Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
              30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
              31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
              50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden
              99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 530 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000).


2013 budget2 530 000
2012 budget3 280 000
2011 bokslut1 953 627

30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro.

Förklaring: Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna. Finansieringsandelarna inflyter från den företagarutbildning som på initiativ av arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnas för små och medelstora företag, från produktifiering av experttjänster, från regionala projekt för utveckling av näringarna samt från övriga kompetensutvecklingstjänster som finansieras med medel under moment 32.01.02.


2013 budget200 000
2012 budget200 000
2011 bokslut218 003

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 29 327 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 30 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.


2013 budget29 327 000
2012 budget23 327 000
2011 bokslut34 165 222

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

Under momentet beräknas inflyta 245 000 000 euro.

Förklaring: I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2013 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2013 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för fasta Finland under programperioden 2007—2013.

Beräknade inkomster (euro)

  
Programperioden 2007—2013  
ERUF  
Östra Finland62 000 000
Norra Finland45 000 000
Södra Finland19 000 000
Västra Finland24 000 000
ERUF sammanlagt 150 000 000
  
ESF  
Fasta Finland95 000 000
ESF sammanlagt 95 000 000
  
ERUF och ESF sammanlagt 245 000 000

2013 budget245 000 000
2012 budget257 781 000
2011 bokslut240 258 073

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 22 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Inkomster till Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer1 500 000
Royaltyinkomster2 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 200 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder17 700 000
Övriga inkomster500 000
Sammanlagt 22 900 000

Under momentet inflyter inkomster av att Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på gruvlagen (621/2011).

Räntorna på återbäring av betalningar enligt lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalts som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Räntegottgörelserna och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1998).


2013 budget22 900 000
2012 budget41 000 000
2011 bokslut53 962 812