Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
              01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
              20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
              99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:

Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Fastighetsskötsel    
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %-1,6-2,0-2,0
Skötsel, €/nyttom2 (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster)0,620,640,65
Skötsel, m2/årsverke9 0009 3009 300
Städtjänster    
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %-0,2-1,0-1,0
Städtjänster, €/städm20,931,000,94
Grad av utlokaliserade städtjänster, %414242
Tekniska tjänster    
Årsreparationer, €/nyttom2/mån0,510,510,53
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %657075
Bostadsväsendet    
Bostäder till uthyrning, st./årsv.246250260
Energitjänster    
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym38,338,638,0
— Kontorsbyggnader42,640,240,0
— Kaserner46,747,146,5
— Uppvärmda lager30,429,529,5
— Underhållsbyggnader40,637,937,7
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym15,815,115,3
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym9310092
Miljötjänster    
Minskning av mängden blandavfall, %434035
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO2143,0155,0150,0
Minskning av mängden koldioxidutsläpp,
kgCO2 / MWh
233,6232,0230,0
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %   
— värme, köp211622
— värme, egen produktion6810
— elektricitet303030
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, %887090
Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Fastighetsskötsel    
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen2,993,033,03
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga0,130,130,13
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen14,715,215,2
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga0,650,60,6
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen9,49,69,6
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga0,40,40,4
Städtjänster    
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen1,341,311,31
Städyta (mn städm2), övriga0,080,110,11
Tekniska tjänster    
Årsreparationsprojekt (st.)1 5001 3701 370
Särbeställningsprojekt (st.)970900900
Projekt för små investeringar (st.)148200200
Energitjänster    
Levererad värme (MWh)373 810396 000392 000
Levererad el (MWh)269 014270 000270 000
Levererat vatten (1 000 m3)1 219 1 2801 265
Miljötjänster    
Miljörapporter (st.)-11
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.522
Nya avfallshanteringsplaner, st.262
Byggentreprenadtjänster    
Färdigställda projektplaner, st.393030
Färdigställda projekt, st.283030
Kundtillfredsställelse (1— 5) 4,03,93,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,53,53,5
— kvinnor3,443,53,5
— män3,463,53,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoinkomster 161 121152 901159 472
Bruttoutgifter 161 068152 893159 464
Nettoinkomster 5388

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall1)
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 161 156152 901159 472
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 160 180152 893159 464
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 97688
Kostnadsmotsvarighet, % 101100100

1) Skillnaden mellan utfallet och målet år 2011 beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor.


2013 budget8 000
2012 budget8 000
2011 bokslut52 761

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

  
Bruttoinkomster  
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter4 418 000
Bruttoutgifter  
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom4 400 000
Nettoinkomster 18 000

2013 budget18 000
2012 budget18 000
2011 bokslut18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 050 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2013 budget2 050 000
2012 budget3 734 000
2011 bokslut745 595