Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 511 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) till avlönande av projektpersonal till Konsumentverket motsvarande högst 1 årsverke

3) till utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och produktion av material samt utveckling och upprätthållande av ett rapporteringssystem.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning underlättar gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, stöder en bättre livskompetens hos gäldenärerna och förebygger utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som ingått avtal med Regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning, ska Regionförvaltningsverket ordna med rådgivning på något annat sätt, t.ex. som köptjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av statsandelarna

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens resurser   
– Ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare (årsv.)130128110
– Assistenter (årsv.)232220
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (%)737070

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

  • — De nya kundernas genomsnittliga kötid är högst 60 dagar (utfall 2011: 54 dagar, skillnaderna mellan enheterna är stora)

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av av en post av engångsnatur-1 000
Sammanlagt-1 000

2013 budget4 511 000
2012 budget5 511 000
2011 bokslut4 711 000