Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs därutöver av strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 190 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för sin verksamhet år 2013:

Funktionell effektivitet
 • — Den interna redovisningen och andra uppföljningssystem utvecklas i samband med att informationssystemet Kieku tas i bruk.
 • — Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
 • — Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av de elektroniska informationsservicesystemen (Kanta och Tikesos).
 • — Ministeriet deltar i genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.
 • — Revideringen av socialvårdslagstiftningen fortsätter utgående från de förslag som framlagts.
 • — Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.
 • — Verkställandet av den lag som gäller tjänster för äldre inleds.
 • — En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas.
 • — Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas med beaktande av de regionala aspekterna.
 • — Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.
 • — Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.
 • — Arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,5 (på en skala från 1—5) (år 2011 var utfallet 3,5, år 2010 3,5 och år 2009 3,42).
 • — Sjukfrånvaron understiger 10 dagar/årsverke (år 2011 var utfallet 11,2 och år 2010 10,7). Målet är att på längre sikt uppnå medeltalet för ministerierna (år 2011 var medianen för ministerierna 8,4 dagar/årsverke).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Ledningen och de särskilda enheterna5 7426 6646 892
Stödet för ledningen   
— förvaltnings- och planeringsavdelningen13 96715 48316 138
Försäkringsavdelningen3 2633 6073 794
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa4 9605 5805 915
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster5 1615 9676 804
Arbetarskyddsavdelningen4 5955 2635 520
Övriga   
— utbildning inom företagshälsovården146200 
— forskning och utveckling (tuke)228  
Sammanlagt 38 06242 76445 063

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 42 50443 57545 063
Bruttoinkomster 3 9333 9623 873
Nettoutgifter 38 57139 61341 190
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år6 037  
— överförts till följande år7 196  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-236
Lönejusteringar1 175
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården till moment 33.03.50-350
Överföring av informationstjänsten för jämställdhet (Minna) till moment 33.03.04-180
Övrig förändring212
Överföring av småbarnsfostran och dagvård till moment 29.01.01-70
Avdrag i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter till moment 33.02.05-54
Avstämning av effekterna av produktivitetsprogrammet med rambeslutet 30.3.20101 080
Sammanlagt1 577

2013 budget41 190 000
2012 II tilläggsb.649 000
2012 budget39 613 000
2011 bokslut39 730 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 243 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid.

Verksamhetens resultat
 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Funktionell effektivitet    
Beslutspris (euro/avgörande)252245236
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)288306306
    
Produktion och kvalitetsledning    
Anhängiggjorda besvärsärenden9 6299 5009 500
Behandlingstid för besvären (mån.)6,06,06,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 9 500 beslut och 31 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 9 500 beslut och ett anslag på 2 243 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar66
Avdrag av engångsnatur i samband med utvecklandet av den elektroniska dokumenthanteringen-150
Sammanlagt-84

2013 budget2 243 000
2012 II tilläggsb.38 000
2012 budget2 327 000
2011 bokslut2 171 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 534 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Produktivitet och lönsamhet    
Beslutspris (euro/avgörande)184213206
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)399396400
    
Produktion och kvalitetsledning    
Anhängiggjorda besvärsärenden (antal)23 36523 00022 000
Behandlingstid för besvären11,897

I siffrorna för 2011 ingår en tilläggsresurs för de personer som sysselsatts vid besvärsnämnden med hjälp av sysselsättningsåtgärder för att snabba upp avvecklingen av anhopningen av ärenden.

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 22 000 avgöranden och 55 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 22 000 avgöranden och ett anslag på 4 534 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar127
Nivåförändring25
Avdrag av engångsnatur i anslaget i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden-200
Avdrag av engångsnatur i samband med utvecklandet av den elektroniska dokumenthanteringen-300
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen-1 120
Anslagsökning i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden770
Överföring i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden från moment 33.03.50 (1 årsv.)70
Sammanlagt-628

2013 budget4 534 000
2012 II tilläggsb.75 000
2012 budget5 162 000
2011 bokslut4 528 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 ordinarie
budget
1 000 €
årsv.2013 budgetprop.
1 000 €
årsv.
       
