Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen
              55. Understöd för reparationsverksamhet
              (56.) Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. Överföring till statens bostadsfondPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas lån som understöds som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) till ett belopp av sammanlagt högst 1 040 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro.

Det totala beloppet av statens ansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara högst 2 200 000 000 euro vid utgången av 2013. Lån som beviljas enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen.

Av statens bostadsfonds medel betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för bostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bolagsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån samt lagen om statsborgen för ägarbostadslån.

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det år 2013 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 30 000 euro.

Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden.

Statskontoret har rätt att i stället för exekutiv auktion ordna frivillig försäljning av en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus och rätt att efterskänka en del av lånekapitalet för statens bostadslån, om statens kreditförluster bedöms bli mindre genom en frivillig affär än genom exekutiv auktion.

När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkning får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 3 500 000 euro år 2013. Om det är nödvändigt för förhindrande av större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar, får dessutom statens ansvar för aravalånekapital med stöd av 16 a § i aravabegränsningslagen uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 euro år 2013.

Understöd

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 110 000 000 euro.

År 2013 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och i bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 100 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.

År 2013 får man av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen bevilja rivningsunderstöd för bostäder till ett belopp av sammanlagt högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).

Av statens bostadsfonds medel får år 2013 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden. Dessutom får man fatta villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2014—2015. Beloppet av de understöd som beviljas enligt villkorliga förhandsbeslut får uppgå till högst 20 000 000 euro.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel år 2013 bevilja sammanlagt högst 600 000 euro för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 20 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.

År 2013 får av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna understöd för främjande av bostadsområdens livskraft och för förhindrande av segregation till ett sammanlagt belopp av högst 4 000 000 euro. Understöd kan beviljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för understödet är att utvecklandet av bostadsområdena är en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för planering, utveckling och genomförande av åtgärder och lokaler som stärker områdets gemenskap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för förbättring av boendemiljöns kvalitet och en boendemiljö utan hinder. Understöd kan beviljas även forskningsanstalter för forskning som främjar genomförandet av ovan nämnda projekt samt för produktion av läromaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dessutom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda 200 000 euro i året till information som stödjer genomförandet av programmet. Kostnaderna för projekt som understöds godkänns och understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Understödet kan uppgå till högst 20 % av kostnaderna för projektet. När det gäller forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %.

Forskning och utveckling

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2013 använda högst 700 000 euro av statens bostadsfonds medel till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt.

Fullmakter gällande medelsanskaffning

Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 2 500 000 000 euro.

Förklaring: Enligt statsrådets bostadspolitiska handlingsprogram är man beredd att stödja uppnåendet av planläggningsmålen med understöd på 30 % för byggande av kommunalteknik. Understöden binds till en bostadsproduktion till rimliga priser, till främjande av samarbete mellan kommunerna och till åtgärder som förtätar samhällsstrukturen. Understödet riktas till tillväxtcentrum, med tyngdpunkt på Helsingforsregionen. Med understöden främjas genomförandet av avsiktsförklaringarna mellan staten och kommunerna med tillväxtcentrum.

Understödet till boenderådgivningen fortsätter närmast med stöd till programmet för minskning av långtidsbostadslösheten, i anknytning till boendet för invandrare och personer som rehabiliteras inom mentalvården samt för att förhindra utslagning av unga.

För att genomföra det förvaltningsövergripande programmet som ska göras upp för att förbättra bostadsområdenas livskraft och förhindra segregation reserveras för understöd 4 miljoner euro i enlighet med det bostadspolitiska handlingsprogrammet. Programmet ska riktas till stadsområden som kommer att beröras av det förfarande för tillväxtavtal som håller på att beredas vid arbets- och näringsministeriet.

År 2013 minskar statens bostadsfonds skuld. Bostadsfondens skuld finansieras med kortfristiga skuldförbindelselån som förfaller periodiskt och vars förnyande förutsätter att fullmakten att anskaffa medel är större än den faktiska skulden. Bostadsfondens skuld uppgick 31.12.2011 till 1 346 miljoner euro.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas år 2013 vara följande:

Bostadsfondens finansieringsstruktur 2013 (mn euro)

  
Uppskattat saldo 1.1.201380
Inkomster  
— Inkomster från bostadslån610
— Inkomster från borgensavgifter5
Utgifter  
— Utgifter för räntestöd och understöd165
— Utgifter för fondens skulder 
     — räntor50
     — amorteringar280
— Överföringar till budgeten117
Uppskattat saldo 31.12.201383

2013 budget
2012 budget
2011 bokslut