Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 960 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2013 budget 960 000
2012 budget 960 000
2011 bokslut 1 521 226

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2013 budget 500 000
2012 budget 500 000
2011 bokslut 70 512

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 413 295 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 301 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 beviljas anslag på totalt 98 295 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten som tillägg beaktats 10 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna.


2013 budget 413 295 000
2012 budget 390 295 000
2011 bokslut 367 495 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2013 budget 93 500 000
2012 budget 93 500 000
2011 bokslut 127 487 589

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.


2013 budget 175 000
2012 budget 175 000
2011 bokslut 87 143