Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 959 000 euro.

Av anslaget får högst 100 000 euro användas till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till Konkurrens- och konsumentverket fr.o.m. den 1 januari 2013.

Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som offentlig verksamhet samt att företagen handlar ansvarsfullt och konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Verkets verksamhet inriktas på ärenden och problem som samhälleligt har stor betydelse. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och handhar internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitet, effektivitet och kostnadsmotsvarighet    
— Genom tillsynen över företagsförvärv förhindras konkurrensproblem med företagskoncentrationer effektivt (intressentgruppernas bedömning 1–5)3,6> 3,7> 3,7
— Tidningen Kuluttajas kostnadsmotsvarighet efter prisstöd (%)9094100
— Registret för paketreserörelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet (%)75100100
    
Produktion och kvalitetsledning    
Karteller förs till marknadsdomstolen i syfte att fastställa en påföljdsavgift    
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga (kategori I och II) fall 1> 1> 1
— Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppernas bedömning 1 -5)4,0> 3,8> 3,8
IIngripande i samordning som strider mot konkurrensreglerna och i uteslutande av konkurrenter på en koncentrerad marknad    
— Antalet viktiga (kategori I—II) avgjorda fall, där begränsning har upphört151010
— Intressentgruppsbedömning (1—5)3,3> 3,5> 3,5
Insatser inriktas på avreglering av marknaden och skapande av lika konkurrensförhållanden (intressentgruppsbedömning 1—5)3,1> 3,3> 3,4
Besluten är korrekta till sitt innehåll och av hög kvalitet (intressentgruppsbedömning 1—5)4,0> 3,9> 4,0
Behandlingstiderna förkortas (konkurrensärenden)   
— Handläggningstider för begäran om åtgärder som avgjorts (median, dag)   
Effektivitetskategori 1 (den mest krävande)388< 730< 730
Effektivitetskategori 2461< 630< 630
Effektivitetskategori 328< 30< 30
— Antalet nationella konkurrensbegränsningsfall som varit mer än tre år under behandling vid utgången av året16< 150
    
Konsumentövervakningen är effektiv och problemförebyggande    
— Framgång med projekt branschvis och ämnesvis (självutvärdering 1–5)4,4> 4,0> 4,5
— Förhållandet mellan avgjorda och inkomna kontrollanmälningar (%)110> 100> 100
— Tillräcklig säkring vid paketreserörelsers konkurser (%) 100100100
Konsumenterna och näringsidkarna har tillgång till webbtjänster för konsumentärenden, som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningsprincipen    
— Besökta webbtjänster/månad146 944150 000155 000
— Kundtillfredsställelsen med webbtjänster (1—5)37,7> 4,2> 4,2

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken    
Konkurrensverket67,478,5-
Konsumentverket71,371,5-
Konkurrens- och konsumentverket  147,5
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.   
Konkurrensverket2,7< 2,6-
Konsumentverket2,59< 2,25-
Konkurrens- och konsumentverket  < 2,6
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)   
Konkurrensverket3,63,6-
Konsumentverket3,4/3,63,7/3,7-
— Konkurrens- och konsumentverket  3,5/3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 11 13612 10912 019
Bruttoinkomster 1 0661 1101 060
Nettoutgifter 10 07010 99910 959
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 663  
— överförts till följande år1 997  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-100
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-100
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-34
Lönejusteringar344
Ändring av omfördelningen-150
Sammanlagt-40

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget10 959 000
2012 II tilläggsb.191 000
2012 budget10 999 000
2011 bokslut10 404 000