Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av miljövården
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar som främjar vattenvården i samhällen och på glesbygden

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller miljöarbeten som utförs som statens arbete och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till bidrag för uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden

4) för stödjande av rådgivning och handledning som krävs för att påskynda verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av anslaget används 2 000 000 euro till understöd, 7 730 000 euro för miljöarbeten som utförs som statens arbeten och för iståndsättning av förorenade områden och vattendrag som utförs som gemensamma projekt samt 1 812 000 euro för mervärdesskatteutgifter för dessa projekt. I mervärdesskatteutgifterna ingår 108 000 euro i överföring av mervärdesskatten för finansieringen av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Genom investeringar som främjar vattenvården i samhällen och glesbygdsområden och genom skyddsplaner för grundvattenområden genomförs de förvaltningsplaner som godkänts av statsrådet och Finlands program för skydd av Östersjön. Med understöden främjas särskilt verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) samt reduktionen av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten. Med anslaget finansieras även sådana överföringsledningar och förbindelsevattenledningar och sådan sanering av förorenade områden, iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten som samfinansieras och utförs på statens vägnar.

Med rådgivning om avloppsvatten i glesbygderna stöds genomförandet av ändamålsenliga lösningar när det gäller fastigheternas behandling av avloppsvatten. Åtgärder för grundvattenskyddet kräver att kommunerna deltar i uppgörandet av skyddsplaner.

Användningen av den mervärdesskatt som betalas med anslag under momentet följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Projekt för iståndsättning av vatten- och avlopp och miljö finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

  Totalkostnadsförslag
1 000 €
Statens andel
för vidstående
1 000 €
Beviljat
tidigare
1 000 €
Beviljas
      
1. Påbörjade projekt sammanlagt 47 75018 95014 4004 550 000
2. Sanering av förorenade områden    1 590 000
3. Iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten    1 590 000
4. Understöd    2 000 000
5. Mervärdesskatt    1 812 000
 Sammanlagt 47 75018 95014 40011 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-900
Överföring från moment 32.50.(63)692
Sammanlagt-208

2013 budget11 542 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget11 750 000
2011 bokslut2 000 000