Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 434 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2013:

Verksamhetens resultat

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
     
Funktionell effektivitet    
ArbetsproduktivitetProduktivitetsförändring, %+15,5+2,0+2,0
ResurshushållningFörändring av styckkostnader, %1)-3,4+2,0+2,0
     
Produktion och kvalitetsledning    
KundtillfredsställelseKundbedömning (1—5)4,04,04,0
E-tjänsterPatentansökningar, %949095
 Anmälningar till föreningsregistret, %46,45050
 Varumärkesansökningar, %466060
 Handelsregisteranmälningar och bokslut, %51,66060
Handläggningstid i genomsnittInhemska patentansökningar (år)2,62,72,5
 Inhemska varumärkesansökningar (år)4,854
 Handelsregisteranmälningar2)988
 Företagsinteckningsansökningar (dagar)888
 Föreningars etableringsanmälningar (mån.)2,22,01,8
 Undersökningar inom utsatt tid (PCT 16 mån, %)1009080

1) Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen föranleder ökade kostnader.

2) Datasystemet och sparåtgärderna vid företags- och sammanslutningslinjen binder och minskar resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 432,6418412
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 32,42,4
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)3,4/3,73,5/3,53,5/3,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer42 18541 298 42 030
— övriga intäkter1177870
Intäkter sammanlagt 42 30241 37642 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader33 54536 07336 200
— andel av samkostnader7 7477 1457 700
Kostnader sammanlagt 41 29243 21843 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 1 010-1 842 -1 800
Kostnadsmotsvarighet, % 1029695

Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller höjs i genomsnitt med 10 %. Om efterfrågan förändras väsentligt, måste kostnader och avgifter bedömas på nytt i enlighet med den rådande situationen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 46 74147 06047 587
Bruttoinkomster 46 76845 69046 153
Nettoutgifter -271 3701 434
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 852  
— överförts till följande år5 250  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03)25
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01)75
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.20.06)4
Sammanlagt64

2013 budget1 434 000
2012 budget1 370 000
2011 bokslut1 370 484