Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 269 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Verket är också nationell gruvmyndighet. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Totalproduktivitet    
— Värdet på totalproduktivitetsindexet88100100
Kostnadsmotsvarighet    
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet97100100
— Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret105100100
Produktion och kvalitetsledning    
Övervakningen är synlig och systematisk    
— Tillsynsbesök5 4234 3004 300
Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift)9 9634 3004 500
— Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider273316230
— Riskbedömningar av kemikalier och växtskyddsmedel för EU3109
— Kommentarer till EU:s utvärderingar av kemikalier206115116
— Handlagda kemikalieanmälningar12 77412 00010 000
— Registreringar13 55013 50013 500
— Förfrågningar och utredningar2 5281 9001 900
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %748483
Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om i synnerhet elprodukternas överensstämmelse med kraven, tillståndsplikten för elarbeten och säker användning av farliga ämnen   
— Besökare på www.tukes.fi-förstasida/dag1 5661 3001 300
— Kontakter med kemikalierådgivningen580600600
— Pressmeddelanden1129595

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 199217218
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.1,41,21,4
— tillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)3,6/3,63,5/3,53,5/3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 17 96919 23619 390
Bruttoinkomster 1 2039361 121
Nettoutgifter 16 76618 30018 269
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år497  
— överförts till följande år1 117  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-87
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-200
Lönejusteringar507
Övrig förändring-100
Ändring av omfördelningen-51
Regionalisering (bortfall av en post av engångsnatur)-100
Sammanlagt-31

2013 budget18 269 000
2012 II tilläggsb.285 000
2012 budget18 300 000
2011 bokslut17 385 000