Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
         01. Ränta på statsskulden
         09. Övriga utgifter för statsskulden
              20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden

Statsbudgeten 2013

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 600 000 euro.

Anslaget får användas:

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för förverkligandet av upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2012—2013 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader21 400 000
Inlösningsprovisioner och ombudsmannaarvoden2 000 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet14 000 000
Övriga utgifter1 200 000
Sammanlagt 38 600 000

2013 budget38 600 000
2012 budget38 600 000
2011 bokslut32 275 117