Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:

Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % -1,6 -2,0 -2,0
Skötsel, €/nyttom2 (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster) 0,62 0,64 0,65
Skötsel, m2/årsverke 9 000 9 300 9 300
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % -0,2 -1,0 -1,0
Städtjänster, €/städm2 0,93 1,00 0,94
Grad av utlokaliserade städtjänster, % 41 42 42
Tekniska tjänster      
Årsreparationer, €/nyttom2/mån 0,51 0,51 0,53
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 65 70 75
Bostadsväsendet      
Bostäder till uthyrning, st./årsv. 246 250 260
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 38,3 38,6 38,0
— Kontorsbyggnader 42,6 40,2 40,0
— Kaserner 46,7 47,1 46,5
— Uppvärmda lager 30,4 29,5 29,5
— Underhållsbyggnader 40,6 37,9 37,7
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 15,8 15,1 15,3
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 93 100 92
Miljötjänster      
Minskning av mängden blandavfall, % 43 40 35
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO2 143,0 155,0 150,0
Minskning av mängden koldioxidutsläpp,
kgCO2 / MWh
233,6 232,0 230,0
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värme, köp 21 16 22
— värme, egen produktion 6 8 10
— elektricitet 30 30 30
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, % 88 70 90
Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,99 3,03 3,03
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,13 0,13 0,13
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen 14,7 15,2 15,2
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga 0,65 0,6 0,6
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen 9,4 9,6 9,6
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga 0,4 0,4 0,4
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,34 1,31 1,31
Städyta (mn städm2), övriga 0,08 0,11 0,11
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 500 1 370 1 370
Särbeställningsprojekt (st.) 970 900 900
Projekt för små investeringar (st.) 148 200 200
Energitjänster      
Levererad värme (MWh) 373 810 396 000 392 000
Levererad el (MWh) 269 014 270 000 270 000
Levererat vatten (1 000 m3) 1 219 1 280 1 265
Miljötjänster      
Miljörapporter (st.) - 1 1
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. 5 2 2
Nya avfallshanteringsplaner, st. 2 6 2
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner, st. 39 30 30
Färdigställda projekt, st. 28 30 30
Kundtillfredsställelse (1— 5) 4,0 3,9 3,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,5 3,5 3,5
— kvinnor 3,44 3,5 3,5
— män 3,46 3,5 3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 161 121 152 901 159 472
Bruttoutgifter 161 068 152 893 159 464
Nettoinkomster 53 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall1)
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 161 156 152 901 159 472
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 160 180 152 893 159 464
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 976 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100

1) Skillnaden mellan utfallet och målet år 2011 beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor.


2013 budget 8 000
2012 budget 8 000
2011 bokslut 52 761

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

   
Bruttoinkomster  
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 4 418 000
Bruttoutgifter  
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 4 400 000
Nettoinkomster 18 000

2013 budget 18 000
2012 budget 18 000
2011 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 050 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2013 budget 2 050 000
2012 budget 3 734 000
2011 bokslut 745 595