Omkostnadsanslag691360036003
Företagsekonomiska prestationer55 14583853 86284153 862841
Utomstående finansiering sammanlagt2143----
Sammanlagt 56 05084454 46284454 462844

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 55 29654 46254 462
Bruttoinkomster 55 35953 86253 862
Nettoutgifter -63600600
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år347  
— överförts till följande år691  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus181,87183183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus88,687878
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus211,62199199

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus340,17341341
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus847,09910910
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus320,85351351

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer53 57352 86252 862
— övriga intäkter7731 0001 000
Intäkter sammanlagt 54 34653 86253 862
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 25753 57353 573
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 89289289
Kostnadsmotsvarighet, % 100101101

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter147 015145 483145 483
Sinnesundersökningsvårddygn4 4743 6453 645
Sinnesundersökningar766868
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 1214 1244 124
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga302110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga522
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.


2013 budget600 000
2012 budget600 000
2011 bokslut281 295

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 548 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till regionalt barnskyddsarbete

4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete

5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som föranleds av familjehemsverksamheten

6) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen

7) till betalning av utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen

8) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

9) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som skolhemmen ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom det arbete som inleddes 2010 i syfte att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. De ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna, beaktas på ett smidigt sätt.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

För fängelsets familjeavdelning uppställs följande preliminära resultatmål för 2013. Målen anges i de resultatavtal som fängelsets familjeavdelning ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Finansieringsstruktur för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 ordinarie budget
1 000 €
årsv.2013 uppskattning
1 000 €
årsv.
       
Omkostnadsanslag5516,55486,55486,5
Företagsekonomiska prestationer22 386325,522 200313,522 200303,5
Sammanlagt 22 93733222 74832022 748310

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 19 95520 04820 048
Bruttoinkomster 19 68419 50019 500
Nettoutgifter 271548548
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år635  
— överförts till följande år551  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer19 24819 00019 000
— övriga intäkter3 1383 2003 200
Intäkter sammanlagt 22 38622 20022 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet2 7022 6002 600
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 22 27722 20022 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 109--
Kostnadsmotsvarighet, % 100100100

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Skolhemmen    
Vårddygn 52 639,551 68552 130
Vårddygn inom den särskilda omsorgen5 1575 2855 321
Skoldagar30 37930 00030 000
Eftervårdsdygn10 32110 77511 048
Fängelsets familjeavdelning    
Vårddygn3 6573 2003 200
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.


2013 budget548 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget548 000
2011 bokslut187 015

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Av de minskningar i anslagen för avlöning av personal som sammanhänger med minskningarna i årsverken får en del användas till sådana projekt inom förvaltningsområdet som särskilt främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-950
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-399
Nivåförändring818
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (mom. 33.02.05)-72
Sammanlagt-603

2013 budget100 000
2012 II tilläggsb.-277 000
2012 budget703 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning av KanTa-projektet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt och patientens informationshanteringstjänst) (FPA)

4) till strategisk planering (SHM) samt operativ planering och styrning (Institutet för hälsa och välfärd) av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården

5) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala infrastrukturen och informationsinfrastrukturen (Institutet för hälsa och välfärd) för hälso- och sjukvården

6) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd).

7) till avlönande av personal motsvarande högst 22 årsverken per år för den operativa planeringen och styrningen av KanTa-projektet, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för strategisk planering och styrning av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Inrättandet av registret fortsätter under 2013. Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av KanTa-projektet på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Utformningen och verkställandet av helheten för inrättandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården fortsätter. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens informationssystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Social- och hälsovårdsministeriet  
Strategisk planering och styrning (SHM)400
Institutet för hälsa och välfärd  
Den operativa ledningen av genomförandet1 800
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå5 800
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen3 800
Sammanlagt 11 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring300
Överföring av anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten till moment 33.10.28-5 200
Sammanlagt-4 900

2013 budget11 800 000
2012 II tilläggsb.-6 230 000
2012 budget16 700 000
2011 bokslut16 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 900 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring900
Sammanlagt900

2013 budget20 900 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget20 000 000
2011 bokslut18 688 203

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 032 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag av engångsnatur i anslaget i samband med anordnandet av konferensen för hälsofrämjande-500
Sammanlagt-500

2013 budget4 032 000
2012 budget4 532 000
2011 bokslut4 210 000