro år 2013. Antalet mottagare av underhållsstöd beräknas vara ca 99 800 vid utgången av 2013. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalning av underhållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexhöjning3 547
Ändring i behovskalkylen5 953
Sammanlagt9 500

2013 budget180 900 000
2012 budget171 400 000
2011 bokslut165 943 536

60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 966 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lag om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring: Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna beräknas uppgå till 34 966 000 euro. Antalet klienter som utnyttjar tolktjänsterna uppskattas uppgå till ca 5 400 år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen på grund av att antalet personer som utnyttjar tjänsterna ökar, i synnerhet i takt med att servicebehovet hos personer med talskada ökar6 766
Sammanlagt6 766

2013 budget34 966 000
2012 budget28 200 000
2011 bokslut28 789 009