Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av miljövården
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

64. (32.80.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 920 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringsunderstöd enligt 1 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag, som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice, och till sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i nämnda förordning med undantag för förvaltningsförsöket i Kajanaland samt

2) till betalning av utgifter för sådana statliga anskaffningar som räknas som investeringar, med undantag för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Med medel under momentet får även betalas investeringsutgifter som budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt. År 2009 får nya förbindelser ingås för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte till ett värde av högst 13 000 000 euro, med undantag för det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland. För den del av 2008 års fullmakt som blir oanvänd får förbindelser ingås 2009.

Av fullmakten reserveras 5 000 000 euro för användning inom de områden med plötsliga omstruktureringar som statsrådet har valt ut.

Förklaring: Syftet med investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte är att stödja regional och lokal sysselsättning och lindra problem som förorsakas av arbetslöshet och plötsliga omstruktureringar. Syftet med investeringsunderstöden är att främja uppkomsten av nya arbetstillfällen. En bedömning av den sysselsättande effekten används som hjälp när man fattar beslut om de projekt som ska finansieras. Sysselsättningseffekterna under byggnadsfasen för de investeringar som finansieras med anslag under momentet är uppskattningsvis 600 årsverken.

Anslaget anvisas som delfinansiering av kommuners, samkommuners och andra sammanslutningars investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (investeringsunderstöd) och för statens byggande verk (sysselsättningsarbetsprogram).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
 200920102011Sammanlagt
fr.o.m. 2009
     
Investeringsunderstöd    
Förbindelser som ingåtts före 200912 6502 378-15 028
Förbindelser år 20092 2404 9501 8109 000
Investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte sammanlagt14 8907 3281 81024 028
     
Sysselsättningsarbetsprogram    
Förbindelser som ingåtts före 20093 030624-3 654
Förbindelser år 20091 0002 2008004 000
Sysselsättningsarbetsprogrammet sammanlagt4 0302 8248007 654
     
Fullmakterna sammanlagt18 92010 1522 61031 682

Statens kostnader för den finansiering som beviljas 2009 (nuvärde) uppgår totalt till 12,5 miljoner euro.

Beräknad användning av anslaget
  
Investeringsunderstöd14 889 000
Sysselsättningsarbetsprogram4 031 000
Sammanlagt18 920 000

Vid dimensioneringen av anslaget har 1 900 000 euro beaktats i överföring från moment 32.30.51.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av fullmakten (1 000 euro)
  
Bortfall av tillägg av engångsnatur-10 250
För understöd som beviljas för områden med plötsliga omstruktureringar5 000
Sammanlagt-5 250


2009 budget18 920 000
2008 budget29 755 000
2007 bokslut22 748 290