Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 213 000 euro.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
 
— Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet
Funktionell effektivitet    
Inkomster, % av utgifterna373030
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro20 22020 00020 000
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, %514848
Forskningsverksamheten i % av de totala kostnaderna9490> 90
Informationstjänsten i % av de totala kostnaderna610< 10
Totala kostnader, 1 000 euro3 0743 2503 250
    
Produktion och kvalitetsledning    
Prestationsvolym (ind.)/årsv.261250250
Publikationer (skriftliga produkter), st.115100100
Antalet publikationer som uppfyller de vetenskapliga kriterierna, st.201515
Föredrag inom olika forum, antal173110110
Vetenskapliga föredrag, antal573030

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 37,43737
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.   
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 2,22,32,3
— arbetstillfredsställelse (1—5)3,43,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 3 0463 1033 313
Bruttoinkomster 1 1359801 100
Nettoutgifter 1 9112 1232 213
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år444  
— överförts till följande år646  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar97
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-7
Sammanlagt90

2013 budget2 213 000
2012 II tilläggsb.54 000
2012 budget2 123 000
2011 bokslut2 113 000