Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              32. Växtförädlingsavgifter
              43. Spöfiskeavgifter
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 549 288 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 553 788 000 euro. När 4 500 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 549 288 000 euro inflyta under momentet.

De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 539,200 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,000 30.20.41
Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen 2,000 30.20.48
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 1,200 30.20.46
Veterinärmedicin EEG 424/90 0,700 30.20.01
    30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/1999 0,085 30.20.01
Sammanlagt 549,288  
     
Till interventionsfonden för jordbruket 4,500 I interventionsfonden för jordbruket
Alla sammanlagt 553,788  

2013 budget 549 288 000
2012 budget 550 888 000
2011 bokslut 547 944 604

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 304 500 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna innehåller de löpande betalningar från EJFLU som hänför sig till utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet under moment 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45. Från EJFLU beräknas inflyta 331 500 000 euro. När 27 000 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 304 500 000 euro flyter in under momentet.

Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)

Program Intäktsförs
i budgeten
Intäktsförs
till Gårdsbrukets utvecklingsfond
Intäktsförs
sammanlagt
Motsvarande utgifter under moment
         
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013        
Företagsstöd och utvecklingsprojekt 76,6 27,0 103,6 30.10.61 och Gårdsbrukets utvecklingsfond
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar 107,8   107,8 30.20.43
Kompensationsbidrag 119,7   119,7 30.20.44
Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker 0,4   0,4 30.20.45
Sammanlagt EJFLU 304,5 27,0 331,5  

2013 budget 304 500 000
2012 budget 302 000 000
2011 bokslut 266 510 969

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Sammanlagt 4 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013.

Utgifter som gäller programperioden 2007—2013 har antecknats under moment 30.40.62.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2013 budget 4 000 000
2012 budget 5 510 000
2011 bokslut 5 039 614

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 560 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Inkomster och motsvarande utgifter

  Inkomster € Utgifter € Moment
       
Fiskeövervakning, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförordning nr 404/2011 560 000 1 560 000 30.01.01

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförordning och som riktas till 2012 års utgifter för den fiskeövervakning som EU förutsätter. I fråga om de utgifter som räknas som berättigade till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %, vilket intäktsförs år 2014. År 2013 intäktsförs 560 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2012 års utgifter och på samma tillämpningsförordning av kommissionen.


2013 budget 560 000
2012 budget 560 000
2011 bokslut

20. Statens andel av inkomsten av totospel

Under momentet beräknas inflyta 1 120 000 euro.

Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 120 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. Avdraget på 1 480 000 euro beror på att statens andel av avkastningen av totospel minskas. I motsvarande utsträckning ökar den andel av totospel som går direkt till hästbranschen. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 952 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.20.01 anslag på 168 000 euro till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi för forskning i hästhushållning.


2013 budget 1 120 000
2012 budget 2 600 000
2011 bokslut 8 058 775

32. Växtförädlingsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 380 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter beräknas inflyta 300 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.30.41. Vid dimensioneringen av inkomsterna har som avdrag beaktats de avgifter som tagits ut för växtförädlingsverksamhet och som har minskat permanent under de senaste åren. Dessutom inflyter under momentet uppskattningsvis 80 000 euro i inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter. De utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.20.01.


2013 budget 380 000
2012 budget 580 000
2011 bokslut 211 901

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2013 budget 2 500 000
2012 budget 2 500 000
2011 bokslut 2 544 823

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 550 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 § i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten år 2012 har antecknats under moment 30.01.01 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.52.


2013 budget 550 000
2012 budget 500 000
2011 bokslut 464 450

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av hjortdjur som säljs för statens räkning samt av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgift har antecknats under moment 30.40.41.


2013 budget 5 400 000
2012 budget 5 400 000
2011 bokslut 5 700 417

43. Spöfiskeavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 896 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 88 § i lagen om fiske (286/1982).

Spöfiskeavgiften är fortfarande 29 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År 2011 betalades 87 419 länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och 41 830 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 89 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år 2013, inflyter totalt 2 896 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2012 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2012 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2013. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52.


2013 budget 2 896 000
2012 budget 2 867 000
2011 bokslut 2 894 185

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 5 556 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 88 och 91 c § i lagen om fiske (286/1982).

Fiskevårdsavgiften är fortfarande 22 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År 2011 betalades 252 550 fiskevårdsavgifter för ett kalenderår och 34 101 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 240 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 37 000 år 2013, beräknas det inflyta sammanlagt 5 539 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 17 000 euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret. Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen har antecknats under moment 30.40.51.


2013 budget 5 556 000
2012 budget 5 992 000
2011 bokslut 5 625 575

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 187 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Det föreslås att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Antalet personer som betalar jaktvårdsavgift beräknas förbli på nuvarande nivå som är 308 700. Det anslag som reserverats för främjande av vilthushållning har antecknats under moment 30.40.50.


2013 budget 10 187 000
2012 budget 9 261 000
2011 bokslut 9 346 602

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 5 000 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras.


2013 budget 5 000 000
2012 budget 5 000 000
2011 bokslut 5 183 483