Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
              10. Tullverkets inkomster
              11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
              12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
              13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
              25. Inkomster av metallmynt
              50. Överföring från statens pensionsfond
              51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
              52. Försäkringsavgifter
              60. Premie för främjande av arbetarskydd
              92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
              93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
              99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 620 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966)

5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

  
Försäkringsersättningsregresser2 900 000
Arv som tillfallit staten2 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser6 000 000
Återbetalda pensioner500 000
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst700 000
Lånefordringar hos investeringsfonder20 000
Övriga inkomster 6 000 000
Sammanlagt 18 620 000

2013 budget18 620 000
2012 II tilläggsb.622 570 000
2012 budget17 451 000
2011 bokslut23 650 480