Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Tullverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 4 474 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

   
Offentligrättsliga prestationer 2 354 000
Företagsekonomiska prestationer 515 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 241 000
Övriga inkomster av blandad natur 1 364 000
Sammanlagt 4 474 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 798,7 2 798,7 2 869,5
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 247,4 3 247,4 3 302,2
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -448,7 -448,7 -432,6
Kostnadsmotsvarighet, % 86,2 86,2 86,9

En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden och
  • — vissa registreringsbeslut.

Mål för resultatet av verksamheten

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 108,3 108,3 108,0

2013 budget 4 474 000
2012 budget 4 485 000
2011 bokslut 4 804 515

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 138 043 000 euro.


2013 budget 138 043 000
2012 budget 132 139 000
2011 bokslut 130 554 196

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 26 443 000 euro.


2013 budget 26 443 000
2012 budget 25 312 000
2011 bokslut 25 008 758

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 21 065 000 euro.


2013 budget 21 065 000
2012 budget 20 164 000
2011 bokslut 19 922 231

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

   
Inkomster av verksamheten 31 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten 6 050 000
Nettoinkomster 25 000 000

2013 budget 25 000 000
2012 budget 25 000 000
2011 bokslut 19 729 880

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 688 792 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Överföringen grundar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).


2013 budget 1 688 792 000
2012 II tilläggsb. -20 300 000
2012 budget 1 636 934 000
2011 bokslut 1 509 380 155

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 130 950 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63. I inkomstposten under momentet har beaktats ersättningar utifrån som intäktsförs till statens pensionsfond.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).


2013 budget 130 950 000
2012 budget 113 538 000
2011 bokslut 100 440 374

52. Försäkringsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 20 220 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (försäkringsavgifter) 16 600 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 300 000
Gamla affärsverk 30 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 550 000
Forststyrelsens ansvarsavgift 90 000
Militär krishantering 200 000
Trafikskador 1 450 000
Sammanlagt 20 220 000

2013 budget 20 220 000
2012 budget 20 510 000
2011 bokslut 17 987 999

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro.

Förklaring:Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2013 budget 900 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 55 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.


2013 budget 55 000 000
2012 budget 47 000 000
2011 bokslut 47 582 195

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 800 000 euro.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2013 budget 2 800 000
2012 budget 2 400 000
2011 bokslut 1 521 033

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 18 620 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966)

5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 900 000
Arv som tillfallit staten 2 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 6 000 000
Återbetalda pensioner 500 000
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst 700 000
Lånefordringar hos investeringsfonder 20 000
Övriga inkomster 6 000 000
Sammanlagt 18 620 000

2013 budget 18 620 000
2012 II tilläggsb. 622 570 000
2012 budget 17 451 000
2011 bokslut 23 650 480